Użytek własny i zabezpieczenia płyt

IDG, za serwisem 01net.com: "Paryski Sąd Apelacyjny orzekł, że zabezpieczanie płyt DVD tak, by niemożliwe było skopiowanie ich zawartości jest sprzeczne z przysługującym konsumentom w tym kraju prawem do wykonania kopii płyty na własny użytek". Perquin v. Universal Pictures Video France, No. RG: 03/8500 (Cour d'Appel de Paris, April 22, 2005).

Organizacja UFC-Que Choisir (zajmująca się ochroną praw konsumentów) reprezentowała obywateli w procesie przeciwko francuskim dystrybutorom filmów...

p2pnet dodaje (podając to samo źródło), że teraz firmy Les Films Alain Sarde oraz Studio Canal będą miały miesiąc na usunięcie kopii DVD z ochroną antypiracką ze sklepów.

To jedno z pierwszych orzeczeń, które dotyka istotnego problemu:
zachwiania równowagi pomiędzy prawami wydawców (którzy starają się wprowadzać techniczne ograniczenia, takie jak digital rights management - DRM), a dozwolonym użytkiem własnym chronionych przez prawo autorskie utworów.

We Francji konsumenci mają prawo dokonania kopii chronionego przez prawo autorskie utworu w ramach dozwolonego użytku własnego. Jak wskazuje Out-law relacjonując tę sprawę - w Wielkiej Brytani konsumenci nie mają takiego prawa.

Jednak - jak można przeczytać w niektórych komentarzach - firmy będą starały się (być może) podważyć wyrok sądu, ze względu na zapisy Europejskiej Dyrektywy dotyczącej tego tematu.

W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym można przeczytać: "stosując wyjątek lub ograniczenie w przypadku kopii prywatnej państwa członkowskie powinny należycie uwzględnić ewolucję technologiczną i gospodarczą, w szczególności w przypadkach dotyczących prywatnej kopii cyfrowej oraz systemów wynagradzania, gdy dostępne są skuteczne zabezpieczenia techniczne; takie wyjątki lub ograniczenia nie powinny stanowić przeszkody ani dla korzystania ze środków technicznych ani dla zwalczania każdego działania związanego z obchodzeniem zabezpieczeń"

Na podstawie art. 5 dyrektywy: państwa członkowskie mogą przewidzieć wyjątki lub ograniczenia w odniesieniu do prawa do rozpowszechniania w odniesieniu do rozpowszechniania na dowolnych nośnikach przez osobę prywatną, do użytku osobistego i do celów ani bezpośrednio ani pośrednio handlowych, pod warunkiem, że właściciele praw autorskich otrzymają stosowną rekompensatę, uwzględniającą zastosowanie lub nie zastosowanie środków technicznych w odniesieniu do danych utworów lub przedmiotów objętych ochroną. Co więcej - w art. 6 mowa jest o tym, że państwa członkowskie mają przewidywać stosowną ochronę prawną przed omijaniem skutecznych środków technicznych przez osobę, "której znane jest lub w zależności od okoliczności, musi być znane, że zmierza ona w tym celu".

Jak można ominąć skuteczne środki techniczne? W rozumieniu tej dyrektywy przez wyrażenie "środki techniczne" rozumie się "wszystkie technologie, urządzenia lub części składowe, które przy normalnym funkcjonowaniu są przeznaczone do powstrzymania lub ograniczenia utworów/dzieł lub innych przedmiotów objętych ochroną, które nie otrzymały zezwolenia przez osobę będącą właścicielem praw autorskich lub prawa pokrewnego prawu autorskiemu przewidzianemu przez ustawę lub prawa sui generis przewidzianego w rozdziale III dyrektywy 96/9/WE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych). Środki techniczne uważa się za skuteczne, jeżeli korzystanie z utworu objętego ochroną lub z innego przedmiotu jest kontrolowane przez właścicieli praw autorskich dzięki zastosowaniu kodu dostępu lub mechanizmu zabezpieczenia, takiego jak szyfrowanie, zakłócanie lub każdej innej transformacji utworu lub przedmiotu objętego ochroną lub mechanizmu kontroli rozpowszechniania, która spełnia ten cel ochrony".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>