Założenia ustawy o spamie i spyware

Na stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa już niebawem zostaną opublikowane przyjęte wczoraj przez kierownictwo resortu założenia do nowej ustawy mającej walczyć ze spamem (niechcianą korespondencją przesyłaną elektronicznie) i oprogramowaniem szpiegującym (spyware). Warto uruchomić dyskusję na temat tych założeń, których fragment poniżej.

Sam dokument zawiera 24 strony i wedle informacji, którymi dysponuję opublikowany będzie już niebawem na stronie mtib.gov.pl. Informacji na podobny temat (w szczególności nt. niechcianej i niezamawianej informacji przesyłanej drogą elektroniczną) można poszukiwać w dziale "spam" niniejszego serwisu.

1. Cel ustawy

Nadrzędnym celem ustawy jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników w sieci Internet poprzez stworzenie skutecznych i szybkich metod zwalczania przypadków przesyłania spamu i szkodliwego malware. Ponadto, przepisy niniejszej ustawy mają na celu ujednolicenie istniejących regulacji prawnych, dzięki czemu użytkownik sieci Internet będzie miał większą wiedzę o swoich prawach i możliwościach skutecznej ich ochrony. Mając na uwadze, że przepisy prawne dotyczące spamu nie są obecnie wykonywane lub są egzekwowane sporadycznie i nie określają procedur związanych ze ściganiem spamu (od momentu zgłoszenia do momentu wyegzekwowania kar) jednym z zasadniczych założeń ustawy jest zmiana kwalifikacji czynu z wykroczenia na czyn zagrożony karą administracyjną nakładaną w drodze decyzji lub mandatu. Ponadto proponuje się wzięcie pod uwagę rozszerzenia penalizacji na niektóre inne treści niezamówione (np. o charakterze politycznym, religijnym, tzw. łańcuszki szczęścia etc.). Stworzenie jasnych i przejrzystych procedur ścigania spamu, wyraźne wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za ściganie tego typu zjawisk oraz zaostrzenie kar ma na celu faktyczne zwalczanie przestępstw popełnianych za pomocą Internetu, gdyż spam jest w większości przypadków jedynie środkiem do ich popełniania (malware, phishing etc.). Jednocześnie należy wskazać i rozróżnić przypadki spamu przesłanego umyślnie i nieumyślnie z uwagi na zjawisko tzw. botnetów.

Dla celów realizacji postanowień niniejszej ustawy konieczne jest wyposażenie Prezesa UKE w odpowiednie prerogatywy do podejmowania odpowiednich działań lub powołanie niezależnego podmiotu właściwego ds. zwalczania naruszeń dóbr użytkowników w sieciach telekomunikacyjnych. Koncentracja kompetencji w ramach jednego podmiotu skutkować będzie stworzeniem fundamentu dla prawidłowego i bezpiecznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Transgraniczny charakter omawianych zjawisk wymaga również sprawnej współpracy międzynarodowej, co przy obecnej dyslokacji kompetencji jest zadaniem niezwykle trudnym. W związku z tym, powołany organ miałby również za zadanie organizację i prowadzenie takiej współpracy.

Niezależnie od powyższego, zaznaczyć należy, iż z uwagi na środowisko technologiczne, w jakim wspomniane wyżej naruszenia mają miejsce, niezbędne jest stworzenie warunków dla szybkiego reagowania w celu zabezpieczenia materiału dowodowego....

Następnie w dokumencie znajdziecie Państwo takie sekcje jak: 2. Stan faktyczny: aspekty prawne; organizacyjne; techniczne (co mogą robić portale – kodeks dobrych praktyk), 3. Propozycje rozwiązań (dwie propozycje), a także Wnioski.

Jeśli chodzi o wnioski, to przeczytać tam można:

Wnioski:
Proponowaną regulacją objęte będą następujące obszary:

  • doprecyzowanie definicji spamu, przy jednoczesnej potrzebie dyskusji nad rozszerzeniem zakresu przedmiotowego na zjawiska inne niż informacje handlowe,
  • zmiana kwalifikacji czynu z wykroczenia na regulacje karno-administracyjne (lub pozostawienie czynu jako wykroczenie),
  • rozszerzenie zakresu podmiotowego na podmioty, na zlecenie których prowadzone są tego typu działania,
  • zdefiniowanie zjawiska tzw. pop-up windows i uznanie ich w świetle ustawy za czyn nieuczciwej konkurencji (reklama uciążliwa) w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • powołanie specjalnej komórki przy Prezesie UKE właściwej dla ścigania spamu,
  • dodatkowo należy podjąć próbę stworzenia procedur i narzędzi do skutecznej walki ze zjawiskami malware.

Materiał ten został opracowany w Ministerstwie Transportu i Budownictwa przez p. Dariusza Dąbka i p. Wiolettę Pacler.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>