Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodowym

autor:

Świerczyński Marek

wydawca:

Zakamycze

ISBN:

83-744-248-4

stron:

336

od wydawcy:

W pracy przedstawiono sposoby ustalenia właściwego systemu prawnego dla odpowiedzialności z czynów niedozwolonych popełnianych w związku z Internetem. Autor omawia współczesne regulacje kolizyjnoprawne oraz orzecznictwo i dokonuje ich oceny pod kątem specyfiki komunikacji elektronicznej. Uwzględnia również wpływ prawa wspólnotowego na prawo prywatne międzynarodowe, a w szczególności znaczenie kolizyjnoprawne zasady państwa pochodzenia wynikającej z dyrektywy o handlu elektronicznym. Przedstawia najnowsze akty prawne, w tym projekt rozporządzenia wspólnotowego o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (tzw. Rzym II), oraz rekomendowane przepisy kolizyjne. Istotną część pracy zajmują rozważania nad prawem właściwym dla odpowiedzialności z internetowych deliktów nieuczciwej konkurencji i naruszeń praw własności intelektualnej w związku z komunikacją elektroniczną. Opracowanie adresowane jest do studentów, doktorantów i naukowców zainteresowanych tematyką prawa nowych technologii, prawników zajmujących się prawem prywatnym międzynarodowym, a także przedsiębiorców prowadzących działalność międzynarodową, w szczególności przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne
1. Pojęcie deliktów internetowych
2. Właściwości Internetu utrudniające posługiwanie się tradycyjnymi rozwiązaniami kolizyjnoprawnymi
3. Uwagi wstępne o współczesnych regulacjach kolizyjnych
4. Stanowisko doktryny w przedmiocie zasady właściwości prawa miejsca deliktu
5. Rozwiązania przyjmowane w nowych uregulowaniach prawa prywatnego międzynarodowego
6. Czy istnieją modelowe rozwiązania kolizyjne dla deliktów internetowych?
7. Postulaty zgłaszane w zakresie prawa właściwego dla zobowiązań z deliktów internetowych
8. Założenia dotyczące nowych regulacji kolizyjnoprawnych
9. Koncepcja autonomicznego prawa cyberprzestrzeni

Rozdział 2. Poszukiwanie prawa właściwego dla zobowiązań z deliktów internetowych
1. Łącznik miejsca deliktu
1.1. Wady klasycznego powiązania
1.2. Wielomiejscowość stanu faktycznego deliktu
1.3. Problem wielomiejscowości a delikty internetowe
1.4. Model stosowania jednego ze wskazanych praw krajowych
1.4.1. Łącznik miejsca skutku
1.4.2. Łącznik miejsca szkody
1.4.3. Łącznik miejsca czynu
1.5. Kryterium preferencyjne
1.5.1. Kryterium korzyści poszkodowanego
1.5.1.1. Wybór prawa właściwego przez poszkodowanego (teoria ubiquite)
1.5.1.2. Wybór prawa właściwego przez sąd
1.5.1.3. Ocena kryterium "korzyści poszkodowanego"
1.5.1.4. Warunek przewidzenia przez sprawcę miejsca szkody
1.5.2. Kryterium najściślejszego związku
1.6. Koncepcja "elastycznej" lokalizacji deliktu
1.7. Stosowanie wielu praw krajowych
1.7.1. Kumulatywne stosowanie wskazanych praw krajowych
1.7.2. Dystrybutywne stosowanie wskazanych praw krajowych
1.8. Podsumowanie
2. Łączniki personalne
2.1. Rodzaj łącznika personalnego
2.1.1. Łącznik obywatelstwa
2.1.2. Łącznik miejsca zamieszkania
2.1.3. Łącznik miejsca zwyczajnego pobytu
2.1.4. Łącznik siedziby
2.2. Wspólne prawo personalne stron
2.3. Właściwość prawa personalnego jednej ze stron
2.4. Łączniki personalne a delikty internetowe
3. Łącznik siedziby sądu orzekającego
4. Klauzula korekcyjna najściślejszego związku
4.1. Aktualność doktryny proper law
4.2. Wskazanie korygujące najściślejszego związku
4.2.1. Generalna klauzula korekcyjna
4.2.2. Wyjątkowa klauzula korekcyjna
4.3. Klauzule korekcyjne a delikty internetowe
4.3.1. Miejsce położenia urządzeń technicznych
4.3.2. Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia
4.3.3. Szczególny stosunek stron zobowiązania deliktowego
5. Łącznik wyboru prawa
5.1. Charakter wyboru prawa właściwego przez strony
5.2. Ograniczenia w stosowaniu łącznika woluntatywnego
5.3. Międzynarodowy charakter zobowiązań deliktowych
5.4. Następczy i uprzedni wybór prawa
5.4.1. Uprzedni wybór prawa a elektroniczne wzorce umowne
5.4.2. Wybór prawa a ochrona konsumentów
5.5. Wyraźny i dorozumiany wybór prawa właściwego
5.5.1. Zwyczaje ukształtowane w stosunkach między stronami
5.5.2. Umieszczenie klauzuli prorogacyjnej w umowie
5.5.3. Powołanie się na krajowe przepisy bądź warunki świadczenia usług
5.5.4. Wybór wersji językowej
5.6. Związek wybranego prawa z zobowiązaniem
5.7. Ograniczenie wyboru jedynie do prawa sądu orzekającego
5.8. Ochrona praw osób trzecich
5.9. Wyłączenie wyboru w przypadku niektórych rodzajów deliktów
5.10. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie
5.11. Wybór prawa a wskazanie materialnoprawne
5.12. Wnioski
6. Rozwiązania kolizyjne przyjmowane w USA a delikty internetowe
6.1. Znaczenie analizy interesów państwa dla określania prawa właściwego dla zobowiązań z deliktów internetowych
6.2. System kolizyjny Restatement Second
6.3. Recepcja rozwiązań amerykańskich a delikty internetowe
7. Podsumowanie

