Konsultacje Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki uruchomiło społeczne konsultacje dotyczące "wszystkich negatywnych efektów implementacji legislacji UE w Polsce, poczynając od niewłaściwej transpozycji dyrektyw do prawa polskiego aż po ich nadmiernie rygorystyczne wdrażanie w praktyce". Ministerstwo prosi przedsiębiorców o wypełnienie i przesłanie specjalnie przygotowanej ankiety w terminie do dnia 31 maja 2006...

Jak pisze Ministerstwo na swojej stronie:

Ramy regulacyjne mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia. Poprawa jakości prawa jest jednym z nadrzędnych celów Strategii Lizbońskiej, w której realizacji Polska aktywnie uczestniczy. Priorytetowo traktując rozwój przedsiębiorczości w polityce gospodarczej, podejmujemy działania zmierzające do istotnego zmniejszenia utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. W tym aspekcie szczególne znaczenie przywiązujemy do modernizacji i uproszczenia przepisów prawa na poziomie krajowym i unijnym.

Wychodząc z założenia, że niemal połowa aktów prawnych ma swoje źródło w regulacjach wspólnotowych dążymy do stworzenia rozwiązań systemowych i sformułowania konkretnych propozycji uproszczeniowych, które pozwolą zmniejszyć lub wyeliminować dodatkowe obciążenia regulacyjne, w szczególności administracyjne *, powstające przy transpozycji i wdrażaniu dyrektyw UE. W powyższym kontekście zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ogólnokrajowych konsultacjach, których celem jest zidentyfikowanie przypadków niewłaściwego stosowania dyrektyw UE (ang. over – implementation ), generujących dodatkowe obciążenia regulacyjne, w szczególności administracyjne przedsiębiorców. Pozyskane w tym trybie informacje stanowić będą bazę do podjęcia działań ukierunkowanych na redukcję obciążeń regulacyjnych, w szczególności administracyjnych - tam gdzie to będzie możliwe - oraz stworzenie efektywnego systemu transpozycji i wdrażania dyrektyw. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w zakresie analizy stosowania dyrektyw wspólnotowych. W przyszłości zamierzamy je kontynuować w miarę postępu prac we wdrażaniu w Polsce i krajach unijnych systemu pomiaru obciążeń administracyjnych, który w założeniach powinien pozwolić również na przeprowadzenie analiz porównawczych dotyczących transpozycji i wdrażania dyrektyw wspólnotowych pod kątem identyfikowania najlepszych praktyk i zarazem przypadków niewłaściwej implementacji przepisów wspólnotowych…

Ankietę należy wypełnić odrębnie dla każdego przypadku niewłaściwego stosowania dyrektywy.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>