Senat o reformie łączności, radiofonii i telewizji

22 grudnia Senat RP przyjął uchwałę w sprawie ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji. Dyskusja była zacięta.

W uchwale czytamy: „Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki”...

Wśród poprawek można znaleźć na przykład takie jak dodania pkt 9 w art. 6 ustawy: "9) art. 47 otrzymuje brzmienie: "Art. 47. Do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy, który nie wymaga rezerwacji częstotliwości, stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie programów.".", albo dodanie w art. 13 pkt 16 liter e - g, przy czym lit. g otrzymała brzmienie: "g) ust. 11 otrzymuje brzmienie: "11. Wyniki przetargu i konkursu ogłasza się w siedzibie i na stronach internetowych UKE.";"...

W uzasadnieniu poprawek Senatu czytamy: "Po rozpatrzeniu ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji, Senat wprowadził do niej 9 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat proponuje w art. 35a ust. 2 dodanym do ustawy o radiofonii i telewizji ograniczenie odesłania do ust. 1 i 2 art. 38, ponieważ w ust. 3 tego przepisu nie ma mowy o okolicznościach stanowiących podstawę cofnięcia koncesji.

Skutkiem poprawki nr 2 jest stosowanie w przypadku rekoncesji art. 36 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, określającego długość okresu, na który jest udzielana koncesja na rozpowszechnianie programów. Senat uznał za zasadne wyeliminowanie wątpliwości co do długości tego okresu, jakie zaistniałyby w przypadku wyłączenia stosowania całego art. 36 w postępowaniu o ponowne udzielenie koncesji.

Poprawka nr 3 polega na dodaniu wyraźnego zastrzeżenia, iż w przypadku udzielenia nadawcy koncesji Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje na rzecz tego nadawcy rezerwacji częstotliwości bez przeprowadzania procedury konkursowej.

Poprawka nr 4 ma na celu wyeliminowanie wątpliwości co do relacji pomiędzy art. 47 ustawy o radiofonii i telewizji a art. 116 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Ustawa o radiofonii i telewizji w art. 34 i 36 przewiduje swoiste postępowanie konkursowe poprzedzające nadanie koncesji, z kolei ustawa - Prawo telekomunikacyjne - procedurę rezerwacji częstotliwości. Zgodnie z przepisem, którego dotyczy poprawka nr 4, w obowiązującym brzmieniu do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy stosuje się przepisy o koncesji na rozpowszechnianie programów. Dotyczy to również operatorów multipleksu. Wynika z tego, że operator multipleksu powinien mieć zarówno koncesję na rozprowadzanie programu udzieloną przez Przewodniczącego KRRiT jak i rezerwację częstotliwości dokonaną przez Prezesa UKE, mogłoby się jednak okazać, że innemu podmiotowi przypadnie koncesja, a innemu rezerwacja częstotliwości. Intencją poprawki jest utrzymanie dotychczasowego stanu prawnego w odniesieniu do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy, który nie wymaga rezerwacji częstotliwości (satelitarny), w przypadku zaś rozprowadzania bezprzewodowego wymagającego rezerwacji częstotliwości nie będzie wymagana koncesja, lecz uzyskanie rezerwacji częstotliwości w drodze konkursu.

Poprawki nr 5, 7 i 8 mają na celu uwzględnienie sytuacji, iż w zakresie ustawy - Prawo telekomunikacyjne jedynym organem właściwym będzie Prezes UKE, stąd należy wyraźnie wskazać jego kompetencje w miejsce dotychczasowego sformułowania - "organ właściwy".
Poprawka nr 6 uzupełnia katalog zmian polegających na zmianie nazwy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, natomiast ostatnia z poprawek Senatu usuwa błąd w nazwie tego Urzędu
"

Do tego projektu została również przygotowana wcześniej opinia Biura Legislacyjnego Senatu:

Opinia do ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

Głównym celem ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji jest ograniczenie liczby członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z jednoczesnym przekazaniem części jej kompetencji Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który ma zastąpić Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

W skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma wchodzić pięciu członków, jej Przewodniczącego będzie powoływać i odwoływać Prezydent, a kadencja członków ma trwać 6 lat, licząc od dnia powołania ostatniego członka. Z dniem ogłoszenia ustawy wygaśnie kadencja dotychczasowych członków Krajowej Rady, a organy właściwe do powołania nowych członków będą obowiązane do działania w tym zakresie niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie dokonywał wszelkich rezerwacji częstotliwości (art. 114 ust. 2 ustawy - Prawo telekomunikacyjne), w tym także - w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT - będzie podejmował decyzje w sprawie rezerwacji częstotliwości niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz w sprawie określenia warunków wykorzystania tych częstotliwości (art. 26 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji). Do kompetencji Prezesa UKE przechodzi także dokonywanie rezerwacji częstotliwości na rzecz nadawcy, który uzyskał koncesję (art. 37 ustawy o radiofonii i telewizji). W przypadku rezerwacji częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych Prezes UKE ma działać w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT (art. 114 ust. 2 ustawy - Prawo telekomunikacyjne). Zmiany warunków wykorzystania lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych Prezes UKE dokonywać będzie w uzgodnieniu z Przewodniczącym KRRiT (art. 123 ust. 3 ustawy - Prawo telekomunikacyjne).

Koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz na rozprowadzanie programów w sposób bezprzewodowy ma być udzielana na 10 lat (dotychczas jest udzielana na okres od 5 do 7 lub 10 lat) oraz zostaje wprowadzona instytucja automatycznego przedłużania koncesji na następny okres na rzecz nadawcy społecznego, który złoży wniosek o ponowne jej udzielenie z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli nie zachodzi w stosunku do niego przesłanka obligatoryjnego lub fakultatywnego cofnięcia koncesji.

Do katalogu zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dodane zostaje inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie ochrony zasad etyki dziennikarskiej.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przejmuje od Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prowadzenie rejestru w zakresie dostarczania systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach i multipleksowania sygnałów cyfrowych, stając się jedynym organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (art. 10 ustawy - Prawo telekomunikacyjne). Prezes UKE będzie też wyłącznie właściwy do prowadzenia postępowania konsultacyjnego i konsolidacyjnego określonego w ustawie - Prawo telekomunikacyjne, analizy rynków właściwych w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych, wyznaczania przedsiębiorcy o znaczącej pozycji na rynku właściwym oraz nakładania obowiązków regulacyjnych. Dotychczas Przewodniczący Krajowej Rady posiada wskazane uprawnienia w zakresie dostarczania systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach i multipleksowania sygnałów cyfrowych.

Zniesiona zostaje kompetencja Przewodniczącego KRRiT w postaci przeprowadzania konkursu na rezerwację częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy. Instytucja konkursu zostaje zachowana dla rezerwacji częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, ale przeprowadzać go będzie Prezes UKE.

Ustawa zmienia sposób powoływania Prezesa Urzędu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowisko Prezesa URTiP obsadzane jest w drodze konkursu, ustawa natomiast zakłada powrót do rozwiązania sprzed nowelizacji wprowadzonej ustawą o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych, zgodnie z którym Prezesa UKE powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów bez obowiązkowego konkursu, przy czym powołanie następuje spośród trzech kandydatów zaproponowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Likwiduje się Radę Telekomunikacji i Radę Usług Pocztowych oraz ogranicza do jednego liczbę zastępców Prezesa UKE.

Oddziały okręgowe URTiP ulegają przekształceniu w oddziały okręgowe UKE, które po 3 miesiącach zostaną zlikwidowane. Jednocześnie statut UKE może przewidywać tworzenie zamiejscowych jednostek organizacyjnych Urzędu. Ustawa przewiduje również weryfikację stanu zatrudnienia w URTiP. Po 3 miesiącach pracownikom mogą zostać zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo ich stosunki pracy wygasną.

Uwagi do ustawy:

1. Art. 6 pkt 6 dodaje w ustawie o radiofonii i telewizji przepis art. 35a. Zgodnie z jego ust. 1 i 2 w przypadku, gdy nadawca społeczny złoży wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres nie później niż 12 miesięcy przed wygaśnięciem posiadanej koncesji, można odmówić udzielenia tej koncesji tylko wtedy, gdy zachodzi w stosunku do niego przesłanka cofnięcia koncesji. Przepis ten uprzywilejowuje jedną kategorię nadawców, co budzi wątpliwości co do jego zgodności z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne.

