Internetowe czytanie uwag zgłoszonych MinFinowi do projektu Blokowania Stron i Usług

Tablica Ministerstwa finansówPonieważ na stronie Ministerstwa finansów pojawiły się kolejne opinie resortów, urzędów i organizacji, dotyczące "Projektu z dnia 13.11.2009 r. Ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw", a więc projektu przewidującego uruchomienia Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych - proponuję zainteresowanym czytelnikom lekturę tych dokumentów, odnotowywanie i komentowanie zgłoszonych uwag (udostępniono zeskanowane bitmapy w PDF-ach). Z doniesień medialnych wynika, że: 1. w miniony wtorek odbyła się międzyministerialna konferencja uzgodnieniowa, 2. Rada Ministrów ma przyjąć projekt w przyszłym tygodniu (również we wtorek, o ile uda się poprawić sporne kwestie), 3. po przyjęciu projektu przez rząd ma on być notyfikowany Komisji.

Dokumenty przesłane Ministerstwu finansów w procesie uzgodnień zostały opublikowane w BIP ministerstwa (w części "Dokumenty powiązane"). Przykładowo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (PDF) napisał, że "Proponowana procedura i tryb wpisywania oraz wykreślenia danych o stronach internetowych lub usługach do i z prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej Prezesem UKE, Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, zwanego dalej Rejestrem, wydają się być niekompletne i nieprecyzyjne, co może prowadzić do niespójności z pozostałymi aktami prawnymi, a nawet rodzić pytania o zgodność projektowanej regulacji z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej". Potem UOKiK przedstawia szczegółowe uwagi. Jest opinia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (PDF), w której m.in. zwraca uwagę, że projektowany art 179a "ingeruje w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej" (na 4 stronach są kolejne uwagi do projektu). Rządowe Centrum Legislacji nie widzi wielu problemów (uwagi zebrano na 2 stronach), za to chce uzupełnienia zakresu upoważnienia ustawowego projektowanego w art 179a ustawy - Prawo telekomunikacyjne (art 4 pkt 1 projektu) "o przekazanie do uregulowania w rozporządzeniu również szczegółowego zakresu danych wpisywanych do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych". Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zebrała uwagi na 5 stronach (PDF) i tam również odwołania do Konstytucji RP (szczególnie do art 14 w zw. z art 33 ust. 3 i art 54 ust. 1 Konstytucji), jest też odwołanie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 września 2008 roku, sygn. akt SK 52/05 oraz do wyroku TK z 12 maja 2008 roku, sygn akt SK 43/05 - to w uzasadnieniu tezy o konieczności powstrzymania się państwa od ingerencji naruszających wolność prasy i innych środków społecznego przekazu (jest w tej opinii więcej ciekawych spostrzeżeń). Polski Komitet Normalizacyjny napisał pismo (PDF), w którym informuje, że "nie zgłasza uwag do w/w projektu ustawy". Podobnie jak GUS (PDF) i Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (PDF). W przeciwieństwie do PKN - na Polskie Normy (w "pisowni cyfr oznaczających liczby w wysokości tysiąc i powyżej") powołał się (PDF) Prezes Głównego Urzędu Miar... Ministerstwo Sprawiedliwości ma wątpliwości (PDF) co do określenia "podmiot uprawniony". Wątpliwości ma Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (PDF) oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (PDF), Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PDF) chce nawet nieco rozszerzyć katalog sytuacji, w których można trafić do Rejestru...

Ponieważ jestem członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon - bliżej przedstawię treść opinii, którą przesłała Ministerstwu Finansów ta właśnie Fundacja (w BIP MinFin jako PDF, chociaż przesłane były jako PDF, to na stronie MinFin wygląda to, jakby ponownie stworzono dokument PDF po wydrukowaniu pierwszego, przefaksowaniu go gdzieś i zeskanowaniu wyniku faksowania).

W naszej opinii, rozwiązania przyjęte w tym artykule, przewidujące utworzenie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych (dalej zwanym „Rejestrem”) prowadzonego przez Prezesa UKE, stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami obowiązującymi w demokratycznym państwie prawa oraz fundamentalnymi prawami człowieka, zapewnionymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (da lej zwaną „Konstytucją”).

