Jeszcze Senat i Prezydent

Po kilku dniach Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Senat wprowadził zmiany w stosunku do projektu nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne jaki „wyszedł" z Sejmu.

W uchwale Senatu z dnia 22 grudnia 2005 r. poza innymi zmianami znalazły się te, które dotyczą kontrowersyjnej nowelizacji art. 165 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne1. Zrezygnowano z delegacji do określenia w drodze rozporządzenia szczególnych wymogów bezpieczeństwa gromadzenia i przechowywania danych.

W uzasadnieniu do poprawek senackich czytamy: "Poprawka nr 3 precyzyjnie wskazuje obowiązek, zaprzestającego działalności operatora lub dostawcy usług, przekazania danych transmisyjnych do przechowywania innemu operatorowi lub dostawcy usług.

Poprawka nr 4 powoduje zastąpienie upoważnienia dla ministra do wydania rozporządzenia klauzulą nakazującą przechowującemu dane transmisyjne dołożenie szczególnej staranności przy przechowywaniu tych danych, tak aby zapewnić ich bezpieczeństwo, poufność oraz ochronę interesów osób, których dane dotyczą. Zdaniem Senatu, regulowanie zasad przechowywania danych transmisyjnych w formie aktu wykonawczego jest zbędne, ponieważ dane te są objęte tajemnicą telekomunikacyjną, nie mniej jednak, ze względu na znaczenie tych danych, Senat proponuje nałożenie na operatorów obowiązku dochowania szczególnej staranności".

W opinii Biura Legislacyjnego Senatu z dnia 19 grudnia 20052 (a więc opinii, na podstawie której Senat dokonał swoich poprawek) czytamy: „W związku z dodaniem do przepisu nakładającego obowiązek przechowywania danych transmisyjnych przez okres 2 lat, upoważnienia ministra do wydania rozporządzenia określającego zasady i tryb przechowywania tych danych, powstaje wątpliwość w jaki sposób operatorzy mają przechowywać dane w okresie od wejścia w życie ustawy do dnia wydania wspomnianego rozporządzenia. Ponieważ wydanie rozporządzenia ma charakter obligatoryjny należy dodać przepis przejściowy nakazujący stosowanie, do momentu wydania rozporządzenia, dotychczasowych zasad przechowywania. Należy nadmienić, iż dane te są już chronione przez ustawę jako tzw. „tajemnica telekomunikacyjna””.

Po przyjęciu poprawek Senackich przez Sejm w Gazeta.pl3 można było przeczytać: „W ten sposób zniknął zapis, zgodnie z którym minister transportu i budownictwa miał określić w rozporządzeniu zasady i tryb przechowywania danych. - To wymagałoby gruntownego pochylenia się przez urzędników nad tą materią, ale PiS uznał, że nie ma na to czasu. Ostateczny zapis może doprowadzić do konfliktów między operatorami a służbami, bo określenie "dołożenie szczególnej staranności" nie jest specjalnie precyzyjne - powiedział nam Piotr Rutkowski, niezależny konsultant na rynku telekomunikacyjnym".

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2006 r. nr 12, poz. 66), a ta w dniu 9 lutego 2006 roku, weszła w życie.

 1. 1. Senat zdecydował się na dokonanie następujących zmian:
  W art. 1 w pkt 8, w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
  "Obowiązek uważa się za wykonany w przypadku gdy zaprzestający działalności operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekaże do przechowywania dane transmisyjne innemu operatorowi publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.";
  w art. 1 w pkt 8, w ust. 1 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:
  "Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przechowujący dane transmisyjne jest obowiązany dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony bezpieczeństwa i poufności tych danych oraz interesów osób, których dane dotyczą.";
 2. 2. http://www.senat.gov.pl/k6/dok/opinia/2005/003/029.htm
 3. 3. http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,3088957.html

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>