Koniec kadencji GIODO

Druga czteroletnia kadencja p. minister Ewy Kuleszy na stanowisku Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych upłynęła 22 maja 2006. Przyszedł czas na podsumowania i oceny związane z ochroną danych osobowych w Polsce w tym ważnym okresie. GIODO pełni swoje obowiązki po upływie kadencji do czasu objęcia funkcji przez nowego Generalnego Inspektora.

23 maja Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedstawił Sejmowi Sprawozdania z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za okresy: od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. (druki nr 137 i 534). W tym punkcie porządku obrad odbyła się ożywiona dyskusja w Sejmie. Sejm przyjął w każdym razie sprawozdania GIODO. Wybór nowego Generalnego Inspektora przewidywany był w bloku głosowań 8 czerwca (pod warunkiem otrzymania uchwał Senatu w odpowiednim terminie). Głosowanie w tej sprawie jednak się nie odbyło... Na stronach Senatu również nie znalazłem dziś informacji na temat ew. wyborów GIODO. Kto został/zostanie nowym Generalnym Inspektorem (nie mogłem śledzić tych spraw ze względu na przeprowadzkę serwisów...)?

Rzeczpospolita publikuje dziś wywiad z Ewą Kuleszą, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Pani minister ocenia w nim, że najważniejszymi wydarzeniami podczas dwóch kadencji GIODO były m.in:

Pierwsze orzeczenia NSA, które potwierdziły prawo generalnego inspektora do kontrolowania prywatnych firm marketingowych. Ważny był wyrok nakazujący operatorom telefonii komórkowej udostępniać służbom państwowym dane klientów niezbędne do wykonywania przez nie ustawowych obowiązków. Przełomowe było rozstrzygnięcie, w którym NSA przesądził, że jeśli w ustawie określono, jakie dane może zbierać firma, to nie ma ona prawa rozszerzać tego zakresu za zgodą klienta...

Odpowiadając na pytanie o wyzwania jakie stoją dziś przez instytucjami ochrony danych osobowych minister Kulesza stwierdziła, że "przynoszą je nowe technologie, które wymuszają definiowanie na nowo pojęcia danych osobowych":

Dziś nie ma wątpliwości, że są nimi także takie informacje biometryczne, jak kształt twarzy czy obraz tęczówki oka, wykorzystywane coraz powszechniej do identyfikacji osób...

Jednak wcześniej powiedziała:

Prokuratura nie czuje jednak wartości tego obywatelskiego prawa. Znikoma szkodliwość, brak cech przestępstwa - to typowe formuły decyzji o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania. Prawo do prywatności nie jest cenione w Polsce nawet przez organy ścigania.

Koresponduje to ze stwierdzeniem wypowiedzianym przez p. minister w Sejmie:

Jak wynika ze skarg kierowanych do generalnego inspektora, w wielu przypadkach przedstawiciele instytucji publicznych lekceważyli prawo - zarówno własne przepisy, jak i przepisy o ochronie danych osobowych - bądź tych przepisów w ogóle nie znali.

Ewa Kulesza, prawnik, wybrana przez Sejm RP 4 kwietnia 1998 r., po raz pierwszy na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz 26 kwietnia 2002 r. ponownie, na kolejną, czteroletnią kadencję. W dniu 22 maja 2002 r. Dr Ewa Kulesza złożyła przed Sejmem RP ślubowanie. Od tej daty, zgodnie z przepisami ustawy, rozpoczęła się druga kadencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest organem powołanym do ochrony danych osobowych, Generalnym Inspektorem może być osoba spełniająca warunki wskazane w ustawie (obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w RP, autorytet moralny, wyższe wykształcenie prawnicze i doświadczenie zawodowe, nie karany); Wybierany jest przez Sejm za zgodą Senatu. Kadencja Generalnego Inspektora trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania. Po upływie kadencji Generalny Inspektor pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Generalnego Inspektora. Ta sama osoba nie może być Generalnym Inspektorem więcej niż przez dwie kadencje

Do zadań Generalnego Inspektora należy w szczególności:

  1. Kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
  2. Wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych.
  3. Prowadzenie rejestru zbioru danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach.
  4. Opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych.
  5. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.
  6. Uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.<.li>

Po ośmiu lat obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych - niewątpliwie weszła ona już do systemu prawnego - organ ochrony danych osobowych, bez względu na to, kto będzie pełnił tę funkcję, może już w swoim działaniu powoływać się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, na literaturę, na komentarze do wyroków, a także na publikacje.

- powiedziała p. minister Kulesza pod koniec swojego sprawozdania w Sejmie.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>