Projekt dot. mediów elektronicznych wreszcie na stronie Sejmu

Na stronach Sejmu opublikowano wreszcie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

Dla przypomnienia: projkt ustawy (PDF) wpłynął 18-11-2005. Wcześniej pisałem O omówieniach projektu reformy mediów elektronicznych. Teraz każdy może przeczytać projekt...

Z uzasadnienia do projektu:

"1. Potrzeba i cel wprowadzenia ustawy
Media elektroniczne i telekomunikacja należą do najbardziej istotnych gałęzi gospodarki. Efektem zmian technologicznych i procesów rynkowych zachodzących w tych gałęziach na przestrzeni ostatnich lat jest postępująca konwergencja technologiczna tych dwóch sektorów, która spowodowała potrzebę i konieczność tworzenia wspólnych regulacji prawnych dotyczących tej materii. Zadaniem tych regulacji prawnych jest precyzyjne unormowanie relacji zachodzących pomiędzy mediami elektronicznymi (kwestią ich zawartości programowej) a infrastrukturą komunikacyjną służącą do rozpowszechniania tych treści (co było domeną tradycyjnie pojmowanej telekomunikacji). Opisane powyżej założenie legło u podstaw stworzenia regulacji Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania sektora komunikacji elektronicznej, które skodyfikowane zostały w zbiorze dyrektyw określanych mianem Pakietu 2002. Zadaniem tych przepisów jest sprostanie sytuacji, w której wszelkiego rodzaju sygnały komunikacji elektronicznej, bez względu na źródło ich pochodzenia, przesyłane są w jednolitej postaci cyfrowej we wspólnym medium transmisyjnym.

Regulacje prawne zamieszczone w Pakiecie 2002 zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w związku z uchwaleniem w ubiegłym roku ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Uchwaleniu tej ustawy nie towarzyszyła jednak przebudowa instytucji publicznych sprawujących władztwo regulacyjne w sektorze medialnym (tj. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) i telekomunikacyjnym (tj. Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty), której efektem byłaby budowa zintegrowanego regulatora zajmującego się całością problematyki regulacyjnej występującej w sektorze komunikacji elektronicznej. Budowa takiej instytucji pozwoliłaby na stworzenie organu administracji publicznej, którego zadaniem byłoby projektowanie i wdrażanie spójnej polityki opartej na zintegrowanym podejściu do regulacji w zakresie mediów elektronicznych oraz sieci i usług komunikacji elektronicznej. Tego typu rozwiązania instytucjonalne są powszechnie stosowane nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale również w USA, Kanadzie i Australii.

Prawo i Sprawiedliwość, realizując program wyborczy Tanie Państwo mający na celu likwidację nieefektywności funkcjonowania administracji publicznej, jak również ograniczenie wydatków na administrację publiczną, zamierza skorzystać z najlepszych wzorców powyższych krajów przy budowie zintegrowanego regulatora rynku komunikacji elektronicznej. Zadaniem tego organu będzie realizacja całości kompetencji regulacyjnych wykonywanych obecnie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) i Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP). Dodatkowym argumentem przemawiającym za budową takiej instytucji jest występowanie sporów kompetencyjnych pomiędzy KRRiT a Prezesa URTiP, które mogą zostać zlikwidowane z momentem budowy zintegrowanej instytucji regulacyjnej.

Pamiętać jednakże należy, że budowa takiej zintegrowanej instytucji musi uwzględniać funkcjonujące na poziomie Konstytucji RP regulacje dot. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (art. 213 Konstytucji RP – KRRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji). Powyższa okoliczność powoduje, iż Prawo i Sprawiedliwość zamierza przeprowadzić budowę zintegrowanego regulatora w dwóch etapach. Pierwszy etap sprowadzać się będzie do ograniczenia liczebności KRRiT oraz ograniczenia jej kompetencji (celem uniknięcia dalszych sporów kompetencyjnych) poprzez przekazanie wszelkich kompetencji związanych z prowadzeniem gospodarki częstotliwościowej do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tworzonego w miejsce Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Drugi etap – realizowany z momentem dokonania zmiany Konstytucji RP m.in. poprzez usunięcie z niej regulacji dotyczących KRRiT – polegać będzie na scaleniu dwóch urzędów w jedną zintegrowaną instytucję regulacyjną realizującą całość zadań związanych z regulowaniem rynku komunikacji elektronicznej. Rozłożenie procesu budowy zintegrowanego regulatora na dwa etapy pozwoli na skorzystanie przez Polskę z najlepszych wzorców budowy nowoczesnych instytucji regulacyjnych takich jak brytyjski Office of Communications (OFCOM), który stworzony został poprzez integrację pięciu instytucji regulacyjnych, a proces jego budowy zajął 3 lata.

