Wnioski UKE z kontroli przedsiębiorców telekomunikacyjnych

"85 % ze skontrolowanych dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w różnym stopniu nie wypełnia postanowień Prawa telekomunikacyjnego określających ich obowiązki względem użytkowników końcowych (abonentów)..." - to wniosek z przeprowadzonej, w okresie od dnia 27 czerwca 2006 r. do dnia 23 listopada 2006 r., kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Na stronie urzędu opublikowano notatkę. Kontrolą objęto 209 przedsiębiorców telekomunikacyjnych na terenie całego kraju (zarówno mali jak i ogólnopolscy). Była to pierwsza kontrola od 2000 roku. W stosunku do przedsiębiorców wydawane są zalecenia pokontrolne na mocy art. 201 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Poniżej fragment z ustaleń urzędu:

Wyniki kontroli wskazują na niski stopień dbałości przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie swoim abonentom pełnej informacji o przysługujących im prawach oraz jakości i dostępności świadczonych usług. 85 % ze skontrolowanych dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w różnym stopniu nie wypełnia postanowień Prawa telekomunikacyjnego określających ich obowiązki względem użytkowników końcowych (abonentów) zarówno w zakresie zawierania i warunków umów, zawartości i stosowania regulaminów oraz stosowanych cenników, jak i publikowania aktualnych informacji o jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Do najczęstszych, stwierdzonych naruszeń przepisów prawa telekomunikacyjnego należał brak, określonych w ustawie, elementów umów i regulaminów świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, takich jak:

  • rodzaju świadczonych usług, danych o ich jakości i dostępności, w tym o czasie oczekiwania na przyłączenie do sieci lub terminie rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  • danych szczegółowych dotyczące cen, w tym pakietów cenowych oraz sposobów uzyskania informacji o aktualnym cenniku,
  • zakresu obsługi serwisowej,
  • czasu trwania umów oraz warunków przedłużenia lub rozwiązania umowy,
  • trybu postępowania reklamacyjnego, a u części dostawców usług, spośród tych, u których tryb postępowania reklamacyjnego był określony w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, stwierdzono niezgodność trybu postępowania reklamacyjnego zawartego w ww. umowach i regulaminach z postanowieniami Prawa telekomunikacyjnego oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226 poz. 2291),
  • informacji o możliwości rozwiązania sporu w drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, wysokości kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>