Kształt art. 35a ust. 3 powoduje niejasność w kwestii intencji ustawodawcy. Z jednej strony brak określenia "społecznego" po wyrazie "nadawcę" sugeruje, że chodzi o każdego nadawcę, ale przeczy takiemu rozumowaniu umiejscowienie tego przepisu. Gdyby ust. 3 miał stanowić generalną zasadę powinien mieć postać odrębnego artykułu, przy czym wyłączenie stosowania art. 36 bez negatywnej przesłanki udzielenia koncesji zawartej w art. 35a ust. 2 byłoby rozwiązaniem niepełnym i ryzykownym, gdyż zawsze istniałby obowiązek udzielenia koncesji, z możliwością jej ewentualnego późniejszego cofnięcia.

Reasumując, w wersji przyjętej w ustawie brak wyrazu "społecznego" powinien być traktowany jako przeoczenie ustawodawcy, a nie jako wprowadzenie zasady dotyczącej wszystkich nadawców, stąd błąd ten powinien być usunięty, o ile wbrew zastrzeżeniom natury konstytucyjnej art. 35a pozostanie w przyjętym przez Sejm kształcie.

Niezależnie od powyższych zastrzeżeń należy zwrócić uwagę na błędne odesłania:

- w art. 35a w ust. 2 powinno być odesłanie do art. 38 ust. 1 i 2, a nie do ust. 1 - 3, ponieważ w ust. 3 nie ma mowy o okolicznościach uzasadniających cofnięcie koncesji, lecz o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie jej cofnięcia,

- w art. 35a ust. 3 należy ograniczyć odesłanie do art. 36 do jego ust. 1 i 2; przepis ust. 3 określa długość okresu na jaki jest udzielana koncesja, wyłączenie jego stosowania w postępowaniu o udzielenie koncesji na kolejny okres powodowałoby wątpliwości co do długości tego okresu.

2. W związku z przekazaniem Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej kompetencji w zakresie rezerwacji częstotliwości na rzecz nadawcy, który uzyskał koncesję na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych (lub rozprowadzanie programów w sposób bezprzewodowy - art. 37 ust. 3a w związku z art. 47 ustawy o radiofonii i telewizji) wydaną w drodze decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, występuje w tym zakresie kompetencja dwóch organów. Zgodnie z art. 37 ust. 3a ustawy o radiofonii i telewizji Prezes UKE dokonuje niezwłocznie rezerwacji częstotliwości na rzecz nadawcy, który uzyskał koncesję. Nie jest jasne, czy w tym przypadku przeprowadzany jest przez Prezesa UKE konkurs, o którym mowa w art. 116 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. W uzasadnieniu do projektu rządowego - druk sejmowy nr 56, str. 15 - mówi się o pominięciu procedur przetargowych w tym przypadku, nie wynika to jednak z treści przepisów. Wydaje się, że dla jasności stanu prawnego należałoby dodać w art. 37 ustawy o radiofonii i telewizji zastrzeżenie, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 3a tego przepisu, koncesji udziela się bez przeprowadzania procedury określonej w art. 116 ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

3. W związku z uchwaloną równolegle przez Sejm nowelizacją ustawy - Prawo telekomunikacyjne (druk senacki nr 29) należy dokonać zmiany w art. 13 pkt 4 opiniowanej ustawy oraz dodać w art. 13 pkt 28. Nowelizacja uchyla art. 25 ust. 1 oraz dodaje w art. 206 ust. 4, stąd, po pierwsze, należy wykreślić zmianę uchylanego art. 25 ust. 1, po drugie w dodawanym art. 206 ust. 4 wyrazy "Prezesem URTiP, a w zakresie określonym w art. 10 ust. 3 - z Przewodniczącym KRRiT" należy zastąpić wyrazami "Prezesem UKE". Naprawienie tych błędów jak i uniknięcie innych wynikających z nakładania się dwóch nowelizacji jest możliwe, o ile nowelizacja ustawy - Prawo telekomunikacyjne wejdzie w życie przed opiniowaną ustawą.

