Interpelacja w sprawie problemu wykorzystania telefonii internetowej w administracji publicznej

Interpelacja nr 7854 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie problemu wykorzystania telefonii internetowej w administracji publicznej, którą złożył Poseł Wiesław Woda. Odpowiedzi udzielił Witold Drożdż - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Interpelacja nr 7854 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie problemu wykorzystania telefonii internetowej w administracji publicznej:

"Szanowny Panie Premierze! Już kilka lat temu Rada Ministrów przyjęła program ujęty w dokumencie ˝Usługi i organizacja Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej - założenia kierunkowe˝. Zasadniczym celem owego programu STAP było i jest usprawnienie realizacji zadań administracji publicznej przez efektywną wymianę i przekaz danych w postaci elektronicznej oraz udostępnienie nowych usług teleinformatycznych. W tym przypadku chodzi o rozbudowę i wykorzystywanie stosunkowo tanich łączy internetowych.

Działania i rozwiązania sprecyzowane i ujęte w programie STAP wręcz znakomicie wkomponowują się w propagowaną przez każdą kolejną ekipę rządzącą ideę taniego państwa. W praktyce jednak obserwuje się zjawisko odchodzenia od głoszonych idei lub też dość mechanicznego podchodzenia do problemu oszczędności w pionie administracji publicznej, co w sumie nie prowadzi do systemowego rozwiązania problemu wdrożenia idei taniego państwa. A jednym z istotnych kierunków działania w tym zakresie może i powinno być wprowadzenie STAP. W związku z powyższym pytam:

1. Jakie są obecnie globalne koszty łączności w administracji publicznej?

2. Czy Pan Premier podjął próbę oszacowania skali oszczędności przy przejściu na system STAP?

3. Jaki jest stan zaawansowania we wdrażaniu do praktyki systemu STAP?

Z poważaniem

Poseł Wiesław Woda

Tarnów, dnia 9 lutego 2009 r. "

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7854 w sprawie problemu wykorzystania telefonii internetowej w administracji publicznej:

" Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 13 lutego 2009 r. (sygn. SPS-023-7854/09) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Wiesława Wody z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie problemu wykorzystania telefonii internetowej w administracji publicznej uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie wskazać należy, iż w związku z realizacją postanowień uchwały nr 202/2005 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie etapów budowy i ogólnych zasad funkcjonowania Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP) następowały kolejne rozbudowy sieci teleinformatycznej w aglomeracji warszawskiej. W wyniku tych działań powstała infrastruktura telekomunikacyjna - obejmująca użytkowników sieci teleinformatycznej SDH (GOV-NET), tj. organy administracji państwowej przygotowane do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS I+, SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS), oraz polski segment pan-europejskiej sieci s-TESTA - zgodna ze standardami ustalonymi w wyniku realizacji programu IDABC, zbudowanego i zmodernizowanego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na terenie aglomeracji warszawskiej w latach 2005-2008, oraz logiczne zasoby sieci teletransmisji danych POLWAN i ogólnopolskiej sieci teletransmisyjnej PESEL-NET w zakresie wykorzystywanym na potrzeby usług określonych w dokumencie ˝Organizacja i usługi STAP - założenia kierunkowe˝, która stanowi realizację I etapu budowy STAP. W ramach zrealizowanego I etapu realizowane są następujące usługi STAP:

a) dostęp do rejestrów państwowych dla uprawnionych podmiotów;

b) dostęp do Systemu Informacji Wizowej (VIS);

c) dostęp do s-TESTY - bezpiecznej europejskiej sieci danych;

d) dostęp do systemu informacji Schengen (SIS+, SIS II);

e) wideokonferencja;

f) udostępnianie zasobów teletransmisyjnych na potrzeby systemów teleinformatycznych poszczególnych resortów i organów administracji publicznej;

g) wydzielony system łączności rządowej jawnej i niejawnej.

W związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach unijnych oraz zmianą podejścia w ostatnich latach w zakresie budowania systemów teleinformatycznych opartych na sieciach teletransmisyjnych istnieje uzasadniona potrzeba wytyczenia nowych zasad realizacji usług, o których mowa w uchwale w sprawie etapów budowy i ogólnych zasad funkcjonowania Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej. Obecnie w tym zakresie dostrzega się szeroką integrację usług pomiędzy systemami informatycznymi, w większości ponadresortowymi, takimi jak: SIS, VIS, TESTA. W związku z powyższym podjęto działania zmierzające do opracowania nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

Podstawowym założeniem jest zapewnienie odpowiedniego medium komunikacyjnego umożliwiającego wymianę informacji pomiędzy systemami informatycznymi w sposób bezpieczny i niezawodny. Jest to niezbędne z uwagi na rozwój technologii teleinformatycznych i powstanie nowych ponadresortowych oraz wewnątrzorganizacyjnych systemów informatycznych (np.: ePUAP, SIS/VIS, KSI), które potrzebują medium teletransmisyjnego na potrzeby własne bądź współdziałania.

W związku z powyższym trwają prace mające na celu zmianę powołanej na wstępie uchwały i uaktualnienie założeń STAP, uwzględniając realia ekonomiczno-finansowe. Przyjęto przy tym założenie, iż podstawę sieci będą stanowić już istniejące, modernizowane zasoby oraz infrastruktura budowana z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Nowe, zmienione podejście w stosunku do pierwotnych założeń dla STAP pozwoli na zapewnienie zasobów dla newralgicznych, z punktu widzenia państwa, elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, usług związanych z ratownictwem, zarządzaniem kryzysowym oraz klasycznych usług świadczonych drogą elektroniczną pomiędzy organami administracji publicznej.

Równocześnie przyjęte założenie wykorzystania już istniejących zasobów poszczególnych podmiotów pozwoli połączyć w jeden obszar logiczny dla usług ponadresortowych - użytkowników sieci Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów - co wypełni między innymi założenia przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 3 czerwca 2008 roku dokumentu pt.: ˝Koncepcja organizacji systemu łączności na potrzeby administracji publicznej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz na potrzeby ratownictwa˝.

Kolejnym założeniem, rekomendowanym w projekcie nowelizacji ww. uchwały, jest możliwość wykorzystywania zasobów operatorów telekomunikacyjnych w miejsce budowania własnej fizycznej sieci telekomunikacyjnej. Elementy własne będą występowały jedynie w obszarach, gdzie uzasadnia to bezpieczeństwo państwa. Natomiast w pozostałych istnieje możliwość pozyskiwania zasobów od operatorów telekomunikacyjnych, w drodze umów handlowych.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Witold Drożdż

Warszawa, dnia 9 marca 2009 r."

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>