Monitor Polski "be"

Coś mięsistego

"Społeczeństwo informacyjne zostanie w Polsce ukształtowane siłami rynkowymi z udziałem mechanizmów społecznych. Głównymi podmiotami zyskującymi na jego krystalizacji, a jednocześnie stymulującymi jego rozwój będą, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, małe i średnie przedsiębiorstwa" - z dokumentu Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce (DOC)

Wyrzynanie rzeczywistości wirtualnej

Lev Manovich pisze: "Ekran - daleki od bycia neutralnym medium przekazywania informacji - staje się agresywny". Wcześniej zaś porównuje ekran komputera do płaszczyzny obrazu w sztuce holenderskiej XVII wieku. Ciekawe. Ciekawe, czy kiedyś nie będzie granicy? No i komu będą przysługiwały do tego prawa?

Jednooki jest królem wśród ślepców

Pirat - osoba, która napada w celu rabunkowym używając statku lub łodzi. Piraci atakują zwykle inne statki, ale mogą również napadać cele nabrzeżne. Możliwe znaki szczególne: hak zamiast ręki, brak oka (stąd przepaska), drewniana noga, Jolly Roger. W niektórych podaniach: nie lubi Piotrusia Pana.

Podział władzy

Trójpodział władzy zaproponowany przez Monteskiusza zakładał, że władzę ustawodawczą sprawuje parlament - uchwalając prawo, władzę wykonawczą sprawuje monarcha, który wprowadza uchwalone prawo w życie, zaś władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały, które ferują wyroki na podstawie obowiązującego prawa.

Najpierw trzeba zrozumieć istotę sporu

Jak ustalić granicę pomiędzy wolnością słowa, dostępem do dóbr kultury, prawem prowadzenia badań naukowych i publikowaniem efektów tych badań, a ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i ochroną "własności intelektualnej"?

Komu może na tym zależeć?

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa - art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Nowe narzędzia zbrodni

Kevin Mitnick to jedna z najintensywniej poszukiwanych osób w historii FBI. Po aresztowaniu groziła mu kara kilkuset lat pozbawienia wolności. Wyrokiem sądu zakazano mu jakiegokolwiek dostępu do komputera. Sąd uzasadnił wyrok: "Uzbrojony w klawiaturę jest groźny dla społeczeństwa" - z wprowadzenia redakcyjnego do książki: "Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła"

Nigdy dość ostrożności

Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wykonywania zadań i obowiązków w zakresie przygotowania i utrzymywania wskazanych elementów sieci telekomunikacyjnych dla zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym...

Proces socjalizacji

Z dokumentów strategicznych: ...Ważnym aspektem społeczeństwa informacyjnego jest kształcenie społeczeństwa w kierunku dalszego rozwoju, tak by wszyscy mogli w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji... [infoobywatel.gov.pl]

Jak zbudować drugi obieg

Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. - art. 202 § 2 Kodeksu karnego.