Rozdział 3. Prawo właściwe dla "szczególnych" zobowiązań z deliktów
internetowych
1. Wprowadzenie
2. Prawo właściwe dla zobowiązań z internetowych naruszeń majątkowych praw autorskich
2.1. Zasada terytońalności a prawo prywatne międzynarodowe
2.2. Zasada terytońalności a delikty internetowe
2.3. Właściwość prawa siedziby sądu orzekającego
2.4. Właściwość prawa miejsca początku emisji przekazu
2.5. Właściwość prawa miejsca odbioru przekazu
2.6. Próby dokonywania lokalizacji naruszenia w oparciu o kryteria personalne
2.6.1. Miejsce zwyczajnego pobytu (siedziby) uprawnionego (poszkodowanego)
2.6.2. Miejsce zwyczajnego pobytu (siedziby) sprawcy..
2.7. Właściwość prawa miejsca położenia serwera
2.8. Propozycje mające na celu przełamanie zasady terytorialności
2.9. Podsumowanie
3. Prawo właściwe dla internetowych deliktów nieuczciwej konkurencji
3.1. Delikty internetowe nieuczciwej konkurencji - uwagi materialnoprawne
3.2. Właściwość prawa miejsca deliktu
3.3. Postulat wykorzystania łącznika rynku
3.4. Trudności związane ze stosowaniem łącznika rynku w przypadku deliktów internetowych
3.5. Reklama internetowa
3.5.1. Stosowanie łącznika odbioru przekazu
3.5.1.1. Kryterium "nakierowania" przekazu
3.5.1.2. Kryterium "odczuwalności"
3.5.1.3. Kryterium "interaktywnych" stron
3.5.2. Stosowanie łącznika miejsca położenia serwera
3.5.3. Stosowanie łącznika pochodzenia przekazu
3.5.4. Wnioski
4. Prawo właściwe dla zobowiązań z naruszenia dóbr osobistych w związku z Internetem
4.1. Rodzaje internetowych naruszeń dóbr osobistych
4.2. Zgłaszane w doktrynie postulaty mające na celu przełamanie trudności w lokalizacji naruszeń dóbr osobistych
4.3. Rozwiązania przyjmowane w ustawach kolizyjnoprawnych
4.3.1. Model poddania naruszeń dóbr osobistych ogólnemu statutowi deliktowemu
4.3.2. Model odrębnych rozwiązań kolizyjnych
4.4. Norma kolizyjna wynikająca z art. 139 szwajcarskiej ustawy o p.p.m. a delikty internetowe
4.5. Postulaty dotyczące internetowych naruszeń dóbr osobistych
4.6. Podsumowanie
5. Prawo właściwe dla odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
5.1. Ocena wybranych rozwiązań
5.1.1. Konwencja haska z 1973 r. o prawie właściwym dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt
5.1.2. Regulacje krajowe oparte na teorii ubiqjuité
5.1.3. Projekt rozporządzenia Rzym II z 2003 r.
5.2. Ochrona nabywcy produktu będącego konsumentem
5.3. Propozycje uwzględniające nabycie produktu przy wykorzystaniu Internetu
5.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Wpływ "zasady państwa pochodzenia"na wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań deliktowych związanych ze świadczeniem usług internetowych
1. Charakter prawny zasady państwa pochodzenia
2. Traktatowe źródło zasady państwa pochodzenia
3. Zakres zastosowania zasady państwa pochodzenia
4. Wyjątki od zasady państwa pochodzenia
5. Znaczenie zasady państwa pochodzenia dla prawa prywatnego międzynarodowego
5.1. Stanowisko zakładające brak wpływu zasady państwa pochodzenia na proces stosowania norm kolizyjnych
5.2. Stanowisko zakładające, że wskutek zasady państwa pochodzenia normy państwa siedziby usługodawcy dotyczące świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego maja charakter przepisów wymuszających swoje zastosowanie
5.3. Stanowisko uznające, że dyrektywa zawiera zalecenie do ustanowienia normy kolizyjnej
6. Sposoby wprowadzenia zasady państwa pochodzenia w ustawodawstwach wewnętrznych państw członkowskich
7. Podsumowanie
8. Wnioski

Rozdział 5. Podsumowanie
1. Pojęcie deliktów internetowych
2. Założenia dotyczące nowych regulacji kolizyjnoprawnych
3. Łączniki terytorialne a Internet
4. Propozycja zasad ogólnych wyznaczania prawa właściwego dla zobowiązań z deliktów internetowych
5. Prawo właściwe dla "szczególnych" zobowiązań z deliktów internetowych
5.1. Internetowe naruszenia majątkowych praw autorskich
5.2.Internetowe czyny nieuczciwej konkurencji
5.3. Internetowe naruszenia dóbr osobistych
5.4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt
6. Wpływ "zasady państwa pochodzenia" na wyznaczenie prawa właściwego dla zobowiązań związanych ze świadczeniem usług internetowych

Sununary
Bibliografia
Spis ilustracji

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>