Kto weźmie udział w wysłuchaniu publicznym?

mozaika z Sali Kolumnowej Sejmu RPJak wiadomo - publiczne wysłuchanie w kwestii nowelizacji prawa autorskiego odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 10 w Sali Kolumnowej Sejmu (na obrazku obok: posadzka z tej sali). O proponowanej nowelizacji, która uzasadniona jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2006 roku, pisałem m.in. w tekście Nowe zasady działania Komisji Prawa Autorskiego w Sejmie. Przesłane do Marszałka Sejmu zgłoszenia zainteresowanych publicznym wysłuchaniem dają niepowtarzalną (chyba) okazję by przyjrzeć się jakie to interesy mają zamiar reprezentować zgłaszający i jakie rozwiązania proponują...

W dziale zgłoszenia przesłane do Marszałka Sejmu na sejmowej stronie "Lobbing i wysłuchanie publiczne" znajdują się spółki, organizacje i inne osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznym wysłuchaniu związanym z nowelizacją prawa autorskiego (druk 1489).

Są tam następujące zgłoszenia, które wniesiono w trybie art. 70b ust. 1 Regulaminu Sejmu (w nawiasach kwadratowych pozwoliłem sobie czasem na kilka słów komentarza):

 • ASTER Sp. z o.o. (PDF) - zgłoszenie przesłane faxem, chce wspierać interes użytkowników praw autorskich i praw pokrewnych w procesie zatwierdzania tabel wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania oraz w procesie stosowania tych tabel; wskazane rozwiązanie: przekazanie spraw w zakresie zatwierdzania i sporów w zakresie stosowania tabel wynagrodzeń do właściwości sądów powszechnych [czyli niezawisły sąd powszechny; z wniosku wynika, że użytkownikami praw autorskich czy pokrewnych są spółki takie jak ASTER. Pytanie, czy ja jako użytkownik tych praw mam taki sam interes jak ASTER, czy inny?]
 • Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. (PDF) - zgłoszenie przesłane faxem, interes użytkowników praw autorskich i pokrewnych - nadawców radiowych; rozwiązanie przekazano "w załączonym piśmie spółki TVN SA do ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 25/08/06" [Grupa Radiowa Agory popiera TVN, ale stanowiska TVN nigdzie nie znajdę, bo przesłane do ministra. Ot, jawność życia publicznego]
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski (ICM UW) (PDF) - interes publiczny w powszechnym dostępie do i swobodnej współpracy nad tworzeniem dóbr kultury znajdujących się w domenie publicznej lub udostępnionych na wolnych licencjach typu creative commons oraz w ułatwieniu rozpowszechniania i obrotu dobrami kultury na zasadach wolnych licencji; rozwiązanie: uwzględnienie w przepisach o zbiorowym zarządzie kwestii dóbr kultury dostępnych na wolnych licencjach oraz regulacja stosunków między twórcami korzystającymi z wolnych licencji, ich użytkownikami oraz organizacjami zbiorowego zarządzania, w szczególności przez dostosowanie przepisów o uchwalaniu tabel wynagrodzeń [pozdrowienia dla Alka Tarkowskiego]
 • Jucewicz Adam (PDF), zgłoszenie przesłane faxem, interes końcowych użytkowników praw autorskich, rozwiązanie: przekazanie spraw dotyczących tabel wynagrodzeń do rozpatrywania przez sąd powszechny [jak widać - jak ktoś chce, to może się zgłosić też indywidualnie; chociaż mec. Adam Jucewicz jest też Członkiem Zespołu Doradców Prawnych przy ogólnopolskiej Izbie Komunikacji Kablowej...]
 • Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (PDF), zgłoszenie przesłane faxem, interes polskich producentów audiowizualnych współtworzących i użytkujących wartości chronione ustawą o prawie autorskim; rozwiązanie: zaliczenie producentów do grona użytkowników praw autorskich i uwzględnienie ich reprezentacji wśród tych arbitrów, którzy tych użytkowników reprezentują [czy to znaczy, że chcą być jednocześnie twórcą i tworzywem?]
 • Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL (PDF), reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych podmiotów reemitujących programy telewizyjne, poprawa jakości prawa stanowionego w zakresie praw autorskich i komunikacji elektronicznej, zrównoważenie pozycji rynkowej twórców i użytkowników praw autorskich; rozwiązanie: zmiana trybu powoływania komisji prawa autorskiego, wprowadzenie zasady ostatecznego rozstrzygania sporów przed komisją prawa autorskiego przez sądy gospodarcze, wprowadzenie instytucji organizacji zbiorowego zarządzania dominującej na danym polu eksploatacji, wprowadzenie maksymalnego poziomu opłat za korzystanie z prawa autorskiego i praw pokrewnych na danym polu eksploatacji, przedstawienie argumentów przemawiających za całościową nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [poprawa jakości prawa stanowionego to godny ochrony interes; generalnie też i propozycje ciekawe i konkretne]
 • Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PDF) - wszystko identycznie jak we wniosku fundacji PIKSEL, chyba nawet przecinki są w tych samych miejscach nie mówiąc o charakterze pisma (no, ale ten wniosek wpłynął pierwszy).
 • Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina (PDF), zgłoszenie przesłane faxem, interes operatorów kinowych w kontekście prawa autorskiego; rozwiązanie: kompleksowa zmiana regulacji prawa autorskiego w zakresie utworów audiowizualnych i organizacji zborowego zarządzania, wyważenie interesów użytkowników i podmiotów praw autorskich i pokrewnych [tylko kim są ci użytkownicy w tym kontekście, bo każdy przez to pojęcie rozumie kogoś innego]
