Konferencja: Kolizyjne aspekty „zobowiązań elektronicznych”

»
2006-11-23 12:00

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Kolizyjne aspekty „zobowiązań elektronicznych”, która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2006 r.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7-10, Budynek D, sala im. Profesora Witolda Świdy

Konferencja obejmie następujące zagadnienia:

I. Prawo właściwe dla zobowiązań z czynności elektronicznych.
1. Prawo właściwe dla zobowiązań z jednostronnych czynności elektronicznych i z umów elektronicznych według ustawy z 1965r.- prawo prywatne międzynarodowe.
2. Prawo właściwe dla zobowiązań z jednostronnych czynności elektronicznych i z umów elektronicznych według projektu ustawy prawo prywatne międzynarodowe przyjętej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego.
3. Prawo właściwe dla zobowiązań z umów elektronicznych w prawie prywatnym międzynarodowym innych państw.
4. Zasada państwa pochodzenia w dyrektywie o handlu elektronicznym jako norma kolizyjna.
5. Prawo właściwe dla zobowiązań z umów elektronicznych w Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla umownych stosunków zobowiązaniowych i w projekcie rozporządzenia (Rzym I)

II. Prawo właściwe dla zobowiązań z „deliktów elektronicznych”

1. Prawo właściwe dla zobowiązań z „deliktów elektronicznych” według ustawy z 1965r. – prawo prywatne międzynarodowe
2. Prawo właściwe dla zobowiązań z „deliktów elektronicznych” według projektu ustawy prawo prywatne międzynarodowe przyjętej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego.
3. Prawo właściwe dla zobowiązań z „deliktów elektronicznych” według prawa prywatnego międzynarodowego państw obcych.
4. Wyznaczenie prawa właściwego dla zobowiązań z „deliktów elektronicznych” na podstawie regulacji kolizyjnych prawa wspólnotowego (projekt rozporządzenia o prawie właściwym dla zobowiązania pozaumownych – Rzym II; zasada państwa pochodzenia)

III. Koncepcja autonomicznego prawa Internetu.

Zgłoszenia do udziału w Konferencji proszę nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: cbke@prawo.uni.wroc.pl do dnia 30 maja 2006r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres kontaktowy e-mail. Osoby chętne do wygłoszenia referatu powinny w zgłoszeniu dodatkowo wskazać tytuł referatu.

Podczas Konferencji swoje referaty wygłoszą osoby, których zgłoszenia zostaną przyjęte przez Organizatorów. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przekazana w formie elektronicznej w terminie do 30 maja 2006r.
Tezy referatów (streszczenie) zaakceptowanych przez Organizatorów (w rozmiarze nie przekraczającym 5 stron formatu A-4) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: cbke@prawo.uni.wroc.pl w terminie do dnia 30 września 2006r. Referaty wygłoszone podczas Konferencji zostaną opublikowane w E-Biuletynie CBKE oraz księdze pokonferencyjnej wydanej przez Wydawnictwo Zakamycze, pod warunkiem nadesłania ich w postaci elektronicznej na wskazany wyżej adres e-mail w terminie miesiąca od zakończenia Konferencji.

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł, natomiast dla pracowników naukowych 100 zł. Z obowiązku jego ponoszenia zwolnieni są osoby osobiście zaproszone przez kierownika CBKE, prelegenci oraz studenci.

Wszelkie pytania związane z organizacją Konferencji proszę kierować do Pani Justyny Balcarczyk tel. (71) 3752100, e-mail: balcarczyk-myczkowska@prawo.uni.wroc.pl.

Wszystkie informacje związane z konferencją są ponadto umieszczone na stronie: konferencjacbke.prawo.uni.wroc.pl

Serdecznie zapraszam do czynnego udziału w Konferencji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>