Operatorzy, bezpieczeństwo, rozporządzenie

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. nr 187, poz. 1568)

W dzisiejszej Rzeczpospolitej nowe przepisy analizuje Maciej Rogalski, doktor prawa, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji: "Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia dostęp do treści przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz ich utrwalanie zapewnia się w miejscach uzgodnionych na drodze odrębnych pisemnych porozumień zawartych przez przedsiębiorcę i ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i szefa Agencji Wywiadu. Postanowienia § 4 ust. 2 wyjaśniają, że gdy nie ma takiego uzgodnienia, miejsce wskazuje prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (prezes URTiP). Te postanowienia powinny zostać skreślone"...

Są też problemy z użytym przez prawodawcę określeniu "dla każdego z uprawnionych podmiotów" w kontekście określenia jednoczesnego i wzajemnie niezależnego dostępu lub utrwalania treści przekazów w przypadku, gdy nie ma stosownego ustalenia z ministrem obrony narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i szefem Agencji Wywiadu. Generalnie chodzi o zapis § 7 ust. 1 rozporządzenia. Aby przewidziane przez rozporządzenie liczby sie nie kumulowały (dla kolejnych uprawnionych kolejne procenty) dr Rogalski proponuje: skreślenie słów "dla każdego z uprawnionych podmiotów" i zastąpienie ich słowami "dla wszystkich podmiotów łącznie" albo stukrotne zmniejszenie cyfr podanych w § 7 ust. 2 pkt 1 - 2 rozporządzenia. Operatorzy będą musieli zapewnić równoczesny i niezależny dostęp do swych sieci nawet kilkuset organom zajmującym się sprawami bezpieczeństwa...

Wydane pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy Prawo telekomunikacyjne rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 stycznia 2003 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. z 2003 r. nr 19, poz. 166) przestało obowiązywać 4 września 2005 r...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>