Interpelacja m.in. w sprawie "wyborów przez internet"

Interpelacja nr 1963 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zmian w sposobie organizacji przeprowadzania głosowania dla obywateli przebywających poza granicami Polski, którą w dniu 10 marca 2008 r. złożyli posłowie Jarosław Pięta, Marek Krząkała oraz Ryszard Zawadzki. Odpowiedzi udzielił Tomasz Siemoniak - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Interpelacja:

"Szanowny Panie Ministrze! Ostatnie wybory parlamentarne upłynęły pod znakiem wyższej niż zazwyczaj frekwencji. Według oficjalnych danych wyniosła ona 53,88%. Dla porównania, w 2005 r. głosowało zaledwie 40,5% uprawnionych, czyli niewiele ponad 12 milionów wyborców. Wzrost ten w zdecydowanej mierze był zasługą głosujących w kraju, jednak ze szczególnym zainteresowaniem śledziliśmy, jak Polacy głosują za granicą. W szczególności pamiętamy obrazy przed lokalami wyborczymi w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, gdzie długie kolejki naszych rodaków oczekiwały na możliwość oddania głosu. W relacjach medialnych podkreślano niespotykane dotąd zainteresowanie emigrantów udziałem w głosowaniu. Pojawiły się również uwagi, że aparat wyborczy za granicą nie działał sprawnie i nie był przygotowany do obsługi większej niż w latach poprzednich liczby wyborców.

Wbrew powszechnej opinii frekwencja wyborcza za granicą w ostatnich wyborach parlamentarnych okazała się bardzo niska. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w dniu wyborów za granicą Polski przebywało ok. 2 milionów naszych obywateli, jednak tylko 148 946 wrzuciło swój głos do urny. Mimo doniesień medialnych o dużym zainteresowaniu wyborami statystki pozostają nieubłagane. Tak niskie zaangażowanie obywatelskie spowodowane było w dużej mierze bardzo skomplikowanym systemem głosowania poza granicami kraju.

Do najważniejszych widocznych w trakcie głosowania za granicą niedociągnięć zaliczyć można:

- konieczność wielogodzinnego oczekiwania na możliwość oddania głosów,

- zbyta mała liczba obwodowych komisji wyborczych w stosunku do liczby Polaków przebywających na emigracji,

- nieprawidłowości w procedurze sporządzania spisu wyborców,

- problemy i opóźnienia w przekazywaniu głosów do kraju, które zagroziły, że głosowanie w wielu obwodach mogło zostać uznane za nielegalne.

Należy oczekiwać, że jeszcze przez kilka lat liczba Polaków pozostających na emigracji będzie się utrzymywać na dość wysokim poziomie. Tylko daleko idące zmiany w systemie organizacji i przeprowadzeniu głosowania za granicą pozwolą zwiększyć obywatelską aktywność. W związku z powyższym mam do Pana ministra następujące pytania:

1) Czy rozważana jest możliwość wprowadzenia głosowania przez pełnomocnika/osobę upoważnioną?

2) Czy możliwe jest wydłużenie czasu głosowania dla Polaków za granicą do dwóch dni?

3) Czy po doświadczeniach z ostatnich wyborów będą prowadzone działania zmierzające do utworzenia większej ilości obwodowych komisji wyborczych poza granicami kraju?

4) Jakie działania są podejmowane w celu usprawnienia procesu przekazywania głosów do kraju w celu uniknięcia opóźnień?

5) Czy w obecnej kadencji rozpoczną się prace dot. możliwości głosowania korespondencyjnego / przez Internet?

6) Czy w związku z nieprawidłowościami przy sporządzaniu spisów wyborców możliwe jest stworzenie jednego systemu/portalu internetowego zgłaszania się do spisu wyborców wraz z czytelnym systemem informacji na temat zasad udziału w głosowaniu?

Jesteśmy przekonani, że część kwestii zawartych w pytaniach jest interesująca również w kontekście wdrożenia ich w kraju, co w efekcie pozwoli zwiększyć zaangażowanie obywatelskie Polaków zarówno w kraju, jak i za granicą.

Z poważaniem

Posłowie Jarosław Pięta,

Marek Krząkała

i Ryszard Zawadzki

Sosnowiec, dnia 10 marca 2008 r. "

Treść interpelacji na stronie Sejmu RP

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1963 w sprawie zmian w sposobie organizacji przeprowadzania głosowania dla obywateli przebywających poza granicami Polski

"Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 18 marca 2008 r. (sygn. SPS-023-1963/08) przekazującego interpelację posłów na Sejm RP pana Jarosława Pięty, pana Marka Krząkały i pana Ryszarda Zawadzkiego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmian w sposobie organizacji przeprowadzania głosowania dla obywateli przebywających poza granicami Polski pragnę uprzejmie zauważyć, iż sprawy wyborów nie leżą w zakresie działania administracji rządowej. Nie obejmuje ich bowiem żaden z jej działów, jak również nie wymieniają ich akty normujące zakres działania członków Rady Ministrów oraz obsługujących ich urzędów. Należy również podkreślić, iż sprawy związane z wyborami do konstytucyjnych organów państwa oraz organów jednostek samorządu terytorialnego, ze względu na charakter tych regulacji, stanowią domenę parlamentu, który wielokrotnie dokonywał ich oceny oraz występował ze stosownymi inicjatywami.

Nie oznacza to jednak, iż w ramach struktur administracji brak jest organu dysponującego stosownymi kompetencjami. Ustrojowa pozycja i ranga Państwowej Komisji Wyborczej, a także zakres jej działania oraz realizowanych zadań przesądzają o właściwości tego organu w przedmiocie prezentowania ocen w zakresie prawa wyborczego.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz stanu

Tomasz Siemoniak

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2008 r."

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>