Telekomunikacja: sporu o rynek ciąg dalszy

Trzeba zrelacjonować aktualną sytuację na froncie "oddzielenia Neostrady od abonamentu". 29 grudnia 2006 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję nakazującą Telekomunikacji Polskiej S.A. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości polegających na uzależnianiu zawarcia umowy o świadczenie usługi neostrada tp od świadczenia usługi telefonicznej. Komisja Europejska ma obiekcje i zgłosiła weto do projektów decyzji Prezesa UKE w sprawie pozycji znaczącej TP na rynkach 1 i 2. Neostrada zaś nie jest jedynym punktem spornym w toczącej się debacie.

Gazeta.pl: "Od poniedziałku klienci TP SA mogą składać wnioski o rozdzielenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu Neostrada od abonamentu telefonicznego. Faktyczne rozdzielenie usług nastąpi za miesiąc". Tymczasem Gazeta Prawna w tekście Bruksela kwestionuje decyzję UKE w sprawie Neostrady relacjonuje: "Komisja Europejska uznała, że dowody i analizy przedstawione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej kierowany przez Annę Streżyńską nie uzasadniają włączenia szerokopasmowego dostępu do internetu do definicji rynków świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług. UKE ma przygotować nowe projekty".

Na stronie UKE znajduje się tekst Rozdzielenie neostrady tp od abonamentu z takim jakby podtytułem: "Komentarz Prezesa UKE i porady dotyczące korzystania z usługi neostrada tp bez abonamentu telefonicznego". W komentarzu tym można przeczytać m.in.:

Dotychczas usługa telekomunikacyjna neostrada tp dostępna była wyłącznie dla użytkowników końcowych, którym TP S.A. świadczy usługę telefoniczną lub w ramach uruchamiania usługi rozpocznie świadczenie usługi telefonicznej (nie dotyczy usług świadczonych w oparciu o technologię ISDN). Świadczenie usługi na wskazanych powyżej warunkach jest naruszeniem art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego poprzez uzależnienie zawarcia umowy o świadczenie usługi neostrada tp od świadczenia usługi telefonicznej.

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UKE jednoznacznie dowiodły, że TP S.A. uzależnia zawarcie umowy o świadczenie usługi neostrada tp od świadczenia usługi telefonicznej w oparciu o dostęp analogowy w miejscu wskazanym przez abonenta, w którym ma być świadczona ww. usługa.

Zgodnie z wyjaśnieniami TP S.A. z dnia 28 listopada 2006 r. Spółka rozpocznie przyjmowanie zamówień na usługę neostrada tp i/lub wypowiedzeń umowy na usługę głosową TP z dniem 15 stycznia 2007 r. Prezes UKE przeanalizował warunki świadczenia tej usługi i poniżej zawarł odpowiedzi na podstawowe pytania użytkowników w sprawach związanych z użytkowaniem rozdzielonych usług.

Dalej zaś w przywołanym źródle znajdują się kolejne punkty, które Prezes UKE stosownie rozwija: "Stanowisko Prezesa UKE wobec nieprzedłożenia do zatwierdzenia cennika neostrady tp oraz opłaty za utrzymanie łącza", "Stanowisko Prezesa UKE wobec nieprzedłożonego do zatwierdzenia regulaminu usługi neostrada tp", "Neostrada tp bez abonamentu telefonicznego - pytania i wątpliwości".

W swoim komunikacie z 15 grudnia zeszłego roku (czyli sprzed wydania decyzji UKE) TP S.A pisze: "Abonament nowej opcji neostrady tp nie związanej z usługami głosowymi, której świadczenie rozpocznie się 15 lutego 2007r., oprócz ceny usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, zależnej od szybkości transferu danych, zawierać będzie także opłatę za utrzymanie łącza w wysokości 30 zł netto". W komunikacie zaś z 11 stycznia można przeczytać: "Telekomunikacja Polska nie oferuje promocyjnego zwiększenia prędkości transferu danych w usłudze neostrada tp. Urząd Komunikacji Elektronicznej, powołując się na doniesienia prasowe poinformował, że wystosował do TP zapytanie w tej sprawie."

