W sprawie podatku VAT na licencje na oprogramowanie

Poseł Jan Wyrowiński zadał ministrowi finansów zapytanie w sprawie podatku VAT na licencje na oprogramowanie. Odpowiedział Jan Rudowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dnia 06-09-2001 na posiedzeniu 118 (zał.2)

Zapytanie nr 4148 do ministra finansów w sprawie podatku VAT na licencje na oprogramowanie

" Szanowny Panie Ministrze! W związku z trwającą w 24 firmach informatycznych w kraju (w tym INFOCOMP i ASCOMP w Toruniu) kontrolą mającą na celu naliczenie podatku VAT w wysokości 22% na wszystkie sprzedane w latach 1998-2000 licencje uprawniające do użytkowania bądź opracowanych w tych firmach programów komputerowych bądź programów takich renomowanych firm, jak MICROSOFT, CORELL, NOVELL, pragnę zadać następujące pytania:

1. Czy pomysłodawcom rzeczonej kontroli znane były stanowiska Ministerstwa Finansów PP3-8224-830/98/E z dnia 14 lipca 1998 r. oraz PP3-8218-76/93/MR z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie podatku VAT na licencje na oprogramowanie?

2. Czy i kiedy w sprawie podatku VAT na licencje na oprogramowanie przestały obowiązywać wspomniane stanowiska Ministerstwa Finansów?

3. Czy godzi się w demokratycznym państwie prawnym podejmować próbę ukarania tych, którzy stosownie do obowiązujących przepisów podatkowych i ich wielokrotnej ministerialnej interpretacji sprzedawali w latach 1998-2000 licencje na oprogramowanie własne bądź innych firm?

4. Czy w Polsce o wysokości podatku decyduje prawo, czy widzimisię urzędnika?

5. Czy efektem nadgorliwości urzędniczej nie będzie przypadkiem istotne zahamowanie rozwoju branży informatycznej w naszym kraju?

6. Kiedy zamierza pan podjąć decyzję o zaniechaniu tej kontrowersyjnej kontroli?

Łączę wyrazy szacunku.

Poseł Jan Wyrowiński

Toruń, dnia 3 sierpnia 2001 r. "

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 4148 w sprawie podatku VAT na licencje na oprogramowanie

" Szanowny Panie Marszałku! W związku z otrzymanym przy piśmie pana marszałka nr SPS-0203-4148/01 z dnia 8 sierpnia 2001 r. zapytaniem pana posła Jana Wyrowińskiego uprzejmie informuję:

Tematem prowadzonej obecnie kontroli w zakresie podatku od towarów i usług przez urzędy kontroli skarbowej jest prawidłowość rozliczeń tego podatku u podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży programów komputerowych.

Postępowanie kontrolne jest prowadzone przez samodzielną jednostkę i rozstrzygnięcie powinno być dokonane przez kontrolującego w ramach posiadanych kompetencji i instancyjności działania. Zajmowanie stanowiska w sprawach objętych kontrolą skarbową oznaczałoby niedopuszczalną ingerencję w niezawisłość tego postępowania. Działanie takie łamałoby zasadę dwuinstancyjnego postępowania podatkowego, o czym stanowi art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU nr 137, poz. 926, ze zm.). Zasada dwuinstancyjności oznacza, iż od decyzji wydanej przez inspektora kontroli skarbowej podatnikowi służy prawo wniesienia odwołania do organu drugiej instancji, który zobowiązany jest do rozpatrzenia zarzutów przeciw decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. W związku z tym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w tryb tego postępowania, gdyż stanowiłaby naruszenie ww. zasady instancyjności postępowania podatkowego oraz właściwości rzeczowej organów kontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów i świadczenia usług zostały określone w przepisach ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DzU nr 11, poz. 50, ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Ponadto kwestie dotyczące opodatkowania oprogramowania i licencji były również na bieżąco wyjaśniane zarówno organom podatkowym, jak i podatnikom.

Pismem nr PP-3-8224-830/98/EO z dnia 14 lipca 1998 r. wydana została urzędowa interpretacja ministra finansów dotycząca opodatkowania licencji. Interpretacja ta, zgodnie z art. 14 § 3 Ordynacji podatkowej, została opublikowana w Biuletynie Skarbowym nr 5/98 wydawanym przez Ministerstwo Finansów, który jest ogólnodostępnym periodykiem.

Podkreślić przy tym należy, iż każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego u podatnika.

Należy też wskazać, iż prowadzone obecnie kontrole u podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży programów komputerowych nie zmierzają do opodatkowania licencji, lecz ustalenia przypadków nieprawidłowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do sprzedaży oprogramowania komputerowego. Zatem nie ma podstaw do obaw, iż kontrole prowadzone w firmach informatycznych w konsekwencji mogą doprowadzić do istotnego zahamowania rozwoju branży informatycznej w naszym kraju i nie zmierzają do ukarania podmiotów prawidłowo stosujących przepisy o podatku od towarów i usług.

Przedstawiając powyższe, dodatkowo informuję pana posła, iż w związku z koniecznością dostosowania przepisów w zakresie podatku od towarów i usług do postanowień Szóstej Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej - ujednolicona podstawa prawna wymiaru podatku (77/388/EEC ze zm.) w Ministerstwie Finansów trwają prace nad opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług praw materialnych, w tym udzielania licencji.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Jan Rudowski

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2001 r. "

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>