Powołana Rada Informatyzacji

W dniu 20 maja 2005 r. Minister Nauki i Informatyzacji, prof. Michał Kleiber powołał przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz członków Rady Informatyzacji na okres pierwszej kadencji.

Skład Rady Informatyzacji:

prof. Ryszard Tadeusiewicz – przewodniczący
Zbigniew Olejniczak – zastępca przewodniczącego
Rudolf Borusiewicz
Jerzy Brzeziński
Jan Maciej Czajkowski
Janusz Dygaszewicz
Grzegorz Fiuk
Krzysztof Głomb
Adam Grzech
Marek Hołyński
Wacław Iszkowski
Jerzy Krawiec
Zbigniew Krzywicki
Lech Kwiatek
Anna Laszuk
Jan Madey
Gustaw Pietrzyk
Piotr Szczucki
Jarosław Tworóg
Kazimierz Waćkowski

Rada Informatyzacji jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Nauki i Informatyzacji działającym na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565).

Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie projektu Planu oraz projektów rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) przygotowywanie, z własnej inicjatywy, na wniosek lub we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz właściwymi organami administracji rządowej, propozycji lub rekomendacji w zakresie:
a) minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności dotyczących wykazu systemów operacyjnych oraz języków programowania, dla których albo w których powinno być udostępniane oprogramowanie umożliwiające komunikowanie się z systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych, formatów wymiany danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących wykorzystywanych w wymianie danych w formie elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi,
b) minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, w szczególności dotyczących doboru i konstrukcji cech informacyjnych,
c) tłumaczenia na język polski norm lub innych dokumentów normalizacyjnych, istotnych dla ustalania wymagań, o których mowa w lit. a i b;

3) wyrażanie opinii, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji albo z własnej inicjatywy, w sprawach istotnych dla rozwoju standardów i technologii informatycznych oraz możliwości lub potrzeby ich stosowania w administracji publicznej lub gospodarce.onków Rady Informatyzacji na okres pierwszej kadencji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>