Propozycja poprawek:

- w art. 13 w pkt 4 skreśla się wyrazy "w ust. 1 w zdaniu pierwszym i";

- w art. 13 dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

"28) w art. 206 w ust. 4 wyrazy "Prezesem URTiP, a w zakresie określonym w art. 10 ust. 3 - z Przewodniczącym KRRiT" zastępuje się wyrazami "Prezesem UKE".";

4. W art. 16 w ust. 2, w art. 118 w ust. 8, 9 i 11 oraz w art. 123 w ust. 1 należy wprowadzić zmiany uwzględniające zniesienie podziału kompetencji pomiędzy Prezesa URTiP i przewodniczącego KRRiT. Prezes UKE będzie w pewnych sprawach organem wyłącznie właściwym, stąd uchybieniem legislacyjnym jest pozostawienie w ustawie sformułowań stosowanych wówczas, gdy istnieje rozdział kompetencji.

Propozycje poprawek

- w art. 13 w pkt 6 wyrazy "w art. 16 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 16", dodaje się oznaczenie art. 16 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. O ile Prezes UKE nie ustali dłuższego terminu, postępowanie konsultacyjne trwa 30 dni od dnia ogłoszenia rozpoczęcia tego postępowania. Wyniki tego postępowania, a także niezastrzeżone stanowiska uczestników postępowania konsultacyjnego ogłaszane są w siedzibie, w biuletynie i na stronie internetowej UKE.";

- w art. 13 w pkt 16 dodaje się lit. e, f i g w brzmieniu:

"e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Prezes UKE, w drodze decyzji, unieważnia postępowanie przetargowe albo konkurs, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa lub interesy uczestników postępowania przetargowego albo konkursu.",

f) w ust. 9 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie;

"Prezes UKE uznaje, w drodze decyzji, postępowanie przetargowe albo konkurs za nierozstrzygnięty, jeżeli:",

g) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Wyniki przetargu i konkursu ogłasza się w siedzibie i na stronach internetowych UKE.";";

- w art. 13 w pkt 20 przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa UKE, w przypadku:",";

5. W art. 193 ustawy - Prawo telekomunikacyjne nie wprowadzono niezbędnych korekt w zakresie zmiany nazwy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, stąd należy rozszerzyć zakres zmian w art. 13 w pkt 11. Propozycja poprawki:

- w art. 13 w pkt 11 po wyrazach "w art. 192 w ust. 3 w zdaniu drugim," dodaje się wyrazy "w art. 193 w ust. 1 - 3,";

6. W art. 16 w ust. 1 i 2 ustawy błędnie przywołano nazwę Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, należy w obu przypadkach po wyrazie "Urzędu" dodać wyraz "Regulacji";

7. Zastrzeżenia budzi wejście w życie z dniem ogłoszenia ustawy przepisu dotyczącego wygaśnięcia kadencji dotychczasowych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne mogą wchodzić w życie z dniem ogłoszenia, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Ustanawianie odpowiedniego okresu vacatio legis jest uznawane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego za element przestrzegania zasady demokratycznego państwa prawnego. W tym przypadku brak okresu dostosowawczego prowadzi ponadto do nieistnienia w pewnym okresie konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a, jak się wydaje, ciągłość istnienia instytucji przewidzianych Konstytucją jest również jednym z filarów zasady demokratycznego państwa prawnego.

Opracowała Aleksandra Skorupka

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Fragmenty dyskusji w Senacie

VaGla's picture

Pragnę w tym miejscu zacytować znane już z mediów wypowiedzi padające w Senacie podczas dyskusji wokół projektu ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (uwaga - poniższe wypowiedzi są wyrwane często z kontekstu, zatem zachęcam do zapoznania się z treścią podanego źródła):

Senator Marek Waszkowiak, sprawozdawca senackiej Komisji Gospodarki Narodowej: "(...) Zasadniczym motywem wprowadzenia przedkładanej ustawy jest uporządkowanie niejasnego podziału zadań i kompetencji organów administracji publicznej w dziedzinie mediów elektronicznych, w szczególności wyraźne i konsekwentne rozdzielenie kompetencji regulacyjnych związanych z treścią przekazu do sfery przenoszenia i transmisji tych treści w sieciach elektronicznych (...)".

