Co z przyjmowaniem podań i poświadczeniami odbioru?

Czy przepisy o informatyzacji nakładają na podmioty publiczne obowiązek przyjmowania od obywateli e-podań i elektronicznego poświadczania ich odbioru? Sprawa - jak się okazuje - nie jest do końca jasna.

Dr Grzegorz Sibiga na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej w artykule "Ograniczona wymiana informacji": "Nie negując potrzeby obowiązywania takiej regulacji, po bliższej analizie obecnych przepisów o informatyzacji sprawa nie wydaje się jednak taka oczywista. Rzeczywiście, rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 września 2005 r. w sprawie warunków techniczno-organizacyjnych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. nr 200, poz. 1651; dalej: rozporządzenie) nakłada na podmioty publiczne (m.in. organy administracji rządowej i organy samorządowe, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury czy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) obowiązki przyjmowania dokumentów elektronicznych oraz automatycznego wytwarzania poświadczenia ich odbioru".

Czym są na podmioty publiczne "prowadzące wymianę informacji"? Czym jest "wymiana", o której wielokrotnie mowa w ustawie (np. w art. 16 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). Zdaniem autora artykułu: "wykładnia gramatyczna nie daje zadowalającej odpowiedzi, ponieważ według słownikowej definicji rozumie się przez to 'danie lub otrzymanie czegoś za coś innego, zamianę'". Być może chodzi o wymianę informacji między podmiotami publicznymi. Jako uzasadnienie wskazuje się brzmienie tytułu rozdziału 3 ustawy.

W konkluzji wywodu autor stwierdza: "Wobec tego art. 16 ustawy i rozporządzenie nie dotyczą relacji urząd - obywatel, ale jedynie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi"...

Czeka nas jeszcze sporo pracy nad tymi nowatorskimi przepisami dotyczącymi informatyzacji, by w jakiś rozsądny sposób wyjaśnić powstałe wątpliwości.

Doniesienia nt. informatyzacji administracji publicznej zbieram w dziale informatyzacja.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>