Konferencja "Programy komputerowe a prawo patentowe i autorskie"

2009-02-20 10:30
2009-02-20 17:00
Etc/GMT+1

Urząd Patentowy RP wraz z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji i we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz pod patronatem wicepremiera Waldemara Pawlaka organizują konferencję poświęconą programom komputerowym, a konkretnie problematyce patentowej oraz prawno-autorskiej związanej z takimi programami komputerowymi. Wydaje się, że dyskusja może być interesująca.

Zaproszenia do udziału w konferencji skierowane zostały do osób i instytucji związanych z problematyką konferencji, a więc... głównie ministrowie i posłowie. Na konferencje mogą wejść również inne osoby - wstęp jest "wolny", ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Dostępny jest formularz zgłoszeniowy (PDF), który należy przesłać do dnia 13 lutego 2009 roku faksem: (022) 579 04 37 lub e-mailem: komputery [at] uprp.pl.

Konferencja odbędzie się w „Sali Pod Kopułą”, w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie (Plac Trzech Krzyży 3/5 - wejście od ul. Wspólnej).

Na stronach Urzędu Patentowego opublikowano również krótką informację na temat konferencji. Można tam przeczytać:

Celem konferencji jest analiza dotychczasowego funkcjonowania ochrony programów komputerowych w polskim i europejskim systemie ochrony własności intelektualnej. Problematyka ochrony prawnej oprogramowania komputerowego wywołuje obecnie coraz większe kontrowersje w dziedzinie interpretacji prawa patentowego i praktycznego stosowania przepisów obowiązujących w różnych krajach. Ustawy patentowe z reguły wykluczają możliwość udzielania ochrony patentowej na programy komputerowe. W Polsce kwestia ta została unormowana na gruncie prawa autorskiego, w którym zawarto szczególną regulację dotycząca programów komputerowych będących utworami. Często jednak formułowane są opinie, że prawo autorskie, które chroni jedynie sposób wyrażenia, nie zaś idee czy pomysły – nie w pełni zaspokaja słuszne interesy twórców programów komputerowych. Urzędy patentowe dostrzegają także narastające zjawisko zgłoszeń do ochrony rozwiązań związanych z informatyką, które w znacznej mierze nie mają charakteru technicznego, zatem nie są wynalazkami w rozumieniu przepisów prawa patentowego.

O tym w zaproszeniu nie napisano, jednak art. 28 ustawy Prawo własności przemysłowej stwierdza, że "za wynalazki w rozumieniu art. 24 nie uważa się, w szczególności: (...) 5) programów do maszyn cyfrowych". I faktycznie. Urząd Patentowy RP odmawia udzielenia takich patentów, ale potem sprawy trafiają do sądów, a te sięgają do uzasadnienia wyroku NSA z 2007 roku (sygn. II GSK 239/06) i tam czytają:

(...)
Ma przy tym rację Sąd I instancji twierdząc, iż przystąpienie Polski do Konwencji o udzieleniu patentów europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737) nie wyłącza ustawodawstwa krajowego, ale nie można również odmówić słuszności twierdzeniom zawartym w skardze kasacyjnej, że dla oceny zdolności patentowej wynalazku nie może być obojętnym, że na zgłoszone rozwiązanie został udzielony patent europejski.
(...)

A EPO - wbrew stosownej konwencji (The European Patent Convention) - dopuszcza patentowanie oprogramowania, chociaż - jak się wydaje - coś w tej sprawie się zaczyna dziać: oto nowa prezes EPO Alison Brimelow skierowała do Wielkiej Izby Odwoławczej EPO zapytanie o właściwą wykładnię konwencji (PDF).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>