Projekt art. 179a przyznaje organom administracyjnym państwa (w treści nowelizacji: „podmiotowi uprawnionemu lub Służbie Celnej”) w istocie arbitralne prawo do decydowania o tym, jakie strony internetowe powinny zostać wpisane do Rejestru. W ust. 2 tego artykułu czytamy: „Prezes UKE, na żądanie podmiotu uprawnionego lub Służby Celnej, dokonuje niezwłocznie wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych danych pozwalających na identyfikację lokalizacji strony internetowej (...)„. A zatem, nowelizacja nie przewiduje nawet weryfikacji wniosków o wpisanie do Rejestru przez sam organ prowadzący Rejestr, tj. Prezesa U KE. Analogicznie została zaprojektowana procedura rozpatrywania wniosków o wykreślenie z Rejestru danych dotyczących tej strony internetowej lub usługi. Decyzja o uwzględnieniu lub odrzuceniu takiego wniosku zależy od tego samego organu, który wniosek pierwotnie do Prezesa UKF skierował.

Na żadnym etapie tej procedury, podmiot prowadzący stronę internetową, która została wpisana do Rejestru, nie ma możliwości odwołania się od decyzji podmiotu uprawnionego lub Służby Celnej do niezawisłego sądu, ani nawet innego organu administracyjnego, który byłby władny zweryfikować decyzję o wpisie.

Ponadto, z uwagi na jawność Rejestru arbitralne dokonanie wpisu może godzić w dobra osobiste podmiotu prowadzącego stronę internetową. W przypadku pojawienia się nieuzasadnionego wpisu oraz jego następczego usunięcia w trybie przewidzianym w nowelizacji, pokrzywdzonemu podmiotowi będzie bardzo trudno wykazać, że w momencie dokonania wpisu na jego stronie internetowej nie znajdywały się treści wyczerpujące którąś z przesłanek przewidzianych w proponowanym art. 179a ust. 2. Nie wprowadzono bowiem odrębnej procedury „anulowania wpisu” dla przypadków, gdy wniosek o wpis okazałby się nieuzasadniony. Przewidziano tylko usunięcie wpisu wskutek „ustania przesłanek” o których mowa w ust. 2.

Wreszcie, projekt art. 179a ust. 3 przewiduje, że przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu, jest zobowiązany do niezwłocznego blokowania dostępu do stron internetowych lub usług wpisanych do Rejestru. Również na tym etapie nie została przewidziana możliwość zweryfikowania decyzji o wpisie przez niezawisły sąd lub inny niezależny organ. W efekcie, możemy mieć do czynienia z arbitralnym ograniczeniem swobody działalności gospodarczej oraz ryzykiem spowodowania znacznych strat majątkowych poprzez zablokowanie możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną na nieokreślony czas. Nowelizacja nie przewiduje bowiem maksymalnego czasu na rozpatrzenie wniosku o usunięcie wpisu z Rejestru, co w polskich realiach może oznaczać wielotygodniowe oczekiwanie na rozstrzygniecie sprawy, a tym samym długotrwałą konieczność blokowania strony internetowej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych nawet w spornych przypadkach.

Arbitralność przyjętych rozwiązań stoi w sprzeczności z zasadami prawa obowiązującymi w państwie demokratycznym, w szczególności:

(1) art. 31 Konstytucji, zgodnie z którym wolność człowieka podlega ochronie prawnej, a ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne. Ponadto, ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. W świetle proponowanych rozwiązań efekt w postaci ochrony innych istotnych wartości, uwzględnionych w tym artykule Konstytucji, tj. bezpieczeństwa, porządku publicznego, moralności publicznej, wolności i praw innych osób, można osiągnąć za pomocą mniej inwazyjnych środków. Np. za pomocą procedury, która przewiduje możliwość odwołania się od decyzji organu administracyjnego wnioskującego o wpis. Obecne rozwiązania w żaden sposób nie uwzględniają konieczności ochrony także praw i wolności podmiotów prowadzących strony internetowe.

(2) art. 45 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Proponowane rozwiązania nie przewidują żadnej procedury, która umożliwiałaby ocenę zasadności dokonania wpisu do Rejestru przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

(3) art. 54 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma zapewnioną wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Zasady prowadzenia Rejestru stoją w sprzeczności z tą zasadą, ponieważ art. 179a nie stwarza podmiotom prowadzącym strony internetowe prawnych możliwości ochrony przed wpisem do Rejestru, a tym samym otwiera pole do poważnych nadużyć na tym polu, w tym faktycznej cenzury (np. ze względów politycznych lub światopoglądowych). Temu zagrożeniu odpowiada analogiczne: ryzyko bezprawnego odcięcia pozostałych obywateli od informacji udostępnianych w sieci internetowej.

