Interpelacja w sprawie dostępności sieci Internet

Interpelacja nr 4201 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia dostępności sieci Internet wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów.

" Szanowny Panie Premierze! W dobie procesów globalizacyjnych, ogromnego przyspieszenia przepływu informacji dzięki sieci Internet poziom informatyzacji kraju jest jednym z głównych wskaźników pokazujących możliwości rozwoju dla społeczeństwa i państwa. Polska od lat zajmuje niesławne szczytowe miejsca w rankingach dotyczących cen za usługi dostępu do sieci. O ile w miastach, dzięki rozpowszechnionym usługodawcom sieci kablowych, oferta dostępnych dostawców dostępu do Internetu jest zróżnicowana cenowo, o tyle na terenach wiejskich, małych miast najczęściej jedynym dostępnym usługodawcą jest Telekomunikacja Polska SA, której ceny są często kilkukrotnie wyższe niż porównywalne usługi w krajach Unii Europejskiej. Powoduje to upośledzenie mieszkańców terenów wiejskich, a w szczególności młodzieży, uniemożliwiając lub znacznie ograniczając im możliwość korzystania z zasobów informacyjnych i usług oferowanych w Internecie.

Czy rząd polski zamierza podjąć działania, by doprowadzić do pojawienia się na polskim rynku dostawców dostępu do Internetu nowych podmiotów, które poprzez zasady konkurencji doprowadziłyby do spadku cen i podniesienia jakości usług do poziomy europejskiego?

Z poważaniem
Poseł Włodzimierz Karpiński
Warszawa, dnia 20 lipca 2006 r.
"

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 4201 w sprawie zwiększenia dostępności do sieci Internet:

"Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do interpelacji nr SPS-023-4201''''/06 z dnia 20 lipca 2006 r. Pana Posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie zwiększenia dostępu do sieci Internet przedstawiam Panu Marszałkowi poniższe wyjaśnienia.

Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu nie należy do zestawu usług telekomunikacyjnych stanowiących usługę powszechną, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). W związku z powyższym usługa ta nie podlega tak daleko idącej regulacji w zakresie obowiązku, jakości czy kosztów jej świadczenia, jak ma to miejsce w przypadku usługi powszechnej. Dlatego też kwestie związane z poziomem jakości oraz cen jej świadczenia zasadniczo podlegają zasadom wolnego rynku i związanej z nim konkurencji.

Niemniej jednak, mając na uwadze ogromne znaczenie informatyzacji w rozwoju gospodarki światowej, w dniu 23 grudnia 2003 r. ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Nauki i Informatyzacji stworzyło ˝Narodową Strategię Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006˝, a w ślad za nią Ministerstwo Infrastruktury Program ˝Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004-2006˝, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 sierpnia 2004 r. Celem powyższych programów jest zwiększenie liczby użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu, zwiększenie oferty rynkowej w tym zakresie, stymulowanie obniżenia cen, stworzenie warunków organizacyjno-technicznych, prawnych i finansowych dla wprowadzania różnorodnych, w tym nowych, technologii, wspomaganie absorpcji środków pomocowych UE do budowy infrastruktury umożliwiających szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wyrazem realizacji powyższej strategii była nowelizacja powołanego powyżej przepisu Prawa telekomunikacyjnego, która wprowadza obowiązek świadczenia usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w przypadku tzw. jednostek uprawnionych, tj. np. publicznych szkół czy bibliotek.

Ponadto z informacji, która wpłynęła do Ministerstwa Transportu z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wynika, iż Prezes UKE wydał szereg decyzji mających na celu obniżenie cen usług telekomunikacyjnych. W dniu 10 maja 2006 r. Prezes UKE podpisał decyzję wprowadzającą do stosowania przez TP S.A. ofertę ramową określającą warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby usług szerokopasmowego transmisji danych. Decyzja ta ma zapewnić uwolnienie rynku usług szerokopasmowej transmisji danych i umożliwić innym operatorom oferowanie tego typu usług, co doprowadzi do pojawienia się na rynku szerszej gamy produktów dostępu szerokopasmowego oraz obniżenia cen usług świadczonych klientom detalicznym, a także zwiększenia dostępu użytkowników do usług szerokopasmowych, takich jak Internet, Telefonia VoIP, TV. Również decyzja wprowadzająca z urzędu ramową ofertę określającą warunki zawierania przez TP S.A. z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych doprowadzi do obniżenia cen za łącza dzierżawione i w konsekwencji spadku cen detalicznych. Powyższy cel, jak również umożliwienie wykorzystania całego spektrum technologii DSL, pozwoli osiągnąć decyzja Prezesa UKE zobowiązująca TP S.A. do zmiany oferty ramowej w zakresie między innymi umożliwienia wykorzystania technologii szerokopasmowej transmisji danych xDSL, w szczególności HDSL, SDSL dla dostępu pełnego.

Ponadto po przeprowadzonej kontroli Prezes UKE wydał zalecenia kontrolne w sprawie rozdzielenia usługi ˝Neostrada˝ od abonamentu telefonicznego, uznając dotychczasowe praktyki w tym zakresie za niezgodne z art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego.

Przedstawione powyżej działania niewątpliwie spowodują wzrost konkurencji na rynku usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, a tym samym poprawę jakości jej świadczenia oraz spadek cen.

Wyrażam nadzieję, iż udzielone wyjaśnienia uzna Pan Marszałek za wyczerpujące.

Podsekretarz stanu
Eugeniusz Wróbel
Warszawa, dnia 15 września 2006 r.
"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>