Posiadanie zarówno faktury w formie elektronicznej jak i papierowej i awaria systemu

Opolski Urząd Skarbowy wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PP/443-2-1-GK/06). Pytanie: Czy w przypadku rozpoczęcia wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej można czasowo wrócić do formy papierowej (np. w związku z awarią systemu komputerowego), co będzie skutkowało tym, iż w danym okresie rozliczeniowym Spółka może posiadać zarówno faktury w formie elektronicznej jak i papierowej? Naczelnik urzędu uznał, że stanowisko spółki jest prawidłowe.

Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura PP/443-2-1-GK/06
Data 2006.04.11
Autor Opolski Urząd Skarbowy

Pytanie podatnika

Czy w przypadku rozpoczęcia wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej można czasowo wrócić do formy papierowej (np. w związku z awarią systemu komputerowego), co będzie skutkowało tym, iż w danym okresie rozliczeniowym Spółka może posiadać zarówno faktury w formie elektronicznej jak i papierowej?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie dokumentowania transakcji dla celów podatku od towarów i usług w zakresie czasowego wystawiania faktur w formie papierowej, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12 stycznia 2006 r. ( złożonym w tut. Urzędzie dnia 12 stycznia 2006r.) Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka zamierza skorzystać z rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119 - zwanym dalej "rozporządzeniem"). Przesyłanie i wystawianie faktur odbywać się będzie w warunkach określonych w rozporządzeniu tj. po uprzednim uzyskaniu akceptacji kontrahenta oraz po spełnieniu wymogu ich zabezpieczenia w postaci tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego i innych określonych przepisami warunków.

Spółka zadała następujące pytanie:

Czy w przypadku rozpoczęcia wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej można czasowo wrócić do formy papierowej (np. w związku z awarią systemu komputerowego), co będzie skutkowało tym, iż w danym okresie rozliczeniowym Spółka może posiadać zarówno faktury w formie elektronicznej jak i papierowej?

W opinii Podatnika możliwym jest czasowe wprowadzenie fakturowania w formie papierowej.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie, natomiast zgodnie z ust. 2 ww. § 2 rozporządzenia w przypadkach gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesłanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej. Wprawdzie powyższe regulacje odnoszą się jedynie do faktur korygujących oraz duplikatów faktur do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej, to jednak w opinii tut. organu podatkowego należy je zastosować analogicznie do faktur wystawianych co do zasady w formie elektronicznej, odmienne stanowisko doprowadziło by do uniemożliwienia obrotu z danym kontrahentem w przypadku wystąpienia m.in. problemów technicznych, co w opinii tut. organu podatkowego nie było wolą Ministra Finansów.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>