Internet na terenach wiejskich - dostęp szerokopasmowy dla wszystkich

Komisja Europejska: W niektórych krajach UE na terenach wiejskich w ogóle nie ma dostępu do internetu. Komisja zainicjowała akcję niwelowania różnic w dostępie do internetowych łączy szerokopasmowych, głównie na terenach wiejskich.

PAP: "Technologie teleinformatyczne na wsi, w tym łącza szerokopasmowe, mają być "główną osią" projektów realizowanych w ramach funduszy rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, które ogółem wynoszą 70 mld euro.

Inicjatywę przedstawiły we wtorek w Brukseli aż cztery panie komisarz: odpowiedzialna za politykę regionalną Danuta Huebner, Mariann Fischer-Boel zajmująca się rolnictwem, Viviane Reding odpowiadająca za społeczeństwo informacyjne i media, a także Neelie Kroes odpowiedzialna za konkurencję".

Więcej na temat inicjatywy Komisji "Broadband for all" na stronach samej Komisji, dostępna jest również notatka prasowa na ten temat.

Czytamy w niej: "„Dostęp szerokopasmowy dla wszystkich”: Komisja mobilizuje wszystkie dostępne jej instrumenty w celu zniwelowania różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych

Komisja uważa zwiększenie rozpowszechnienia sieci szerokopasmowych za kluczowy czynnik wspierania wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy w Europie. W związku z tym należy wykorzystać wspólnotowe regulacje w dziedzinie sektora telekomunikacji oraz instrumenty polityki strukturalnej i dotyczącej obszarów wiejskich – przy pełnym uwzględnieniu zasad pomocy państwa – celem zapewnienia szybkiego, szerokopasmowego dostępu do Internetu wszystkim Europejczykom, w szczególności mieszkańcom słabiej rozwiniętych regionów. Tak brzmi główny wniosek komunikatu Komisji Europejskiej „Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych”, przedstawionego dziś wspólnie przez komisarzy ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, konkurencji, polityki regionalnej oraz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich".

Na stronach Komisji dostępny jest również dział Broadband, poświęcony dostępowi szerokopasmowemu do internetu. Dostępne są też odpowiedzi na "Często Zadawane Pytania" (he Commission's "Broadband for all" policy to foster growth and jobs in Europe: Frequently Asked Questions).

Komisja proponuje w chwili obecnej dwa główne obszary działań służące przyspieszeniu wprowadzenia zaawansowanej łączności szerokopasmowej w Europie:

  • wzmocnienie krajowych strategii w zakresie łączy szerokopasmowych, które powinny określić konkretne cele oraz uwzględniać potrzeby regionalne, w tym strategiczną koncepcję wykorzystania funduszy wspólnotowych i krajowych na obszarach wiejskich i słabo rozwiniętych;
  • zintensyfikowanie wymiany sprawdzonych rozwiązań, w szczególności poprzez stworzenie strony internetowej, która będzie funkcjonować jako główna platforma informacyjna dla władz lokalnych i przedsiębiorstw służąca wymianie informacji i doświadczeń. Na początku 2007 roku Komisja zorganizuje również konferencję pod hasłem „Dostęp szerokopasmowy dla wszystkich”, która umożliwi przedstawienie korzyści, jakie usługi szerokopasmowe mogą przynieść społecznościom na obszarach wiejskich.

Pod koniec lutego informowałem o konsultacjach społecznych związanych z inicjatywą legislacyjną dotyczącą konwersji opłat koncesyjnych za koncesje na swiadczenie usług telekomunikacyjnych według europejskiego standardu telekomunikacyjnego UMTS, a chodzi w tej inicjatywie o to m.in., aby środki z tytułu opłat za koncesje UMTS wpłacane przez każdego z 3 operatorów w latach 2007-2022 zostały przeznaczone na sfinansowanie inwestycji zapewniających dostęp do Internetu szkołom, placówkom oświatowo-wychowawczym oraz bibliotekom - łącznie z urządzeniami końcowymi tzn. z przygotowaniem pracowni internetowych i ich wyposażeniem w sprzęt i oprogramowanie - na obszarach wsi i gmin wiejskich (ale nie tylko)...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>