Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz

autorzy:

Tomasz Kościelny, Krzysztof Szaniawski

wydawca:

Zakamycze

ISBN:

83-7333-285-5

stron:

456

od wydawcy:

Niniejsza publikacja, dotycząca tematyki związanej z podpisem elektronicznym, ma na celu wyjaśnienie Czytelnikowi w możliwie zrozumiały sposób, czym jest podpis elektroniczny - i to zarówno w sensie technicznym, jak i prawnym. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że kwestie prawne i techniczne są nierozerwalnie związane z problematyką podpisu elektronicznego.
Dlatego też - w celu zapewnienia właściwego poziomu - książka została napisana przez prawnika i informatyka.

spis treści:

Wykaz skrótów
Przedmowa
Wprowadzenie
1. Uwagi ogólne
1.1. Podstawy kryptografii
1.2. Symetryczne i asymetryczne techniki kryptograficzne- szyfrowanie
1.3. Podpis elektroniczny
1.4. Znakowanie czasem
1.5. Infrastruktura klucza publicznego
1.6. Bezpieczeństwo podpisu elektronicznego
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r.
3. Polska ustawa o podpisie elektronicznym
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Skutki prawne podpisu elektronicznego
Rozdział III. Obowiązki podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
Rozdział IV. Świadczenie usług certyfikacyjnych
Rozdział V. Ważność certyfikatów
Rozdział VI. Nadzór nad działalnością podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
Rozdział VII. Przepisy karne
Rozdział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Załączniki

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń do składania i weryfikacji podpisy elektronicznego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2002 roku w sprawie sposobu i szczegółowych warunków spełniania obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez kwalifikowany podmiot

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za rozporządzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym

Rozporządznie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji

Directive 1999/ 93/ EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures

Glosariusz
Literatura
Zasoby w sieci

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>