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich Zarząd Główny (PDF), interes: zagwarantowanie należytej ochrony praw twórców architektów powierzających swoje prawa organizacji, rozwiązanie: stworzenie rozwiązania zapewniającego równowagę interesów użytkowników i organizacji zbiorowego zarządzania w procesie zatwierdzania tabel oraz sprawnego procedowania w procesie zatwierdzania tabel, doprecyzowanie kręgu podmiotów upoważnionych do uczestnictwa w procesie zatwierdzania tabel oraz do ustalenia jak najdoskonalszej procedury i zatwierdzania [jestem za jak najdoskonalszą procedurą; przy okazji tu też opozycja - z jednej strony użytkownicy z drugiej OZZ, rozumiem, że OZZ nie będzie chciał ustępować z tych pozycji, które już uzyskał?]
 • Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (PDF), interes uprawnionych z praw autorskich i praw artystów wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych; rozwiązanie: stanowisko SAWP składane było na piśmie podczas posiedzeń Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu albo po ich zakończeniu [stanowisko składane, więc nie trzeba już go w odpowiedniej tabelce streszczać, a kto nie był na komisjach, niech żałuje, bo nikt mu nigdzie nie udostępni]
 • Stowarzyszenie Autorów "ZAiKS" (PDF), zapewnienie ochrony praw autorskich twórców w procesie zatwierdzania tabel wynagrodzeń autorskich; rozwiązanie: ograniczenie nowelizacji do zakresu wynikającego z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.01.2006, zapewnienie racjonalności i efektywności systemu zatwierdzania tabel, zapewnienie prawidłowej regulacji w odniesieniu do przepisów przejściowych, zapewniających zachowanie praw nabytych przez OZZ [bardzo czytelny i syntetyczny przekaz, podoba mi się].
 • Stowarzyszenie Filmowców Polskich (PDF), zgłoszenie wpłynęło faxem, prawny interes twórców i producentów; rozwiązanie: stanowisko twórców do zgłoszonego projektu rządowego [grunt to subtelny minimalizm i precyzyjna prostota, przy okazji niewiele ten wpis komukolwiek powie]
 • Stowarzyszenie STOTUM (PDF), zgłoszenie przesłane faxem; interes: jasność rozstrzygnięć w pracach komisji prawa autorskiego i sprawność jej pracy, unikanie procesów sądowych; rozwiązanie: poszerzenie art. 108 na wzór francuski [szczególnie podoba mi się "unikanie procesów sądowych" w kontekście tego, że dopiero Trybunał Konstytucyjny w wyroku uznał niekonstytucyjność art. 108 ustawy; trzeba poszukać co to też jest ten model francuski]
 • Związek Artystów Scen Polskich (PDF), zgłaszający zamierza chronić interes reprezentowanych przez siebie twórców i artystów wykonawców z uwagi na przedmiot regulacji, obejmujący m.in. zasady zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych objętych zbiorowym zarządzaniem; rozwiązanie: 1. doprecyzowanie zapisów nowelizacji dotyczących postępowania negocjacyjnego w celu uzgodnienia tabel, poprzedzającego postępowanie przez Komisją Prawa Autorskiego m.in. przez uwzględnienie sytuacji, gdy żaden z zainteresowanych podmiotów nie przystąpi do tych negocjacji - wtedy dana organizacja zbiorowego zarządzania po upływie określonego czasu od ogłoszenia prasowego ma prawo złożyć wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń, 2. Zgodnie z art. 2.1. projektu - tabele wynagrodzeń zatwierdzone na podstawie dotychczasowych przepisów tracą moc po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji - zdaniem zgłaszającego okres ten powinien zostać wydłużony do momentu zatwierdzenia nowych tabel, a jeśli takie rozwiązanie nie znajdzie aprobaty - powinien zostać wydłużony co najmniej do 12 miesięcy, 3. Doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad wyznaczania arbitrów do Komisji Prawa Autorskiego oraz zasad związanych z wyznaczaniem składu Komisji Prawa Autorskiego i przewodniczącego jej składu [prosto, czytelnie, fajnie]
 • Związek Pracodawców Prywatnych Mediów (PDF), zgłoszenie wpłynęło faxem, interes użytkowników praw autorskich zrzeszonych w Związku Pracodawców Prywatnych Mediów; rozwiązanie: zgodnie z załączoną opinią Związku Pracodawców Prywatnych Mediów [Drogi czytelniku - nie czujesz się trochę jak frajer nie znając "załączonej" opinii?]
 • Związek Producentów Audio Video ZPAV (PDF), interes to oczywiście ochrona praw pokrewnych producentów fonogramów i wideogramów; proponowane rozwiązania: zmiana proponowanego trybu powoływania członków Komisji Prawa Autorskiego, utrzymanie w mocy tabel wynagrodzeń zatwierdzonych do dnia 1 września 2006 do czasu zatwierdzenia przez Komisję Prawa Autorskiego nowych tabel w powyższym zakresie, rozważenie zmiany trybu i organu odwoławczego od decyzji Komisji Prawa Autorskiego [wiadomo gdzie, ale nie wiadomo jak, można się jedynie domyślać, poza tym również czytelnie i klarownie]
 • Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców - STOART (PDF), zgłoszenie przesłane faxem, interes artystów wykonawców reprezentowanych przez ZSAW STOART; proponowane rozwiązanie: wprowadzenie takich zasad zatwierdzania tabel wynagrodzeń, które będą najbardziej uzasadnione z punktu widzenia interesu społecznego [wypada się domyślać, że w propozycji nowelizacji nie uwzględniono tego interesu, a jaki ten interes społeczny jest, to STOART wie i powie w czasie publicznego wysłuchania]

