Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz

autorzy:

Grażyna Szpor, Czesław Martysz, Kajetan Wojsyk

wydawca:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ISBN:

978-83-7526-201-8

stron:

339

od wydawcy:

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne reguluje - chaotyczny dotąd - proces informatyzacji szeroko pojętej administracji publicznej. Ustanowione w niej powszechne zasady planowania, standaryzacji, atestacji, rejestracji i kontroli zasadniczo zmieniają w tym zakresie uprawnienia i obowiązki podmiotów gospodarczych oraz obywateli. Poruszony w komentarzu temat został opracowany przez prawników i informatyka. Stan prawny na 1 marca 2007 roku

spis treści:

Spis treści:
Wykaz skrótów 9

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne 11
Wprowadzenie 11

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE 22

Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy] 23
Art. 2 [Zakres podmiotowy ustawy] 29
Art. 3 [Objaśnienia użytych w ustawie określeń] 36
Art. 4 [Reguły kolizyjne] 48

Rozdział 2. PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA ORAZ PROJEKTY INFORMATYCZNE O PUBLICZNYM ZASTOSOWANIU 54

Art. 5 [Cele Planu Informatyzacji Państwa] 55
Art. 6 [Tryb ustanawiania Planu Informatyzacji Państwa] 64
Art. 7 [Instrumenty realizacji Planu Informatyzacji Państwa] 69
Art. 8 [Tryb ustanawiania ponadsektorowego projektu informatycznego] 72
Art. 9 [Tryb ustanawiania sektorowego projektu informatycznego] 75
Art. 10 [Wytyczne do rozporządzenia o projektach informatycznych] 76
Art. 11 [Wnioski o ustanowienie projektu informatycznego] 78
Art. 12 [Dotacje wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego] 79

Rozdział 3. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE UŻYWANE DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, REJESTRY PUBLICZNE ORAZ WYMIANA INFORMACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ MIĘDZY PODMIOTAMI PUBLICZNYMI 87

Art. 13 [Obowiązki związane z używaniem systemów teleinformatycznych] 90
Art. 14 [Obowiązki związane z prowadzeniem rejestrów publicznych] 97
Art. 15 [Nieodpłatny dostęp do danych rejestrowych] 101
Art. 16 [Obowiązki związane z wymianą informacji] 110
Art. 17 [Rada Informatyzacji] 126
Art. 18 [Tryb określania minimalnych wymagań] 133
Art. 19 [Prowadzenie Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów publicznych] 138
Art. 20 [Zgłaszanie danych do Krajowej Ewidencji] 144

Rozdział 4. BADANIE ZGODNOŚCI OPROGRAMOWANIA INTERFEJSOWEGO Z ROZWIĄZANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE ORAZ KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW USTAWY 149

Art. 21 [Badanie interoperacyjności] 151
Art. 22 [Egzekwowanie interoperacyjności] 158
Art. 23 [Badanie interoperacyjności przez podmiot publiczny mający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania] 161
Art. 24 [Wyłączenie obowiązku badania interoperacyjności] 162
Art. 25 [Zakres kontroli zgodności z minimalnymi wymaganiami] 163
Art. 26 [Upoważnienie do kontroli zgodności z minimalnymi wymaganiami] 169
Art. 27 [Uprawnienia kontrolera] 170
Art. 28 [Kwalifikacje kontrolera] 173
Art. 29 [Wyłączenie kontrolera] 176
Art. 30 [Obowiązki kontrolowanego] 176
Art. 31 [Sporządzanie protokołu kontroli] 179
Art. 32 [Zgłaszanie zastrzeżeń do protokołu] 180
Art. 33 [Odmowa podpisania protokołu] 181
Art. 34 [Upoważnienie do konkretyzacji zasad kontroli] 182
Art. 35 [Wystąpienie pokontrolne] 186

