NSA o p.o. Prezesa UKE

W jednym z komentarzy "puściłem" informację o niedawnym postanowieniu NSA (sygn. akt II GZ 55/06), w którym Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się na temat działalności p.o. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dziś mamy więcej informacji.

25 maja 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargi Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie zawieszenia sądowych postępowań, odniósł się do kwestii kierowania urzędem regulacyjnym przez osobę pełniącą obowiązki Prezesa UKE.

Informację na temat tego postanowienia dziś opublikowano na stronach UKE. Czytamy tam:

W marcu br. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że przepisy ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji, określając tryb powołania organu - Prezesa UKE - nie przewidują możliwości powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa UKE oraz wykonywania przez osobę pełniącą obowiązki organu przyznanych temu organowi kompetencji. Dlatego WSA postanowił zawiesić prowadzone postępowania sądowe do czasu formalnego powołania Prezesa UKE.

Prezes UKE natomiast na podstawie analizy przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258), ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.) w szczególności art. 36 tej ustawy jak również art. 5 § 2 pkt 4 kpa, doszedł do wniosku, iż w istocie w zaistniałej sprawie doszło do nieobsadzenia stanowiska ministra, za którego należałoby uznać Prezesa UKE. To z kolei spowodowało, że Prezes Rady Ministrów skorzystał z przysługującego mu uprawnienia (art. 36 ustawy o Radzie Ministrów) i powierzył czasowe pełnienie obowiązków Prezesa UKE Pani Annie Streżyńskiej zajmującej stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa.

Zdaniem Prezesa UKE nie jest możliwe przyjęcie, iż w sytuacji kiedy nie jest obsadzone dane stanowisko ministra lub innego organu centralnego zawieszeniu podlegają wszystkie ustawowe zadania i kompetencje jakie przypisane są danemu organowi. Uznanie, iż z powodu braku powołania Prezesa UKE zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r., nie jest możliwe wykonywanie zadań z zakresu telekomunikacji i poczty, doprowadziłoby do paraliżu tego sektora administracji publicznej. Dlatego też koniecznym było sięgnięcie do innych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie administracji publicznej, zapewniających sprawne jej funkcjonowanie. Takimi przepisami, w ocenie Prezesa UKE są przepisy ustawy o Radzie Ministrów, których zastosowanie w tej sprawie było konieczne i zasadne.

W uzasadnieniu do postanowień Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację argumentacji Prezesa UKE. Wskazał ponadto, że Sąd I instancji (tj. Wojewódzki Sąd Administracyjny) uznał, że brak piastuna organu (brak powołania Prezesa UKE od 14 stycznia do 7 maja br.) stanowi o braku zdolności sądowej tego organu. Przyjął także, bez jakiejkolwiek analizy, iż cofnięcie przez ustępującego Prezesa URTiP pełnomocnictw cywilnych jest tym samym co uchylenie pełnomocnictw (upoważnień) administracyjnych. Nadto w postępowaniu sądowoadministracyjnym, w którym zaskarżono postanowienie w przedmiocie odmowy zapoznania się z aktami postępowania Sąd dokonał oceny zgodności z prawem aktu uprawnionego podmiotu (Prezesa Rady Ministrów) powierzenia konkretnej osobie obowiązków Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Te okoliczności świadczą o wadliwości prawnej zaskarżonych postanowień WSA i musiały skutkować ich uchyleniem.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>