Zasadniczym motywem wprowadzenia przedkładanej ustawy jest uporządkowanie niejasnego podziału zadań i kompetencji organów administracji publicznej w dziedzinie mediów elektronicznych, w szczególności wyraźne i konsekwentne rozdzielenie kompetencji regulacyjnych związanych z treścią przekazu od sfery przenoszenia (transmisji) tych treści w sieciach elektronicznych. Jeśli chodzi o zawartość audiowizualną przekazów, to organem właściwym w tych sprawach będzie jak dotychczas KRRiT oraz jej Przewodniczący. Natomiast poszerzenie zadań i kompetencji związanych stricte z działalnością telekomunikacyjną o zagadnienia transmisji radiofonicznych i telewizyjnych uzasadniają utworzenie nowego organu regulacyjnego – Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE). Temu właśnie organowi powierzone zostaną sprawy związane z transmisją treści audiowizualnych, w tym kwestie korzystania z infrastruktury sieci elektronicznych.

Nie mniej istotnym celem wprowadzenia projektowanych unormowań jest ograniczenie wydatków na administrację publiczną poprzez zmniejszenie liczby stanowisk opłacanych ze środków budżetowych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji liczy obecnie 9 członków. Projekt zakłada zmniejszenie składu KRRiT do 3 osób. Jeśli chodzi o organy regulacyjne w sprawach telekomunikacji i poczty, dotychczasowe unormowania przewidują istnienie Prezesa URTiP, dwóch jego zastępców oraz dwóch organów opiniodawczo-doradczych działających przy Prezesie URTiP pozbawionych jakichkolwiek uprawnień decyzyjnych – Rady Telekomunikacji, w skład której wchodzi 15 członków, oraz Rady Usług Pocztowych liczącej 9 członków. Proponowany projekt przewiduje, iż Prezes UKE, który zastąpi Prezesa URTiP, posiadał będzie tylko jednego zastępcę, a ponadto zlikwidowane zostaną Rada Telekomunikacji i Rada Usług Pocztowych. Poza tym projekt zakłada weryfikację obecnego stanu zatrudnienia urzędników w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Urzędnicy ci staną się co prawda z mocy prawa pracownikami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jednakże jeśli w terminie trzech miesięcy od dnia przejścia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie zostaną im zaproponowane warunki pracy lub płacy na dalszy okres, stosunki pracy wygasają z powodu likwidacji urzędu. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwi dostosowanie zatrudnienia w urzędzie obsługującym organ regulacyjny w dziedzinie telekomunikacji i poczty do rzeczywistych potrzeb. Pamiętać należy, że w chwili obecnej w URTiPie zatrudnionych jest ok. 650 osób, z których jedynie ok. 10% wykonuje zadania, na których winien koncentrować się ten Urząd, a mianowicie zajmuje się procesem regulacji rynku telekomunikacyjnego i pocztowego. W efekcie wprowadzenia proponowanej regulacji należy się spodziewać znacznego spadku zatrudnienia chociażby z tego względu, iż zlikwidowane zostaną oddziały okręgowe URTiP. W efekcie wprowadzonych zmian możliwe będzie również ograniczenie zatrudnienia poprzez przeniesienie pracowników KRRiT zajmujących się kwestiami technicznymi i kwestiami gospodarki częstotliwościami do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i przeprowadzenie procedur selekcyjnych mających na celu zatrudnienie najlepszych specjalistów w powyższych dziedzinach w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Efektem wprowadzanych zmian będzie zatem nie tylko likwidacja przerostu zatrudnienia w administracji państwowej, ale również racjonalizacja struktury zatrudnienia pracowników KRRiT i URTiP..."

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>