Faktura elektroniczna a koszt uzyskania przychodu

Urząd Skarbowy w Pruszkowie wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1421/BF/415-18/GJ/06). Pytanie: Czy wydatek udokumentowany fakturą w wersji elektronicznej bez żadnego podpisu i z niepełnymi danymi podatnika stanowi koszt uzyskania przychodów? Chodziło o wydatki na rozmowy w systemie Skype.

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura 1421/BF/415-18/GJ/06
Data 2006.04.24

Autor Urząd Skarbowy w Pruszkowie

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Pytanie podatnika

Czy wydatek udokumentowany fakturą w wersji elektronicznej bez żadnego podpisu i z niepełnymi danymi podatnika stanowi koszt uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. / , art. 22 ust. 1 , art. 23 ust. 1, art. 24a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm./, § 12 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów / Dz. U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm./ w związku z Państwa wnioskiem z dnia 13.02.2006r. w sprawie udokumentowania kosztów uzyskania przychodów w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez firmę zagraniczną , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie w zakresie podatku dochodowego potwierdza Państwa stanowisko i uznaje je za prawidłowe .

UZASADNIENIE

Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę.

Spółka cywilna korzysta z usług zagranicznej firmy oferującej usługi telekomunikacyjne w systemie Skype. Otrzymuje faktury w wersji elektronicznej bez żadnego podpisu i z niepełnymi danymi spółki. Czy tak udokumentowany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów?

Stanowisko w sprawie:

Zdaniem wnioskodawcy wydatki na rozmowy w systemie Skype stanowią koszt uzyskania przychodów zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

Ocena prawna stanowiska:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych/ Dz. U. z 2000 r, nr 14, poz. 176 z późn. zm./ nie zawiera wykazu wydatków, które przesądzają o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Zatem, aby można uznać jakiś wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione dwa warunki:

1. poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu z działalności. Przyjmuje się , iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów"-wyrok NSA z dnia 13.03. 1998r. , sygn. akt I SA/Lu 230/97.

2. wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów negatywnych określonych w art. 23 ustawy. Należy przy tym zaznaczyć, że art. 23 ustawy nie jest prostym przeciwstawieniem art. 22 ustawy. Samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu, nie stwarza domniemania, iż wszystkie pozostałe koszty zostają z mocy samego prawa uznane za koszty podlegające odliczeniu, o ile istnieje związek przyczynowy pomiędzy ich poniesieniem a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu - wyrok NSA z 03.03.1998r. , sygn. akt III Sa 271/97.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących zasad dokumentowania kosztów, uznawanych za koszt podatkowy. Stanowi jedynie, że :

- podatnicy : osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych , spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie , wykonujące działalność gospodarczą , są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe , zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu / straty/ , podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy / art. 24a ustawy/.

Odrębnymi przepisami na podstawie, których prowadzona jest księga przychodów i rozchodów są przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów / Dz. U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm./. Podstawą zapisów w księdze są dowody, którymi są: m. in. faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane " fakturami", odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach / § 12 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia/.

Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy Organ podatkowy potwierdza stanowisko wnioskodawcy w zakresie zakwalifikowania wydatków na usługi telekomunikacyjne , poniesionych w celu uzyskania przychodów do kosztów uzyskania przychodów. Z uwagi na to, że przepisy podatku dochodowego odnośnie dokumentowania kosztów powołują się na przepisy odrębne w szczególności na przepisy w zakresie podatku od towarów i usług, które nie były przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia, postanowienie dotyczy wyłącznie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>