Już choćby z powyższego zestawienia widać jak wiele różnych interesów (trosk o wyważenie tych interesów w różnych konfiguracjach, przy czym łacno zauważyć, że każdy z wnioskodawców ma inny pogląd na temat tego, które interesy niesłusznie przeważają nad innymi i dlaczego jemu akurat należy się więcej) ściera się w obszarze praw autorskich i praw pokrewnych. Ustawodawca ma niełatwy orzech do zgryzienia. Nie jest też tak, że prawem autorskim zainteresowani są tylko autorzy (twórcy). Niektórzy sprytnie nie ujawnili o jakie rozwiązanie będą zabiegać, zasłaniając się nieudostępnionymi nigdzie publicznie, przekazanymi gdzieś stanowiskami...

Myślę też, że kolejne publiczne wysłuchanie nie da okazji do poznania tych wszystkich interesów i propozycji rozwiązań, bo to pierwsze takie w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, więc organizacje i spółki nie wiedziały specjalnie jak to wszystko w tych tabelkach wpisać. Następnym razem - jak sądzę - wszystkie formularze będą pełne banałów i ogólników, byle tylko tacy jak ja komentatorzy, tworzący podobne zestawienia dla bliżej niejasnych powodów, nie mogli napisać żadnej złośliwej uwagi, a tym bardziej, by nie dać potencjalnym przeciwnikom szansy na przygotowanie się do ataku z flanki.

A dlaczego zaznaczałem przy niektórych wnioskach, że zostały przesłane faxem? Ano dlatego, że zostały uwzględnione. Na powyższej liście nie ma formularza zgłoszonego przez Internet Society Poland. Być może dlatego, że Prezes ISOC Polska postanowił sprawdzić jak Sejm RP zareaguje na przesłanie formularza drogą elektroniczną, podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (tak, tak, mamy i takie podpisy i zaczynamy testować). Na razie brak reakcji. I pewnie nie będzie, jeśli do zgłoszenia nie dołączono aktualnego wyciągu z KRS. Nie do wszystkich - jak się wydaje - dostępnych na stronach Sejmu zgłoszeń taki wyciąg dołączono. No nic.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Polskiej Partii Piratów tu nie ma...

VaGla's picture

Polskiej Partii Piratów nie ma na powyższej liście, ale być może dlatego, że obrali oni inną strategię: "Zamiast lobbować u polityków na rzecz zmiany prawa, zmienimy je sami". W serwisie Gazety Wyborczej ukazał się artykuł Piracka międzynarodówka atakuje. Czytamy tam m.in.: "- Jesteśmy w kontakcie z kolegami z innych krajów. Problem? Od tego jest przecież internet - mówi Kaczorowski. - Zapadła już decyzja, że idziemy razem do europarlamentu. Będziemy mieli wspólne logo, jedno hasło, tyle że w różnych językach. Będą też billboardy i reklamy telewizyjne w całej Europie. Politycy nie zdają sobie sprawy, ile mogą zyskać głosów, zmieniając prawo autorskie w kierunku prokonsumenckim. Nie chcą zdobyć tych głosów, to weźmiemy je my". Wcześniej jest też interesująca wymiana zdań pomiędzy Błażejem Kaczorowskim, liderem polskich piratów a Janem Bałdygą, szefem grupy antypirackiej ZPAV... Miłej lektury.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

To jednak PIKE

VaGla's picture

Zwrócono mi uwagę na nieaktualną informację; otóż mec. Adam Jucewicz (radca prawny) jest doradcą Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, nie - jak napisałem - Członkiem Zespołu Doradców Prawnych przy ogólnopolskiej Izbie Komunikacji Kablowej. Opierałem się po prostu na nieaktualnych danych. Za pomyłkę przepraszam.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>