Wchodzi w życie ustawa o działalności lobbingowej

Dziś wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414). Zapowiada się "niezła jazda" związana z wejściem w życie tej ustawy. Kto będzie chciał brać udział w procesie stanowienia prawa - będzie musiał się zarejestrować. Projekty aktów normatywnych mają być publikowane w BIP... Muszę pomyśleć o jakimś cenniku...

Czego możemy się spodziewać po wchodzącej w życie ustawie, mając na myśli internet? Na podstawie art. 3 ustawy: Rada Ministrów przygotowuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, program prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczący projektów ustaw, a program ten zawiera m.in. adres strony urzędowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej, zwanego dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", na której udostępnieniu podlegać będą pewne dokumenty:

  • projekty ustaw i rozporządzeń (podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów)
  • wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem (z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej programów prac legislacyjnych, albo w przypadku, gdy projekt nie był zawarty w programie prac legislacyjnych, z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej)

Sam program również podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej programów prac legislacyjnych albo w przypadku, gdy projekt nie był zawarty w programie prac legislacyjnych, z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia.

W BIP mają też być publikowane te zgłoszenia (z wyjątkiem adresów osób fizycznych) - są to dokumenty dotyczące prac nad projektem ustawy albo rozporządzenia. Tryb zgłaszania określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. nr 34, poz 236 - również to rozporządzenie wchodzi dziś w życie).

Te podmioty, które wyraziły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy może, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, wziąć udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym tego projektu. Regulamin Sejmu jednak jeszcze nie przewiduje zasad prowadzenia wysłuchania publicznego. Natomiast wraz z ustawą wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 2006 roku w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń (Dz. U. nr 30, poz. 207).

W BIP udostępniana będzie również informacja o terminie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia i to co najmniej na 7 dni przed dniem tego wysłuchania.

BIP jest ważny. Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia...

W BIPie znajdziemy też dane dotyczące pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym ministra

No cóż. Trzeba zatem się zarejestrować. Zaraz zacznę zbierać zlecenia na „wywieranie wpływu na proces stanowienia prawa”. Warto zauważyć, że sam Biuletyn Informacji Publicznej również będzie niebawem przechodził swoistą reformę. Trzeba też zauważyć, że w regulaminie Sejmu i Senatu nie ma jeszcze nic o odpowiedniku BIP (bo Sejm i Senat nie publikują nic w BIP), nie ma też nic o wysłuchaniu publicznym.

Warto zapoznać się również:

  • Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Uwagi na tle sytuacji organizacji pozarządowych (PDF) - opinia którą przygotował prof. dr hab. Marek Zubik dla Instytutu Spraw Publicznych, 12 stron. Wniosek? "W świetle wątpliwości jakie nasuwa powyższa analiza rozwiązań ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa można odnieść wrażenie, że w dużej mierze mamy do czynienia z pozorną regulacją ze strony ustawodawcy..."
  • Czy ustawa o działalności lobbingowej sprzyja organizacjom pozarządowym? - "...Z punktu widzenia organizacji pozarządowych najważniejsza jest jednak ogólna wymowa ustawy. Podział między zawodową i niezawodową działalność lobbystyczną tylko teoretycznie rozwiązuje problem organizacji, które nie chciałyby być traktowane w tym przypadku w ten sam sposób, co komercyjni lobbyści. Trzeba zauważyć, że choć na organizacje, które chciałyby okazjonalnie lobować za określonymi rozwiązaniami prawnymi nie nałożono dodatkowych obowiązków rejestracyjnych, kontrolnych i innych wynikających z ustawy, to nie dotyczą ich także przepisy mówiące o tym, że kierownicy urzędów mają obowiązek ułatwienia im działalności lobbingowej..."
  • Ustawa o działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa w kontekście działalności organizacji pozarządowych - opinia opublikowana na stronach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych; "...Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ustawa nadaje ramy prawne procesowi wywierania wpływu na kształt przepisów na etapie stanowienia prawa. Tym samym, procesy rzecznictwa zmian w aktach prawnych, które nie znalazły się w programie prac legislacyjnych, wyłaczone są z procedur działalności
    lobbingowej opisanych w omawianej ustawie
    "

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>