Niemiecka regulacja premium rate services

Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Missbrauchs von 0190er-/0900er-Mehrwertdiensterufnummern.

Na podstawie dokumentu znajdującego się na serwerze bmwi.de (PDF):

§ 43a Baza danych numerów
(1) Każdy może żądać od władz regulujących informacji na temat nazwy i adresu tego, kto oferuje usługi poprzez numer 0190... Udzielenie tej informacji powinno nastąpić w ciągu 10 dni roboczych. Władze mają prawo żądać informacji dotyczących danych wymienionych w poprzednim zdaniu od swoich odbiorców usług. Informacje muszą zostać udzielone w ciągu 5 dni roboczych. Operatorzy sieci powinni w razie potrzeby pobierać informacje od swoich klientów oraz je aktualizować.
(2) Wszystkie numery 0900... zostaną przez władze regulujące ujęte w bazę danych. Baza danych numerów 0900... uwzględniająca nazwę i adres oferującego usługi zostanie opublikowana w internecie. Każdy może żądać od władz informacji o danych zawartych w bazie danych.

§ 43b Warunki korzystania z numerów 0190.. / 0900...
(1) Kto zawodowo, zarobkowo lub systematycznie w inny sposób oferuje odbiorcom końcowym korzystanie z numerów 0190... / 0900... lub powyższe usługi wobec odbiorców końcowych reklamuje, ten zobowiązany jest podawać wraz z numerem telefonu cenę do zapłacenia za minutę korzystania z tych numerów poprzez niemiecką sieć stałą lub cenę za każde połączenie włącznie z podatkiem VAT i innymi składnikami ceny. Jeżeli za korzystanie z numerów 0190.. / 0900... nie obowiązują jednolite ceny, to należy je podawać z uwzględnieniem wysokości marży doliczanej do ceny (od-do). Przy podaniu ceny należy zaznaczyć, że chodzi o ceny w ramach niemieckiej sieci stałej. Przy usługach dotyczących telefaxu należy podawać dodatkowo liczbę przesyłanych stron. Przy usługach dotyczących przesyłu danych należy podawać dodatkowo wielkość przesyłanych danych.
(2) Przy korzystaniu z numerów 0190... / 0900... poprzez niemiecką sieć stałą, wyłączając numery usług telefaxowych, operator sieci telekomunikacyjnej, poprzez którego sieć realizowana jest usługa, powinien poinformować odbiorcę końcowego przed rozpoczęciem naliczania opłat o cenie do zapłacenia za korzystanie z danego numeru telefonu poprzez niemiecką sieć stałą za każdą minutę lub każde połączenie włącznie z podatkiem VAT i pozostałymi składowymi ceny, zgodnie ze zdaniem 4. Jeżeli cena zmienia się podczas połączenia, to należy o tym również poinformować przed rozpoczęciem naliczania opłat z podaniem momentu (czasu) zmiany i ceny obowiązującej po zmianie, według kryteriów zawartych w zdaniu 4. Przy podawaniu ceny należy zaznaczyć, że chodzi o cenę w ramach niemieckiej sieci stałej. Powiadomienie musi nastąpić najpóźniej 3 sekundy przed momentem rozpoczęcia naliczania opłat.
(3) Cena za usługi naliczana zależnie od czasu połączenia z numerem 0190... / 0900... może wynosić najwyżej 3 EUR za minutę. Naliczanie może następować najwyżej w odstępach 60-cio sekundowych. Cena za usługi naliczana niezależnie od długości połączenia z numerem 0190.../ 0900... zostaje ograniczona do wysokości 30 EUR za połączenie. Usługodawca nie ma prawa do wynagrodzenia, jeżeli klient nie został poinformowany o cenie przez rozpoczęciem korzystania z usługi, stosownie do § 43b, pkt 1, zd. 1 i 4 lub 5. Ceny przewyższające ceny graniczne określone w zdaniach 1 i 3 mogą być pobierane tylko, jeżeli klient przed korzystaniem z usługi postąpi zgodnie z odpowiednią procedurą (wyrazi zgodę). Szczegóły postępowania regulują władze.
(4) Wszystkie połączenia z numerami 0190... / 0900..., za które opłaty naliczane są zależnie od czasu połączenia, muszą zostać po godzinie automatycznie przerwane przez operatora sieci telekomunikacyjnej, poprzez którego sieć realizowana jest usługa.
(5) Programy wybierające numery 0190... / 0900... (dialery) mogą być używane jedynie, jeżeli zostały one przed uruchomieniem zarejestrowane w urzędzie, gdzie zostało złożone pisemne zapewnienie, że nie zostaną one użyte niezgodnie z prawem. Zmiany w programie wymagają nowej rejestracji. Szczegóły dotyczące postępowania rejestracyjnego regulują władze.

§ 43c Uprawnienia władz regulujących.
Władze regulujące mogą wprowadzać zarządzenia i podejmować inne stosowne kroki w celu zapewnienia przestrzegania uregulowań prawnych. W szczególności władze regulujące mogą przy nie wypełnianiu nałożonych ustawowo zobowiązań odebrać wykorzystywany niezgodnie z prawem numer. Władze mogą dalej, w przypadku posiadania wiarygodnych informacji odnośnie niezgodnego z prawem wykorzystywania numeru 0190... / 0900..., zarządzić wyłączenie numeru wobec operatora sieci, w którego sieci numer jest włączony. Władze mogą w przypadku posiadania wiarygodnych informacji odnośnie niezgodnego z prawem wykorzystywania numeru żądać od wystawcy rachunku nie przedkładania rachunku za taki numer.

Tłumaczenie: Beata Ostrowska, 27 stycznia 2003.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>