Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów

2007-04-03 10:30
2007-04-03 17:30
Etc/GMT+1

opis:
Głównym celem konferencji jest próba refleksji nad dwoma zagadnieniami: po pierwsze – czym jest „deficyt demokracji” w Unii Europejskiej, a po drugie – jaka jest rola europejskich grup interesów w jego przezwyciężaniu. Unia Europejska jest często krytykowana za niedostatek procedur demokratycznych w kreowaniu polityk unijnych, za powstanie „deficytu demokracji”, za brak dostatecznej jawności i przejrzystości procedur decyzyjnych. W odpowiedzi podejmuje ona próby przezwyciężenia tego deficytu poprzez między innymi włączanie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie polityk Unii.

Jako reprezentacje obywateli uznaje się różnego rodzaju grupy interesów, w tym organizacje związków zawodowych, stowarzyszenia pracodawców, organizacje pozarządowe, regionalne, stowarzyszenia na rzecz ochrony środowiska, broniące praw konsumentów itp. Europejskie grupy interesów stały się we Wspólnocie ważnym partnerem, wzrosła nie tylko ich liczba, zakres reprezentowanych przez nie interesów, ale także ich status w negocjacjach z instytucjami UE.
Dyskusje panelowe podczas konferencji będą zmierzały do wyjaśnienia na czym polega „deficyt demokracji” w UE, co jest głównym przejawem jego istnienia oraz czy zwiększenie demokratyczności procedur jest możliwe i czy nie obniży skuteczności funkcjonowania instytucji Wspólnoty. Poszukiwana będzie także odpowiedź na pytanie czy włączanie europejskich grup interesów w procesy decyzyjne prowadzi do demokratyzacji polityk Unii oraz czy możliwość udziału takich grup w procedurach decyzyjnych jest wystarczającym źródłem demokratyzacji?
Organizatorzy, tj. Instytutu Spraw Publicznych oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, proszą o potwierdzenie obecności do 30 marca 2007r. na adres europa@isp.org.pl lub telefonicznie: (+48) 22 556 42 60.
Program:
9.30-10.00 Rejestracja gości
10.00-10.15 Otwarcie konferencji
· prof. Lena Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych
· dr Urszula Kurczewska, Instytut Socjologii UW
10.15-11.50 Panel dyskusyjny: Deficyt demokracji w Unii Europejskiej - uwarunkowania polityczne i instytucjonalne?
· prof. Bronisław Geremek, poseł do Parlamentu Europejskiego
· prof. Barbara Kudrycka, posłanka do Parlamentu Europejskiego
· prof. Wojciech Roszkowski, poseł do Parlamentu Europejskiego
· prof. Jan Zielonka, University of Oxford
· Paweł Świeboda, demosEuropa
Moderacja: Jacek Safuta, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
W ramach panelu pytania z sali i dyskusja.
11.50-12.20 Przerwa
12.20-13.50 Panel dyskusyjny: Deficyt demokracji w Unii Europejskiej - oczekiwania społeczne
· prof. Lena Kolarska-Bobińska, Inst ytut Spraw Publicznych
· dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego
· prof. Paweł Śpiewak, Instytut Socjologii UW
· prof. Ireneusz Krzemiński, Instytut Socjologii UW
Moderacja: Jacek Safuta, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
W ramach panelu pytania z sali i dyskusja.
13.50-14.30 Poczęstunek
14.30-16.30 Panel dyskusyjny: Czy grupy interesów oraz inne formy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego mogą mieć wpływ na ograniczenie deficytu demokracji w Unii Europejskiej?
· Henryka Bochniarz, PKPP Lewiatan, Businesseurope
· dr Jarosław Pietras, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
· prof. Wiesława Kozek, Instytut Socjologii UW
· Georges Martins, DG ds. Przedsiębiorstw, Komisja Europejska
· Andrzej Adamczyk, NSZZ Solidarność, członek KES
· dr Urszula Kurczewska, Instytut Socjologii UW
Moderacja: dr Małgorzata Molęda-Zdziech, Szkoła Główna Handlowa
W ramach panelu pytania z sali i dyskusja
16.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

lokalizacja:
Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>