WSA o planie społecznym tp i UKE

TPSA przegrała przed Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie spór z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Chodziło o decyzję p.o. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 marca 2006 r. i sprzeciwie Urzędu do projektu zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych tp ("plan tp społeczny"). TPSA podnosiła m.in., że decyzje zostały wydane przez osobę, która nie była prawidłowo umocowana do działania. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że nie jest kompetentny, jeżeli chodzi o zbadanie, czy p.o. Prezesa UKE został prawidłowo powołany, jednak co do meritum - nie podzielił zarzutów TP i oddalił skargę operatora.

Na witrynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawiła się notatka, której treść przywołuje poniżej:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 13 października 2006 r. wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji p.o. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 marca 2006 r., w której został zgłoszony sprzeciw wobec przedłożonego przez Telekomunikację Polską S.A. (TP) projektu zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych tp. Proponowane zmiany dotyczyły zamiaru wprowadzenia przez TP nowego planu telefonicznego pod nazwą "plan tp społeczny" oraz zatrzymania sprzedaży planu taryfowego pod nazwą "plan tp socjalny". Sprzeciw został utrzymany także w drugiej decyzji p.o. Prezesa UKE z 28 kwietnia 2006 r. wydanej na wniosek TP o ponowne rozpatrzenie sprawy.

TP wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na obie decyzje domagając się stwierdzenia ich nieważności, względnie ich uchylenia. W zarzutach TP podniosła w pierwszej kolejności, iż decyzje zostały wydane przez osobę, która nie była prawidłowo umocowana do działania, czy też innymi słowy nie było organu (Pani Anna Streżyńska jako Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za dział łączność w Ministerstwie Transportu i Budownictwa jednocześnie pełniła obowiązki Prezesa UKE od 14 stycznia 2006 r. do dnia powołania przez Premiera na tę funkcję 8 maja 2006 r.).

Ponadto TP zarzuciła naruszenie art. 48 ust. 2 i 3 Prawa telekomunikacyjnego co miało polegać na wydaniu decyzji z 17 marca 2006 r. po upływie 30-dniowego terminu wskazanego w tym przepisie. Dodatkowo TP wskazała, że przedłożony projekt nie naruszał art. 72 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, gdyż abonenci w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych mogliby wybrać inny plan taryfowy niż "plan tp społeczny".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił zarzutów TP i oddalił skargę. W motywach ustnych Sąd w pierwszej kolejności wskazał, że nie jest kompetentny, jeżeli chodzi o zbadanie, czy p.o. Prezesa UKE został prawidłowo powołany. Orzeka bowiem w granicach danej sprawy i nie może wchodzić w kompetencje Prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie podkreślił, iż już Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniach z 25 maja 2006 r. wskazał, że w państwie prawa musi istnieć ciągłość organów administracji.

Jeżeli chodzi o zarzuty merytoryczne Sąd uznał, że Regulator właściwie ustalił, iż przedłożony cennik narusza przepisy Prawa telekomunikacyjnego i miał podstawy do wydania decyzji o sprzeciwie. Jeżeli zaś chodzi o kwestię wydania decyzji po terminie ustawowym Sąd uznał, że zarówno strona skarżąca, jak i Regulator błędnie policzyli przedmiotowy termin. Jednakże nie zmienia to faktu, iż p.o. Prezesa UKE zmieścił się w terminie 30 dni z wydaniem decyzji z dnia 17 marca 2006 r.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>