Senator Elżbieta Więcławska-Sauk, sprawozdawca senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu: " (...) Proszę państwa, teraz chciałabym powiedzieć dosłownie kilka słów na temat tych zapisów dotyczących KRRiT, ponieważ są to sprawy bardzo gorące. Wiadomo, dotyczy to mediów, a wciąż pokutuje przekonanie, że kto ma media, ten ma władzę. Co prawda ostatnie wybory, tak szczerze mówiąc, pokazały, że nie do końca tak jest. Społeczeństwo obywatelskie wprawdzie wysłuchuje wszelkich informacji, ale samo wyciąga wnioski, a to bardzo dobry objaw (...) Ponadto zostaje wprowadzona instytucja niejako automatycznego, choć nie do końca automatycznego przedłużania koncesji na następny okres na rzecz nadawcy społecznego, który złoży wniosek o ponowne jej udzielenie z odpowiednim wyprzedzeniem, oczywiście, jeżeli nie zachodzi w stosunku do niego przesłanka obligatoryjnego lub fakultatywnego cofnięcia koncesji. I to właśnie świadczy o tym, że nie jest to automat, wbrew temu, co się mówi w mediach, dlatego że mimo wszystko bierze się pod uwagę to, czy wykonywane przez nadawcę społecznego obowiązki nie łamały ustawy (...)".

Senator Kazimierz Kutz: "(...)Ja odnoszę wrażenie, chociaż widziałem panią wczoraj na posiedzeniu komisji... Czy pani była na posiedzeniu tej komisji? Przecież pani sprawozdanie w ogóle nie odzwierciedla tego, co się działo w tej komisji. Jedyna pani prawidłowa uwaga to jest końcowa sentencja co do głosowania. Na tym posiedzeniu odbyła się bardzo ważna, żeby nie rzec, fundamentalna dyskusja o wolności i zagrożeniu środków publicznego przekazu, zwłaszcza telewizji publicznej, a pani w ogóle o tym nie wspomniała(...)"

Senator Zbigniew Szaleniec: "Ja mam pytanie do pani senator. Pani senator powiedziała, że rozumie, iż chodziło o poważne naruszenie etyki i tylko w takich sprawach będą inicjowane i podejmowane działania. Chciałbym, żeby pani senator powiedziała, z jakiego punktu wynika, że tylko te poważne. I kto będzie decydował o tym, czy one są poważne, czy mniej poważne?"

Senator Elżbieta Więcławska-Sauk: "Proszę pana, jak powiedziałam, powoływani będą do KRRiT ludzie znający się na mediach, wiedzący, o co w tym wszystkim chodzi. Nie wyobrażam sobie, żeby znawcy mediów upominali dziennikarzy w kwestiach niemających zupełnie wpływu, niebędących jakimś wielkim uchybieniem etyki dziennikarskiej. Nie wyobrażam sobie tego. Uważam, że będzie to dotyczyło przede wszystkim poważnych, ewidentnych naruszeń etyki dziennikarskiej. Przecież ci ludzie wiedzą, jakie to są naruszenia i będą mieli pełną świadomość, w jakich sprawach należy reagować (...)"

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
Anna Streżyńska: "Rząd popiera proponowane w projekcie zmiany. (...) Wskazać należy, że ustawa nie odnosi się do spraw porządkowania mediów. Porządkuje wyłącznie sytuacje w organach regulacyjnych, ich wzajemne relacje. Ustawa rozdziela kompetencje i porządkuje strukturę instytucjonalną. W efekcie tej ustawy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji pozostają, zgodnie z konstytucją, sprawy programowe, a do Urzędu Komunikacji Elektronicznej będą przypisane sprawy telekomunikacyjne, czyli związane z techniką i infrastrukturą(...)"

Senator Mieczysław Augustyn: "Ja mam pytanie co do art. 35a. Czy nie uważacie państwo, że pozycja nadawcy społecznego jest tu uprzywilejowana? I czy nie uważacie państwo, że łamane są tu podstawowe reguły równego dostępu? (Głos z sali: W obrocie gospodarczym.) W obrocie gospodarczym, tak."

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
Anna Streżyńska: "Stanowisko rządu nie obejmuje tego zagadnienia. Jeżeli jednak pyta pan o moje zdanie, to tak, ja uważam, że jest to łamanie zasady równości. (Oklaski)"

(...)

Dodatkowo trzeba wskazać jako źródło stenogram z dalszego ciągu obrad Senatu (Senat na wniosek senatora Krzysztofa Putry odroczył dyskusję dotyczącą rozpatrywanej ustawy).

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>