Lista ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stronach ministerstwa

Interpelacja nr 252 do ministra edukacji i nauki w sprawie ochrony danych osobowych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

"Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki znajduje się dostępna powszechnie lista ekspertów (15 tys. nauczycieli), którzy wchodzą w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Wystarczy dostęp do Internetu, a obok nazwiska czy pełnionego stanowiska można uzyskać również takie informacje jak adres zamieszkania czy telefon kontaktowy, zwykle domowy lub komórkowy. O ile do tej pory nie było oficjalnej skargi, zażaleń, o tyle powstaje pytanie czy istnieje konieczność powszechnego ujawniania tych danych. Takie przekonanie istnieje wśród osób zainteresowanych, obecnie jednak, jak podają, aby zostać ekspertem trzeba udostępnić niestety takie dane i poddać się obowiązującej procedurze. Czy nie warto jednak zastanowić się nad innymi rozwiązaniami, takimi, które pozwolą udostępniać tego typu osobiste informacje tylko tym instytucjom, którym są one potrzebne, organom prowadzącym lub władzom nadzoru pedagogicznego, a nie wszystkim użytkownikom sieci?

Czy Ministerstwo zamierza podjąć w tej sprawie odpowiednie kroki i czy dostrzega istniejący problem?

Poseł Waldy Dzikowski
Warszawa, dnia 5 grudnia 2005 r."

Treść interpelacji na stronie Sejmu

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 252 w sprawie ochrony danych osobowych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki:

"Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją Pana Posła Waldy Dzikowskiego (nr SPS-023-252/05) dotyczącą ochrony danych osobowych ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Wprowadzony w 2000 r. system awansu zawodowego nauczycieli przewiduje powoływanie komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, które według jednolitych i powszechnych kryteriów oceniają dorobek zawodowy nauczyciela. W skład komisji oprócz dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, organów nadzoru pedagogicznego i - na wniosek nauczyciela - przedstawicieli związków zawodowych powoływani są eksperci z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem art. 9g ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołują organy prowadzące szkoły, natomiast komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego - organy sprawujące nadzór pedagogiczny. W skład tych komisji wchodzą odpowiednio dwaj lub trzej eksperci z listy ekspertów.

W myśl §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593) organ powołujący komisję egzaminacyjną lub komisję kwalifikacyjną jest zobligowany zapewnić w niej udział ekspertów o specjalności zawodowej odpowiadającej specjalności zawodowej nauczyciela oraz typowi i rodzajowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Ekspert powinien też posiadać doświadczenie w pracy na takim samym stanowisku, jak nauczyciel ubiegający się o awans.

Listę ekspertów opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, aby umożliwić skuteczne powoływanie komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych organom prowadzącym (jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom prowadzącym przedszkola, szkoły i placówki) oraz organom sprawującym nadzór pedagogiczny. Przed powołaniem w skład komisji niezbędne jest bowiem porozumienie się z wybranym z listy ekspertem co do możliwości jego udziału w pracach komisji.

Przepis art. 9g ust. 11 ustawy - Karta Nauczyciela stanowi, że listę ekspertów prowadzi minister właściwy do sprawy oświaty i wychowania. Sposób prowadzenia listy określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ramowego szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. Nr 104, poz. 873).

W § 5 rozporządzenia enumeratywnie wymienione są dane, jakie obejmuje wpis na listę ekspertów: imię i nazwisko, posiadane kwalifikacje zawodowe, zajmowane obecnie stanowisko, informację o stanowiskach zajmowanych w okresie ostatnich 5 lat, adres do korespondencji (a nie adres zamieszkania), numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Nauczyciel ubiegający się o wpis na listę ekspertów samodzielnie dokonuje wyboru, czy podać prywatny, czy służbowy adres (numer telefonu).

Każdy ekspert, którego nazwisko jest zamieszczone na stronie internetowej, wyraził zgodę na publikację takich danych w Internecie.

Nie sposób pominąć faktu, że postępowanie w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego jest postępowaniem administracyjnym. Jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego jest zasada pisemności określona w art. 14 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że sprawy należy załatwiać w formie pisemnej. Odzwierciedleniem tej zasady jest stosowanie formy pisemnej w procesie komunikowania się organu administracji publicznej zarówno z nauczycielem ubiegającym się o awans zawodowy, jak też z innymi podmiotami biorącymi udział w tym postępowaniu.

Jednocześnie pragnę poinformować, że lista ekspertów jest publikowana na stronie internetowej Ministerstwa od 2000 r. Dotychczas żadna z osób, której nazwisko jest zamieszczone na liście ekspertów, nie sygnalizowała wynikających z tego problemów.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pragnę zapewnić Pana Marszałka, że problem podniesiony przez Pana Posła Waldy Dzikowskiego zostanie zbadany i przeanalizowane zostaną aktualnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Sekretarz stanu
Jarosław Zieliński
Warszawa, dnia 22 grudnia 2005 r.
"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>