Kto wypromuje innowacyjność?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60.000,- EUR na realizację zamówienia nr IT/05/Dz4/FM/57: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej portalu internetowego nt innowacji www.pi.gov.pl

1. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ustawy,

- nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy,

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: sumaryczne przychody (łącznie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – jeżeli występują ) ze sprzedaży produktów, towarów, usług i materiałów (w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość) lub sumaryczne przychody z działalności (w przypadku podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości) z okresu 1 października 2002 – 30 września 2005 (a przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu) muszą przekraczać 750 tys. PLN.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. w ciągu ostatnich trzech lat licząc do dnia składania ofert (a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu) zaprojektowali i wykonali:
4 ogłoszenia prasowe,
3 materiały promocyjne o charakterze informacyjnym takie jak: foldery, ulotki, broszury, plakaty itp.,
3 internetowe banery reklamowe w technologii flash (banery, pop-up, toplayery itp.),
3 gadżety promocyjne,

Więcej na temat przetargu na stronach PARP

Powodzenia. Na razie Portal Innowacyjności nie działa jeszcze, ale zapraszają tam na strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poświęcone innowacjom i nowym technologiom. Zastanawiam się czemu nie mogłoby tak pozostać? Widać trzeba wydać szybko te kilka EURO... Pieniądze na promocje portalu będą pewnie znacznie niższe niż wykonanie samego portalu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>