Neostrada i zbiorowe interesy konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Telekomunikacja Polska naruszyła prawo, żądając od abonentów uiszczenia kary z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy Neostrady zawartej na czas określony.

Jak czytam na stronie UOKiK: "Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zostało wszczęte we wrześniu 2005 r. W jego toku ustalono, że 1 marca 2005 r. spółka dokonała zmiany cennika świadczenia usługi Neostrada. Abonenci objęci umową bezterminową, którzy nie zaakceptowali zmienionych opłat mogli bez ponoszenia dodatkowych kosztów rozwiązać kontrakt z operatorem. Od klientów korzystających z umowy zawartej na czas określony spółka zażądała zapłaty kary.

W opinii Prezesa UOKiK powyższe działania spółki są niezgodne z prawem telekomunikacyjnym. W świetle ww. ustawy operatorowi przysługuje prawo domagania się zapłaty kary od abonenta jedynie w wypadku przyznania mu zniżki (jest ona z reguły udzielana w ramach promocji). Tymczasem umowa o świadczenie usługi Neostrada zawarta na czas określony jest drugą, obok kontraktu bezterminowego, standardową umową stosowaną przez operatora. Zróżnicowanie opłat we wskazanych rodzajach umów jest – zdaniem Urzędu - jedynie efektem poszerzenia oferty handlowej i nie jest związane ze zniżką przyznaną abonentowi. Żadne z postanowień tego kontraktu nie zawiera bowiem wskazania rodzaju i wysokości ewentualnej ulgi.

Wobec powyższego, Prezes Urzędu uznał, że działania Telekomunikacji Polskiej naruszają zbiorowe interesy konsumentów i nakazał zaniechania ich stosowania.

Decyzja nie jest prawomocna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

Jest też i sama decyzja Prezesa UOKiK (DECYZJA Nr DDK-2/2006 - PDF).

"Na podstawie art. 23c ust. 1 w związku z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2080), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko Spółce Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje, że działania Telekomunikacji Polskiej S.A. polegające na żądaniu uiszczania przez abonentów posiadających umowy o świadczenie usługi neostrada tp zawarte na czas określony opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy, wobec braku akceptacji przez nich podwyższonych cen usługi neostrada tp, naruszają przepis art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800; Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1362; Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2258) i jako takie stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazuje zaniechanie jej stosowania."

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>