Gazeta Prawna odnośnie wspomnianego veta Komisji Europejskiej pisze jeszcze: "Prezes UKE uważa, że KE się myli w uzasadnieniu swego weta. TP SA twierdzi zaś, że decyzja Komisji unieważni postanowienia UKE. Zresztą notatkę prasową na ten temat można znaleźć w serwisie prasowym Komisji Europejskiej: Telecommunications: Polish regulator must carry out a new market analysis of retail access markets, says Commission (IP/07/45). Z tego komunikatu można się zorientować, że Komisji nie tyle chodzi o samo rozdzielenie neostrady, co szerzej - o analizy UKE dotyczące rynków i decyzje w sprawie bitstream access. Jak pisze Gazeta Prawna: "KE zawetowała dwie decyzje prezesa UKE o uznaniu Telekomunikacji Polskiej za podmiot o znaczącej pozycji na rynku usług detalicznych".

Urząd komunikacji Elektronicznej również publikuje na ten temat notatkę Weto KE wobec rynków 1 i 2. Czytamy tam m.in.:

W dniu 10 stycznia 2007 r. Komisja Europejska zgłosiła weto do notyfikowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej projektów decyzji w sprawie wyznaczenia Telekomunikacji Polskiej S.A. jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zajmującego pozycję znaczącą na rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów (tzw. rynek 1) oraz dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów (rynek 2) i nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne.

Weto Komisji zakończyło 2-miesięczną procedurę wstrzymującą wydanie tych decyzji, w związku ze zgłoszonymi przez Komisję w dniu 13 listopada 2006 r. „poważnymi wątpliwościami” (tzw. „serious doubts letter”), które rozpoczęły fazę II postępowania konsolidacyjnego.

W decyzji wetującej Komisja stoi na stanowisku, że dowody przedstawione przez Prezesa UKE nie uzasadniają definicji rynku, obejmującej w ramach rynku właściwego detaliczny dostęp dla potrzeb usług szerokopasmowych, a zatem projekt decyzji nie jest zgodny z prawem wspólnotowym, w szczególności z art. 8 i 15 ust. 3 dyrektywy ramowej w połączeniu z art. 10 i 82 Traktatu.

Z tego powodu Komisja nakazuje Prezesowi UKE wycofanie notyfikowanych projektów decyzji. Ponadto, jak wynika z decyzji wetującej, Prezes UKE podczas kolejnego definiowania rynków dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów i dla użytkowników końcowych nie będących konsumentami powinien w pełni wziąć pod uwagę analizę Komisji, dotyczącą tego, dlaczego projekty decyzji w obecnym kształcie nie powinny zostać przyjęte. W szczególności, rozważając zakres produktów zaliczonych do wspólnego rynku dostępu, Prezes UKE powinien dokładnie przeanalizować substytucyjność produktów, wchodzących w skład analizowanych rynków, pod względem ich funkcjonalności i cen.

Prezes UKE podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie rynku 1 i 2...

Neostrada bez abonamentu telefonicznego to nie jedyny punkt sporny w toczącej się dyskusji o rynek telekomunikacyjny w Polsce. W odniesieniu do usługi hurtowego dostępu do sieci TP komentarz można przeczytać w blogu Telekomunikacyjny.blox.pl pt. Matriksa ciąg dalszy, gdzie relacjonowane jest stanowisko KIGEiT (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji - to jest ta izba gospodarcza, w której członkiem nie jest TP S.A.) pt. "Stanowisko dotyczące rzekomych problemów technicznych związanych z implementacją WLR". WLR to skrót od "Wholesale Line Rental", co tłumaczy się na polski jako "hurtowa dzierżawa łączy telekomunikacyjnych". Kolejnym problemem "na tapecie" jest dostarczanie abonentom "rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o zarejestrowanych połączeniach i należnościach w fakturach VAT". Jak donosi Rzeczpospolita w tekście TP SA narusza interesy abonentów: "O wszczęcie postępowania w sprawie praktyki Telekomunikacji Polskiej SA naruszającej zbiorowe interesy konsumentów wystąpił do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rzecznik praw obywatelskich. Rzecznik twierdzi, że TP narusza obowiązek udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o zarejestrowanych połączeniach i należnościach w fakturach VAT. Otrzymuje bowiem od abonentów wiele skarg na przesyłanie faktur z rozliczeniem zbiorczym, np. za 12 okresów rozliczeniowych". Rzecznik twierdzi, iż TP narusza art. 80 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego, który zobowiązuje ją do dostarczenia abonentom faktur z rozliczeniem odpowiadającym wartości zrealizowanych połączeń (mowa jest też o §33 regulaminu świadczenia telekomunikacyjnych usług powszechnych), TP zaś twierdzi, iż wystawianie "zbiorczych faktur" jest zgodne z prawem telekomunikacyjnym.

Serial (kolejne jego "sezony") trwa dalej. Doniesienia i komentarze na podobny temat gromadzę w dziale telekomunikacja niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>