W świetle powyższych tez i uwag, Fundacja Panoptykon apeluje o uwzględnienie i poszanowanie podstawowych praw i wolności w dalszych pracach nad nowelizacją, poprzez zmianę proponowanego art. 179a, a w szczególności przemodelowanie procedur tak, aby spełniały one standardy demokratyczne.

Proszę pamiętać, że powyższa opinia była przygotowana w pośpiechu, gdyż MinFin dał niezwykle mało czasu na lekturę przedstawionej przez siebie propozycji. Nie mieliśmy nawet czasu na przedyskutowanie stanowiska. Ale fakt, że opinia przygotowana przez Katarzynę Szymielewicz znalazła się wśród zgłoszonych uwag oznacza, że warto słać pisma.

Proponuje jeszcze lekturę artykułu Gazety Wyborczej: Walka z sieciowym hazardem idzie jak po grudzie, a czytelników proszę o przejrzenie podlinkowanych materiałów i wyławianie tez zgłoszonych w toku tych konsultacji i jeśli to możliwe - komentowanie ich (co wymagać pewnie będzie czasem przepisania fragmentów tych, zamazanych i generalnie nieprzyjaznych dla użytkowników, zeskanowanych bitmap).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nazwy plików

michuk's picture

Miło jakby w BIP nazwy plików mówiły cokolwiek o tym co w danym pliku znajdziemy... teraz trzeba się przeklikiwać przez wszystko po kolei.

Przy okazji -- wiadomo czemu akurat te a nie inne opinie zostały opublikowane. Stanowisko wysyłała też m.in. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz PLUG, a tych listów nie widzę na stronie BIP.

Fundacja opublikowała swoje

BoBsoN's picture

Fundacja opublikowała swoje ogólne stanowisko w związku z pytaniami o wolność internetu. Nie było ono wysyłane do MF i nie stanowi odniesienia konkretnie do planowanych zmian w rzeczonej nowelizacji - a raczej ogólne stanowisko Fundacji w kwestii jakichkolwiek działań mających na celu cenzurę internetu.

PLUG zaś wystosował pismo w reakcji na proponowane zmiany w nowelizacji, którą przygotowuje rząd - i o ile wiem to pismo zostało wysłane do UKE, MSWiA, RPO, premiera i prezydenta (przynajmniej o ile wiem takie były plany i takich adresatów widzę w piśmie):
https://www.linux.org.pl/PLUG/zarzad/filtrowanie-internetu/

Prezydent podpisał "ustawę hazardową"

Ekspresowe tempo w uchwalaniu projektu z dnia 13.11.2009 r. Ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw zaowocowało w sposób zgodny z oczekiwaniami, czyli podpisaniem jej przez Prezydenta. Dowiadujemy się o tym z komunikatu podanego przez Ministra W. Stasiaka:

Na konferencji prasowej minister Władysław Stasiak ogłosił, że prezydent Lech Kaczyński podpisał tzw. „ustawę hazardową”. Szef prezydenckiej kancelarii zaznaczył jednak, że ze względu na tryb prac nad ustawą, jak również wątpliwości, jakie mieli do niej eksperci, prezydent zdecydował się skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Jedynym pocieszeniem jest skierowanie ustawy do TK, ale czy ta decyzja przywróci wiarę w zasady rządzące demokratycznym państwem?

Więcej info: prezydent.pl

Pozdrawiam

to inna ustawa

Ustawa podpisana przez prezydenta to nie jest ta sama ustawa, w której projekcie znalazł się Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych. Ten ostatni projekt ma dopiero trafić do Sejmu.

A co z Second Life?

Męczy mnie zagadnienie, czy w wpisem do Rejestru zagrożony może być też wirtualny świat Second Life, w którym znależć można skrypty umożliwiające gry losowe oparte o wirtualną - ale wymienialną na realne dolary - walutę?
Czy możliwe jest zablokowanie dostępu do całej platformy cyfrowej, jeśli jedynie jej część jest wykorzystywania do celów hazardowych i to wbrew woli właściciela serwerów?

Dalsze losy art 179a po uzgodnieniach

VaGla's picture

Pismo ministra Boniego do ministra Kapicy po konferencji uzgodnieniowej z 25 listopada (PDF), z którego dowiadujemy sie o dalszych losach m.in. przyszłego art 179a z projektowanej ustawy technicznej...

