Teraz wycieczki będą chodziły również do Centrum Legislacyjnego Rządu

Kilka dni temu Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw. Prace nad tym projektem zainicjował rząd, proponując rządowy projekt. Celem tej nowelizacji jest "wprowadzenie zmian w zakresie procesu legislacyjnego odnoszącego się do rządowych projektów aktów prawnych". Ministerstwa mają się zająć przygotowaniem założeń, zaś fachowi legislatorzy mają się zająć przełożeniem tych założeń na spójny, prawniczy język projektu ustawy...

Opis procesu legislacyjnego, który dotyczy rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, znajdziemy na stronie Sejmu. Ustawę przyjęto 23 stycznia i przekazano do Senatu. Ustawa nie jest długa, a jednym z kluczowych jej elementów jest nadanie nowego brzmienia art. 14c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów:

Centrum zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów poprzez:

1) opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów, chyba że na podstawie odrębnych przepisów opracowywanie określonych rodzajów projektów ustaw należy do właściwości innych podmiotów;

2) opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych innych niż określone w pkt 1 oraz do projektów założeń projektów ustaw;

3) opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych innych niż określone w pkt 1, skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w tym poprzez ich ocenę pod względem prawnym i redakcyjnym przez Komisję Prawniczą prowadzoną przez Centrum;

4) analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji w szczególności w zakresie wpływu na polski system prawa;

5) koordynowanie pod względem prawnym i formalnym przebiegu uzgodnień rządowych projektów aktów prawnych;

6) redagowanie i udostępnianie, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

7) współdziałanie z Komitetem Integracji Europejskiej w sprawie dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej i jego wykonywania;

8) współdziałanie z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych projektów aktów normatywnych pod względem ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz spójności z polskim systemem prawa;

9) monitorowanie wydawania przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw;

10) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Co to znaczy? Wyjaśnia to na łamach Gazety Prawnej p. Maciej Berek, szef Rządowego Centrum Legislacji:

- Ministerstwa powinny przedstawić w postaci założeń sam pomysł, co i jak chcą uregulować. Natomiast Rządowe Centrum Legislacji będzie otrzymywać zlecenie na napisanie projektu ustawy na podstawie przygotowanych założeń.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

A gdzie otwartość CLR?

Jeśli to wszystko będzie się działo na publicznym serwerze wiki i będziemy mogli tam przeczytać i prześledzić każdy projekt, wraz z informacjami kto i co dopisywał/zmieniał - OK.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>