Bukmacher w Sieci

Bukmacher (ang. bookmaker) ekon. osoba przyjmująca zakłady przed wyścigami, zawodami itp. (na podstawie "Słownika Wyrazów Obcych" Wydawnictwa Europa, 2001). Prawne znaczenie tego terminu nawiązuje do ustawowej definicji terminu zakładu wzajemnego. Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu: 1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory, 2) zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo. Mogę zrobić stronę o tematyce bukmacherskiej - na przykład opisującą zasady prowadzenia zakładów wzajemnych. Problemem staje się prowadzenie witryn internetowych, na których oferuje się możliwość dokonania zakładu wzajemnego.

Tematykę tę normuje ustawa z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. 1998 nr. 102 poz. 650 z póź. zm.). Od kilku lat dzięki ustawie o grach losowych i zakładach wzajemnych można tworzyć firmy bukmacherskie. Wcześniej usługi te świadczone były przez bukmacherów nielegalnie. Obecnie muszą się ubiegać o zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie zakładów wzajemnych. Ale wcześniej spółka ubiegająca się o takie zezwolenie musi uzyskać zgodę krajowych organizatorów sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt na wykorzystanie jego wyników. Tego typu działalność obciążona jest specjalnym podatkiem od gier, niezależnym od podatku dochodowego - 10% sumy wpłaconych stawek w przypadku zakładów wzajemnych.

Art. 5 ustawy stwierdza: Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach może być prowadzona w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której akcjonariuszami (udziałowcami) są wyłącznie osoby krajowe, nie będące osobami zależnymi od podmiotów zagranicznych w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. A więc tylko Polskie. Co więcej. Wysokość kapitału spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ubiegającej się o zezwolenie nie może wynosić mniej niż 500 tys. EURO (w przypadku zezwolenia na przyjmowanie zakładów wzajemnych). W spółkach takich powołuje się rady nadzorcze.

Przyjmowanie zakładów wzajemnych dozwolone jest wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych (art. 7 ust. 3). Punkt przyjmowania zakładów wzajemnych to miejsce, w którym przyjmowane są zakłady totalizatora lub bukmacherstwa na podstawie zatwierdzonego regulaminu. Regulamin taki (przedstawiony przez ubiegającego się) zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wstęp do punktów przyjmowania zakładów bukmacherskich dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Wydaje się zatem, że musi to być "fizyczne miejsce", a nie strona internetowa... Tym bardziej, że wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych powinien zawierać opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowany ośrodek gier, wyraźne określenie jego rozmiarów, wraz z planem i ogólnymi informacjami związanymi z konstrukcją. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych obejmuje m.in. miejsce urządzania zakładów wzajemnych, ze wskazaniem właściciela budynku (obiektu), w którym są urządzane. Zezwolenie takie udziela się na okres 6 lat. Jedno zezwolenie jest udzielane na określoną w zezwoleniu liczbę punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.

Spółka, której udzielono zezwolenia, jest obowiązana złożyć w terminie określonym z zezwoleniu finansowe zabezpieczenie w wysokości wynoszącej równowartość 10 tys. EURO - w przypadku prowadzenia punktu przyjmowania zakładów bukmacherskich (zgodnie z tabelą przewidzianą w ustawie).

Zabronione jest reklamowanie na terytorium kraju zakładów wzajemnych, osoby zatrudnione przy prowadzeniu nie mogą być na przykład karane za przestępstwa umyślne, są obowiązane posiadać nienaganną opinię, odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe potwierdzone świadectwem zawodowym. Świadectwo takie wydaje minister właściwy ds. finansów publicznych na podstawie egzaminu złożonego prezd komisją egzaminacyjną.

Co prawda ustawa nie wspomina o tym, czy mając zezwolenie właściwego ministra można oferować zakłady bukmacherskie również w internecie (po spełnieniu wszystkich wymogów ustawowych co do prowadzenia działalności przyjmowania zakładów wzajemnych, również co do punktu przyjmowania zakładów). Wydaje się jednak, że nie byłoby to możliwe, gdyż przyjmowania zakładów możliwe jest wyłączeni w punktach przyjmowania (art. 7), a wykorzystanie do tego celu internetu wykraczałoby poza założenia ustawy.

Zatem jeśli ktoś prowadzi taką działalność może odpowiadać na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego, w szczególności z przewidziane w rozdziale 9 "Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów i gier na automatach".

Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym. Zatem nie można również dzięki internetowi brać udziału w organizowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zakładami bukmacherskimi.

Jeżeli sprawca dopuszcza się powyższych czynów zabronionego określonego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze na automacie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Jak napisałem wyżej: nie tylko ten, kto organizuje zakłady bukmacherskie może podlegać karze. Kto uczestniczy w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze na automacie, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych (co nie dotyczy przypadków uczestniczenia w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym, o czym wyżej).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>