I jeszcze na telekomunikacyjny.blox.pl
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Lektura BIPów lepsza niż kryminał

Otóż w ciągu ostatnich dwóch dni wprowadzono na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Finansów kilka drobnych zmian:

Prześledźmy uwagi przesłane przez Totalizator:

1. W piśmie z 12 listopada 2009 r. nieczytelnie podpisany przedstawiciel zarządu (prawdopodobnie pan prezes Sławomir Dudziński)[1] spółki pisze do Ministra Skarbu Państwa, pana Aleksandra Grada prośbę o wprowadzenie definicji "urządzenia do gry" o treści:

Ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniu do gry należy przez to rozumieć urządzenie generujące wynik gry. Urządzenie do gry nie może być własnością osób innych niż organizator gry.

i dalej:

Przy takiej definicji wszelkie terminale będą definitywnie wyłączone z grupy urządzeń do gry.

Uzasadnienie propozycji:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2009 r. Spółka rozpoczęła projekt o nazwie Lottery Inside. Projekt ma na celu
uruchomienie kanału dystrybucji gier liczbowych za pośrednictwem kas fiskalnych. Zgodnie z obowiązującym zapisem ustawy stałyby się urządzeniami do gry. Właściciele sklepów, na które zarejestrowane są kasy fiskalne nie będą musieli przenosić prawa własności na TS.

Wprowadzenie definicji urządzenia do gry spowoduje, że TS nie poniesie kosztu zakupu terminali przy jednoczesnym rozwoju sieci sprzedaży.

Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest także możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania (np. umowy leasingu, dzierżawy, itp.). Na dzień dzisiejszy koszt zakupu posiadanych terminali przez TS to kwota ponad 100 mln zł.

Spółka chce rozwijać dalej sieć sprzedaży, nie będzie musiała finansować zakupu terminali. TS będzie mógł przerzucać ciężar zakupu terminali na partnerów biznesowych. Terminale de facto są rejestratorami zakładów zawartych na wynik gry, otrzymywany z niezależnej, odrębnej maszyny losującej.

Wprowadzenie definicji urządzenia w tym kształcie przyniesie wymierne korzyści Spółce, a tym samym Skarbowi Państwa. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Zarząd

(jeden podpis - prawdopodobnie pana prezesa Sławomira Dudzińskiego)

List wysłano w odpowiedzi na założenia zmiany ustawy o grach z dnia 6 listopada 2009 r.. Czy ktoś zna adres, pod którym opublikowano te założenia?

Spółka powołuje się na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych[2], który wyłącza z obowiązku uzyskania świadectwa zawodowego potrzebnego m. in. krupierom i prowadzącym kolektury gier liczbowych osoby obsługujące:

(...) terminale kasowe w sklepach, na terenie
których znajduje się kolektura gier liczbowych, sprzedających dowody
udziału w grach liczbowych o wystandaryzowanych parametrach, przez
co rozumie się sprzedaż dowodów udziału w grach liczbowych wyłącznie
z wykorzystaniem specjalnych kart metodą chybił-trafił lub z
zapisanymi przez gracza własnymi ustawieniami gry.

Nasuwa się pytanie - ciekawe, z jakiego protokołu komunikacyjnego będą korzystały te terminale w sklepach?

2. Pismo wypływa 12 listopada do sekretariatu podsekretarza stanu Ministerstwa Skarbu Państwa pana Adama Leszkiewicza i tego samego dnia jest przekazywana do ministra Michała Boniego, przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów:

W uzupełnieniu do zgłoszonych w dniu 9 listopada 2009 r. przez Ministra Skarbu Państwa uwag do projektu ustawy o grach hazardowych oraz w związku z kontynuacją prac nad zmianą ustawy (...) o grach i zakładach wzajemnych, w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń przedstawiam w załączeniu uszczegółowione stanowisko Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. w sprawie zasadności wprowadzenia do projektu przygotowywanej ustawy definicji "urządzenia do gry".

Z poważaniem,

Podsekretarz Stanu

Adam Łoszkiewicz

3. Na stronie BIP Ministra Finansów nie ma żadnych uwag z 9 listopada, a sam projekt opublikowano 13 listopada. Co było w uwagach Ministra Skarbu?

4. Pismem z 12 listopada (opatrzone mnóstwem podpisów i sygnatur m. in. z datą 13 listopada) minister Boni przekazuje opinię Totalizatora wiceministrowi Jackowi Kapicy. List potrzebuje 3 dni na dotarcie z Alej Ujazdowskich na Świętokrzyską, pewnie dlatego, że nie można jechać Nowym Światem, tylko trzeba dookoła.

5. 19 listopada trafiają do Ministra Finansów uwagi Ministra Skarbu do projektu ustawy, będące właściwie przesłaną kolejną prośbą Zarządu Totalizatora Sportowego, m. in. stwierdzające, że

(...)

