Oprogramowanie open source w świetle prawa

autorzy:

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz

wydawca:

Zakamycze

ISBN:

83-7444-092-9

stron:

280

od wydawcy:

Niniejsza praca poświęcona jest nieomawianym dotychczas w polskiej literaturze prawnym zasadom tworzenia i rozpowszechniania oprogramowania określanego jako open source software. Propagatorzy tych zasad nie poprzestają na poszukiwaniu nowych rozwiązań prawnych, lecz przewodzą dziś potężnemu ruchowi społecznemu działającego na rzecz wolnego oprogramowania, a ostatnio swobody tworzenia i korzystania również z innych dóbr intelektualnych. Stanowczo sprzeciwiają się oni rozszerzaniu możliwości patentowania programów komputerowych, jak i jakiejkolwiek innej ich monopolizacji, w tym przez prawo autorskie.

Prawu autorskiemu wyznaczana jest zupełnie odmienna funkcja – ma ono gwarantować swobodę zwielokrotnienia programów z jawnym kodem źródłowym, swobodę ich przerabiania (przystosowania do indywidualnych potrzeb) oraz swobodę dalszego udostępniania. Bez przesady można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z jednym z ciekawszych w ostatnim czasie zjawisk w zakresie własności intelektualnej, z kształtowaniem się całkowicie nowego spojrzenia na tę dziedzinę intelektualną.

spis treści:

Wykaz skrótów
Rozdział I. Wprowadzenie
1. Uwagi wstępne; ochrona programów komputerowych w prawie autorskim
2. Fenomen i założenia ruchu open source
3. Pojęcie oprogramowania open source
4. Open Source Definition
5. Zalety i zastrzeżenia co do idei oraz oprogramowania open source
Rozdział II. Inne niż prawo autorskie zagrożenia dla idei „wolnego
Oprogramowania”
1. Prawo patentowe
2. Stosowanie środków chroniących przed kopiowaniem
Rozdział III. Podstawowe rodzaje licencji typu open source
1. Uwagi wstępne; licencje typu Copyleft i Non-copyleft
2. GNU General Public License
3. Licencja Berkeley Software Distribution
4.Mozilla Public License i Netscape Public License
5. Apache Software License
6. Licencja CeCILL
Rozdział IV. Problem dokumentacji
Rozdział V. Problem integracji oprogramowania oraz podwójnego licencjonowania
1. Integrowanie „wolnego oprogramowania" z „oprogramowaniem własnościowym"
2. Podwójne licencjonowanie
Rozdział VI. Prawne konstrukcje związane z udostępnianiem oprogramowania open sówce
1. Koncepcja zrzeczenia się praw autorskich
2. Koncepcja spółki cywilnej
3. Wykorzystanie konstrukcji umowy licencyjnej dotyczącej praw autorskich
A. Aspekt przedmiotowy (program)
B. Aspekt podmiotowy (licencjodawca)
C. Zawarcie indywidualnej umowy licencyjnej
D. Charakter indywidualnej umowy licencyjnej
E. Zakres (treść) licencji
F. Podstawowe uprawnienia licencjobiorcy
G. Zobowiązania licencjobiorcy
H. Wygaśnięcie licencji
I. Kwestia odpłatności
4. Koncepcja umowy darowizny i sprzedaży; umowa darowizny czy jednostronna czynność prawna
A. Uwagi ogólne
B. Argumenty przemawiające za odwołaniem się do umowy darowizny programu; udostępnienie programu jako umowa darowizny
C. Argumenty przemawiające przeciw odwołaniu się do umowy darowizny programu
D. Rozgraniczenie umów darowizny i sprzedaży
5. Złożone formy udostępniania open source software
A. Udział podmiotu trzeciego
B. Uzyskanie wolnego oprogramowania na nośniku danych w pakiecie
C. Dystrybucja open source software wspólnie z „programem własnościowym"
D. Sprzedaż oprogramowania open source wraz z urządzeniami; embedded systems
Rozdział VII. Naruszenie licencji typu open source
Rozdział VIII. Zagadnienia prawa prywatnego międzynarodowego
Rozdział IX. Przepisy prawa autorskiego a rozpowszechnianie oprogramowania typu open source
1. Autorskie prawa osobiste
A. Prawo do autorstwa
B. Prawo do oznaczenia autorstwa
C. Prawo do integralności
2. Autorskie prawa majątkowe
A. Wymóg wymieniania pól eksploatacji
B. Wyłączenie nieznanych pól eksploatacji
C. Prawo do wynagrodzenia
D. Kwestia wyczerpania prawa
Rozdział X. Aspekty prawa konsumenckiego
1. Ustawa o języku polskim
2. Sprzedaż konsumencka
3. Umowy zawierane na odległość
4. Wzorce umowne
5. Niedozwolone klauzule
Rozdział XI. Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność udostępniającego oprogramowanie typu open source
A. Odpowiedzialność za wady programu
B. Odpowiedzialność odszkodowawcza za jakąkolwiek szkodę spowodowaną użyciem programu
2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
3. Odpowiedzialność użytkownika oprogramowania typu open source

Rozdział XII. Opodatkowanie licencji dotyczących oprogramowania open source
Rozdział XIII. Ruch open content (licencje typu open content)
Literatura
Załączniki
GNU General Public License
Powszechna Licencja Publiczna GNU
GNU Lesser General Public License
The FreeBSD Copyright
Mozilla Public License Version 1.1
Free Software Licensing Agreement CeCILL
The Open Source Definition

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>