ustawy

25 lat kontroli publikacji i widowisk

Jak słusznie zauważył Saper w swoim komentarzu do tekstu Prezes Centrum Dobrych Mediów ochroni małoletnich przed szkodliwymi treściami: dziś (31 lipca) mija dwudziesta piąta rocznica przyjęcia ustawy o kontroli publikacji i widowisk z 31 lipca 1981 roku (Dz. U. nr 20 z 12.08.1981, poz. 99.), co niniejszym odnotowuję, publikując pełną treść tego nieobowiązującego już aktu prawnego PRL. W wyniku obrad Okrągłego Stołu, 11 kwietnia 1990 r., przyjęto ustawę o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe. W ten sposób zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, który powołany został do życia w 1946...

Dostęp warunkowy i ochrona usług

»

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

Tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 2005.07.21 obowiązujący, oraz Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Prawo autorskie

»

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Działalność lobbinga

»

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa[1]

Prawo telekomunikacyjne w wersji angielskojęzycznej

»

Tłumaczenie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800) na język angielskim. Act of 16 July 2004 Telecommunications Law (Poland).

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

»

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r.). Załączeniem do niniejszego tekstu są pliki z angielskojęzyczną wersją ustawy (dostęp do załączników po zalogowaniu w serwisie).