Wprowadzenie zapisów uniemożliwiających przyjmowanie za pośrednictwem sieci Internet zakładów wzajemnych na zasadach wyłączności jest groźnym posunięciem, naruszającym pozycję TS na rynku.

Wyłączenie z sieci Internet gier licznowych i innych produktów realizowanych w ramach monopolu Skarbu Państwa wpłynie w znaczący sposób na interesy Skarbu Państwa.

Zarząd TS nie widzi uzasadnienia pozbawienia nas możliwości sprzedaży gier liczbowych za pośrednictwem Internetu. A art. 29a w sposób bezwzględny wyłącza wszystkie inne formy hazardu (...), który sprzedaż może być przeprowadzana za pośrednictwem Internetu. W konsekwencji ogranicza możliwości rozwoju TS.

Zarząd TS podnosi argument, że losowanie gier liczbowych oraz ich wyniki nie są otrzymywane w sieci Internet, dlatego w tym przypadku nie ma obaw, że zawrcie
zakładu w takiej formie może spowodować jakiekolwiek zagrożenie.

(...)

Zwracamy się z prośbą o interwencję w tej kwestii z uwagi na niebagatelne znaczenie dla wyników sprzedaży TS w przyszłości.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu - Sławomir Dudziński

Członek Zarządu - Wojciech Szpil

6. Jednak na konferencji minister Aleksander Grad uznaje, że nie są to uwagi Skarbu Państwa.

7. I na koniec - na piśmie min. Boniego jest adnotacja (prawdopodobnie z sekretariatu sekretarza stanu Kapicy) "SC 13+14 pr. o rozm. 17.11.09". Kto to jest "SC 13+14"? SC13 oznacza Wydział Polityki Gier a SC14 Wydział Rejestracji Urządzeń i Egzaminów Zawodowych w Deparamencie Służby Celnej.

Autor niniejszego komentarza w pełni zdaje sobie z konsekwencji, jakie za sobą niesie zapisywanie zawartości stron internetowych na dysk.

--
[S.A.P.E.R.] Synthetic Android Programmed for Exploration and Repair

fn1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKUTERNTEM. Zarząd Spółki stanowią: Sławomir Ryszard Dudziński - prezes, oraz członkowie: Grzegorz Sołtysiński i Wojciech Szpil
fn2. zmieniające § 3 ust. 2
rozporządzenie MF z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Sami swoi

Lektura tego pisma nie pozostawia chyba już żadnych wątpliwości. To agendy i urzędy szczebla centralnego rozdają sobie na wzajem karty. W wykazie uwzględnionych uwag nie widzę *żadnych* głosów branży IT mimo, że technologia gra tu pierwsze skrzypce w symfonii sukcesu.

tommy
_____ http://www.put.poznan.pl/~tomasz.kokowski

Petycja

Witam

Może to naiwne ale może przydało by się zorganizować petycje internautów tak jak to było swego czasu w sprawie odcinania internautów bez wyroku sądu w UE

Internautów, czyli kogo?

VaGla's picture

Internautów, czyli kogo? Kto miałby ją zorganizować? Jeśli uważa Pan/Pani, że należy organizować, to proszę się nie krępować i organizować.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Komunikat w BIP MinFinu

VaGla's picture

Na stronie projektu ustawy w BIP MinFinu pojawił się dziś komunikat o następującej treści:

KOMUNIKAT

W związku z faktem, iż do Ministerstwa Finansów wpłynęło wiele opinii, uwag i zapytań dotyczących uchwalonej przez Sejm RP w dniu 19 listopada 2009 r. ustawy o grach hazardowych, jeszcze w czasie gdy prowadzono prace nad projektem tej ustawy, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, co następuje.

Z uwagi na dużą ilość pytań, opinii i stanowisk nie było możliwości udzielenia indywidualnych odpowiedzi na te pytania, opinie i stanowiska.

Wszystkie uwagi do projektu zostały szczegółowo przeanalizowane i zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów nr SC13/0311/9-2/BIM/2009 z dnia 28 października 2009 r. przyjęte uwagi zostały wprost wprowadzone do projektu ustawy o grach hazardowych.

Natomiast uwagi, które wpłynęły do Ministerstwa Finansów po dniu 19 listopada 2009 r., a dotyczą ustawy o grach hazardowych, zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ustawą o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Nie zdążyli?

VaGla's picture

Albo nie zdążyli, albo poszło innym kanałem (np. obiegowo?). Jest informacja o dokumentach przyjętych w trakcie dzisiejszej Rady Ministrów. Nie ma tam na liście omawianego w tym wątku projektu ustawy.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>