Kiedy opublikują projekty rozporządzeń?

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Rada Ministrów ma do wydania kilkanaście rozporządzeń, które powinny być wydane na podstawie Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz innych ustaw zmienianych przez tę ustawę. Na stronach ministerstwa jednak nie mogłem znaleźć żadnych projektów tych aktów normatywnych, chociaż konsultacje społeczene się już, zdaje się, toczą?

Czy ktoś może wpłynąć na Ministerstwo, by opublikowało te projekty, a jeśli są opublikowane online, i tylko ja nie mogę ich znaleźć, to poproszę o link... Samo zestawienie jest dostępne na stronach (PDF)

Na podstawie ustawy (i innych ustaw) powinny być wydane następujące akty prawne (tytuły czasem są jedynie propozycją ministerstwa:

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa (na podstawie art. 6 ust. 1)

Zarządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie zespołu do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu oraz innych przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego; (na podstawie art. 12 ust. 4)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu oraz innych przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego (na podstawie art. 12 ust. 6)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (na podstawie art. 15 ust. 3)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych (na podstawie art. 16 ust. 3)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członka Rady Informatyzacji (na podstawie art. 17 ust. 13)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (na podstawie art. 18 pkt 1)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (na podstawie art. 18 pkt 2)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (na podstawie art. 20 ust. 6 pkt 1 i 2)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (na podstawie art. 21 ust. 6 pkt 1-5)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na kontrolerów oraz świadectwa kwalifikacji kontrolera (na podstawie art. 28 ust. 9 pkt 1-8)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego (na podstawie art. 34 pkt 1-3)

Struktura i sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych oraz warunki organizacyjno-techniczne ich doręczania (na podstawie art. 391 § 2 k.p.a., dot. art. 36 pkt 1 ustawy)

Niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych powstałych i gromadzonych w podmiotach (na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dot. art. 37 pkt 2 lit. a ustawy)

Szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi w podmiotach (na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dot. art. 37 pkt 2 lit. a ustawy)

Wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych, przekazywanych do archiwów państwowych materiałów archiwalnych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych (na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dot. art. 37 pkt 2 lit. a ustawy)

Wymagania techniczne dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne doręczane do ogłoszenia (na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, dot. art. 42 pkt 1 lit. b ustawy)

Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać elektroniczna forma dzienników urzędowych (na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, dot. art. 42 pkt 4 ustawy)

Wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać środki komunikacji elektronicznej i informatyczne nośniki danych używane od udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych albo zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych (na podstawie art. 28b ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, dot. art. 42 pkt 7 ustawy)

Szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania informacji oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1-3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, dot. art. 44 ustawy)

Warunki techniczne oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów podań i wniosków w postaci elektronicznej (na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy o podpisie elektronicznym, dot. art. 45 pkt. 2 ustawy)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>