Rozdział 5. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH 188

Art. 36 [Zmiany w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego] 188
Art. 37 [Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach] 206
Art. 38 [Zmiany w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych] 214
Art. 39 [Zmiany w ustawie o muzeach] 215
Art. 40 [Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych] 218
Art. 41 [Zmiany w ustawie o finansach publicznych] 228
Art. 42 [Zmiany w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych] 229
Art. 43 [Zmiany w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym] 245
Art. 44 [Zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej] 247
Art. 45 [Zmiany w ustawie o podpisie elektronicznym] 252
Art. 46 [Zmiany w ustawie o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym] 258
Art. 47 [Zmiany w ustawie o systemie oceny zgodności] 260
Art. 48 [Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych] 263
Art. 49 [Zmiany w ustawie o systemie informacji oświatowej] 269
Art. 50 [Zmiany w ustawie o pomocy społecznej] 273
Art. 51 [Zmiany w ustawie o wyrobach medycznych] 280
Art. 52 [Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy] 282

Rozdział 6. PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCE, PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 285

Art. 53 [Termin przedstawienia projektu Planu Informatyzacji] 286
Art. 54 [Termin powołania Rady Informacji] 286
Art. 55 [Termin udostępnienia danych z krajowej ewidencji] 286
Art. 56 [Termin przekazania danych o rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych] 287
Art. 57 [Termin udostępniania testów akceptacyjnych] 287
Art. 58 [Termin dostosowania systemów teleinformatycznych albo rejestrów publicznych
do wymogów ustaw] 288
Art. 59 [Termin dostosowania systemu informatycznego ZUS do wymogów ustawy] 289
Art. 60 [Termin stosowania dotychczasowego systemu przekazywania dokumentów do ZUS] 289
Art. 61 [Wykładnia dotychczasowych przepisów o informatyzacji] 290
Art. 62 [Termin pełnego dostosowania terminologii w ustawach odrębnych] 291
Art. 63 [Termin obowiązywania dotychczasowych przepisów wykonawczych] 292
Art. 64 [Wejście w życie ustawy] 292
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne 295

Bibliografia 335

kilka słów od siebie:

Zachęcam do lektury komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, który ukazał się niedawno. Myślę, że to ważna pozycja w dyskusji nad informatyzacją państwa. Na pewno warto do niej sięgnąć, zwłaszcza wobec dość intensywnej dyskusji środowiskowej w tym obszarze (por. dział informatyzacja niniejszego serwisu)... Autorami komentarza są Dr hab. Grażyna Szpor, Prof. dr hab. Czesław Martysz i Dr inż. Kajetan Wojsyk.

Dr hab. Grażyna Szpor jest profesorem nadzw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownikiem Katedry Prawa Informatycznego, profesorem nadzw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Prof. dr hab. Czesław Martysz jest administratywistą związanym z Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dr inż. Kajetan Wojsyk jest zaś Wiceprezesem Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", znany w środowisku m.in. ze względu na intensywne prace informatyzacyjne Urzędu Miasta Częstochowy.

To pierwszy tak obszerny komentarz do ustawy i sądzę, że po nim pojawią się następne. Być może kolejni autorzy zwrócą większą uwagę na dyskusję dotyczącą tzw. otwartych standardów w teleinformatyce. W omawianej pracy pojawiają się odesłania do "standardów interoperacyjności" i "standardów w zakresie formatu danych, które wchodzą w skład minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", myślę jednocześnie, że istnieje pole do dalszych komentarzy w obszarze, który stanowi tak intensywny spór pomiędzy poszczególnymi graczami w debacie publicznej...

Należy odnotować tezę, która pojawiła się w niniejszym komentarzu: "Nie powinno (...) być istotne, jaki program (aplikacja) zostanie użyty do wytworzenia dokumentu, ważne jednak, by ów dokument w postaci elektronicznej mógł być zapisany (utrwalony) w jednym z formatów podanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu". W ten sposób podsumowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym autorzy nie wskazali na pojawiającą się krytykę istniejącego stanu prawnego w tym zakresie, ograniczając się tu jedynie do jego omówienia.

Dyskusja zatem trwa. Omawiany komentarz systematyzuje nieco - zgodnie z deklaracją wydawcy - chaos w obszarze informatyzacji. Przed nami jednak ustawa czyszcząca terminologię dot. informatyzacji w innych ustawach, być może również zmiany samej ustawy o informatyzacji. Trwa dyskusja na temat ram interoperacyjności. Nie tylko w Polsce ta dyskusja się pojawiła.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>