Dokumentowanie sprzedaży towarów w systemie EDI z pominięciem kwoty brutto słownie

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1473/WV/443/465/6/2006/AS). Pytanie: Czy można dokumentować sprzedaż towarów sporządzając fakturę VAT w systemie EDI z pominięciem kwoty brutto słownie, oraz czy pytający nie będzie z tego powodu narażeni na sankcje z tytułu Ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy? Naczelnik Urzędu stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura 1473/WV/443/465/6/2006/AS
Data 2006.04.07
Autor Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

Pytanie podatnika

Czy możemy dokumentować sprzedaż naszych towarów sporządzając fakturę VAT w systemie EDI z pominięciem kwoty brutto słownie, oraz czy nie będziemy z tego powodu narażeni na sankcje z tytułu Ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 póz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 stycznia 2006r. (data wpływu do tut. Urzędu ) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie interpretacji art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn.zm) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, póz. 1119). Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

l. Stan faktyczny
W świetle umowy z naszym partnerem handlowym jesteśmy zobowiązani do przesyłania faktur w formie elektronicznej.Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej nie określa dokładnie jakie elementy powinna zawierać faktura VAT wystawiona w formie elektronicznej.W przypadku systemu - EDIFACT, z którego korzystamy, specyfikacja formatu faktury elektronicznej nie posiada kwoty brutto wyrażonej słownie, natomiast zawiera pozostałe elementy faktury wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wystawiania faktur.

II. Treść pytania

Czy możemy dokumentować sprzedaż naszych towarów sporządzając fakturę VAT w systemie EDI z pominięciem kwoty brutto słownie, oraz czy nie będziemy z tego powodu narażeni na sankcje z tytułu Ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy?

III. Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego

Uważamy, że wystawiając fakturę VAT w systemie EDI z pominięciem ?kwoty brutto słownie" nie naruszamy obowiązujących przepisów podatkowych, dlatego też nie jesteśmy narażeni na sankcje z tytułu Ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Naszym zdaniem §13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wystawiania faktur odnosi się tylko do faktur VAT sporządzanych w formie papierowej. Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej zostały uregulowane odrębnymi przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Chcielibyśmy nadmienić, że zarówno te przepisy, jak i przepisy VI Dyrektywy nie wymagają od podatnika umieszczania na fakturze "kwoty brutto słownie".

IV.Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, póz. 1119) określa:
1 .sposoby i warunki wystawiania faktur w formie elektronicznej,
2.zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowikontroli skarbowej faktur przesłanych drogą elektroniczną.

Rozporządzenie to nie wskazuje, jak słusznie podnosi Wnioskodawca, jakie elementy powinna zawierać faktura wystawiona w formie elektronicznej. Elementy jakie powinna zawierać faktura VAT określa art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o popdatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz.535 z późn. zm.) oraz Rozdział 4 ?Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania" rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2005r. Nr 95, póz. 798).

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ww ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Wspomniane natomiast powyżej rozporządzenie Ministra Finansów określa elementy wymagane przy wystawianiu faktur w formie papierowej. Skoro jednak brak jest szczegółowych przepisów regulujących sprawę będącą przedmiotem zapytania Podatnika, to należy uznać, że Wnioskodawca wystawiając fakturę w formie elektronicznej zawierającą wszystkie inne elementy wymagane dla faktury wystawionej w wersji papierowej może pominąć ?kwotę brutto słownie", bowiem przepis art. 106 ust. 1 ustawy nakłada na podatnika obowiązek podania w fakturze kwoty należności nie precyzując czy ma być ona wyrażona słownie.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>