UOKiK będzie przewodniczył ICPEN

UOKiK przewodzi ICPENOd 2006 roku Urząd Ochorny Konkurencji i Konsumentów będzie przewodniczył pracom Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN). Oznacza to większe zaangażowanie w inicjatywy Sieci zmierzające do zapewnienia konsumentom bezpiecznego uczestnictwa w obrocie gospodarczym – w tym dokonywanym drogą elektroniczną.

Głównym celem powstałej w 1992 roku Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (International Consumer Protection and Enforcement Network – ICPEN) jest zapobieganie i zwalczanie nieuczciwych praktyk marketingowych o wymiarze międzynarodowym. Jako organizacja o zasięgu światowym Sieć gwarantuje kompleksowe, globalne podejście do zagadnień konsumenckich, niezależnie od różnic dzielących ustawodawstwa poszczególnych krajów. Celem jej działania jest wzmocnienie i poprawa egzekucji przepisów chroniących prawa słabszych uczestników rynku.

ICPEN opiera się na współpracy organizacji członkowskich, przede wszystkim w odniesieniu do problemów, jakie napotykają konsumenci w transakcjach o wymiarze transgranicznym – zwłaszcza dokonywanych drogą elektroniczną.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od 2002 roku bierze udział w organizowanych przez ICPEN Międzynarodowych Dniach Przeszukiwania Internetu. Ich cel stanowi promocja uczciwej przedsiębiorczości, edukacja internautów oraz zaakcentowanie obecności organów kontroli i nadzoru w sieci. Dane zebrane w trakcie systematycznego badania internetu pozwalają ocenić charakter obrotu konsumenckiego on-line i problemów dotyczących tej płaszczyzny rynku. W ramach ICPEN do tej pory sprawdzono witryny m.in. pod kątem niezgodnej z prawem i wprowadzającej w błąd reklamy usług telefonii komórkowej skierowanej do dzieci i młodzieży, stron oferujących „szybki zysk”, artykuły paramedyczne oraz usługi turystyczne. Efektem było skierowanie do przedsiębiorców licznych pism z żądaniem dostosowania zawartości stron www do wymogów prawa. Większość właścicieli witryn internetowych dostosowała się do żądań Prezesa UOKiK.

Na następne spotkanie ICPEN, które odbędzie się w dniach 26-28 marca 2006 roku, UOKiK opracuje założenia strategii długookresowej dla organizacji.

W opinii UOKiK, istotnym zadaniem prezydencji polskiej będzie zaktywizowanie państw Europy Środkowo-Wschodniej. Włączając się szerzej we wspólne działania, mogą one wnieść do organizacji własne doświadczenia i dać ICPEN nowy impuls do rozwoju. Przedstawiciele UOKiK zgłosili ponadto postulat systematycznego gromadzenia wiedzy o konsumentach. Tak uzyskana diagnoza powinna stanowić podstawę do intensywnych kampanii informacyjnych i długofalowych programów edukacyjnych. ICPEN może akcjom informacyjno-edukacyjnym nadać wymiar globalny. Już dziś konsumenci, którzy są przekonani, że padli ofiarą nieuczciwych praktyk w internecie, mogą zarejestrować swoją skargę na stronie internetowej www.econsumer.gov, która stanowi ogólnoświatowy mechanizm składania skarg do ICPEN w systemie on-line.

Objęcie w 2006 roku przez Polskę prezydencji w ICPEN oznacza większe zaangażowanie w inicjatywy Sieci zmierzające do zapewnienia konsumentom bezpiecznego uczestnictwa w obrocie gospodarczym – w tym dokonywanym drogą elektroniczną. Jednym z zamierzeń UOKiK jest przedstawienie polskich doświadczeń w prowadzeniu polityki konsumenckiej, a zwłaszcza nowatorskiego i unikalnego jej połączenia w jednym Urzędzie wraz z polityką ochrony konkurencji. Rozwiązanie to wzbudza duże zainteresowanie na forum europejskim i międzynarodowym – jako wskazujące kierunek pożądanej ewolucji w państwach, gdzie polityka antymonopolowa i polityka konsumencka są realizowane przez odrębne instytucje.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>