Dokument elektroniczny

Zapraszam do zapoznania się z pracą magisterską autorstwa Justyny Kurek, zatytułowanej "Dokument elektroniczny w postępowaniu cywilnym (na gruncie prawa polskiego i niemieckiego)". Praca magisterska została napisana w katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytyetu Warszawskiego.

Uwagi dotyczące cytowania:
Justyna Kurek, "Dokument elektroniczny w postępowaniu cywilnym (na gruncie prawa polskiego i niemieckiego)" Warszawa 2003 http://www.vagla.pl

SPIS TREŚCI:

I Wstęp
II Dokument elektroniczny jako nośnik oświadczeń woli stron w postępowaniu cywilnym
1. Zagadnienia wstępne
2. kształtowanie się poglądów doktryny na pojęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym
3. Definicja dokumentu elektronicznego w prawie polskim
4. Definicja dokumentu elektronicznego w prawie niemieckim
5. Rodzaje dokumentów elektronicznych
a. Zagadnienia wstępne
b. Podział de lege ferenda dokumentów elektronicznych
6. Zasada własnoręczności podpisu a forma elektroniczna
7. Dopuszczalność złożenia oświadczenia woli na elektronicznym nośniku informacji
a. rodzaje elektronicznych nośników informacji
b. materialno - prawne regulacje dopuszczalności elektronicznego złożenia oświadczenia woli
c. prawno - procesowe regulacje dopuszczalności elektronicznego złożenia oświadczenia woli
III Dokument elektroniczny opatrzony podpisem elektronicznym jako nośnik woli stron w postępowaniu cywilnym
1. Instytucja podpisu elektronicznego
2. Instytucja podpisu cyfrowego
3. Rodzaje podpisów elektronicznych
4. Funkcje zaawansowanych form podpisu elektronicznego
5 .Funkcja podmiotów trzecich- Centra certyfikacyjne
IV Dowód z dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym
1. Kwalifikacja dowodu z dokumentu w prawie procesowym
a. Instytucja dokumentu jako środka dowodowego
b. Podział dokumentów na dokumenty urzędowe i dokumenty prywatne
2. Początek dowodu na piśmie
3. Zastosowanie instytucji dowodu z oględzin w prawie niemieckim w przypadku dokumentów elektronicznych
4. Kwalifikacja dokumentu elektronicznego jako środka dowodowego.
5. Problematyka dowodu z dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem elektronicznym
V Wybrane przykłady zastosowania dokumentu elektronicznego w postępowaniu sądowym
1.Elektroniczny akt notarialny
2. Elektroniczny rejestr handlowy
3. Elektroniczna księga wieczysta
4.Eksperyment sądu finansowego w Hamburgu w zakresie prowadzenia postępowania sądowego on-line
VI Zakończenie
VII Bibliografia

1. Wstęp

W ostatnich czasach obserwujemy gwałtowne przejście z gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, w której zasadniczą rolę odgrywa informacja oraz technologie przetwarzania danych. Szybkość zachodzących zmian zmusza nas do poszukiwań coraz to nowych sposobów przekazu, weryfikacji i porządkowania. Przyspieszenie i automatyzacja obiegu informacji, stworzenie nowych możliwości szybkiego i efektywnego przetwarzania danych nie są w dniu dzisiejszym jedynie tematami powieści fantastycznonaukowych. To rzeczywistość, której jesteśmy świadkami.

Ten nowy proces myślowy, prędzej czy później wkroczy również do naszych urzędów i co nieuniknione do sądów. Kroki w kierunku przygotowania sądownictwa do nowych możliwości są podejmowane na całym świecie. Jedną z instytucji, która zajmuje się tym problemem jest niemieckie EDV Verein - Stowarzyszenie zajmujące się propagowaniem nowych technologii i przygotowaniem sądownictwa niemieckiego do jak najbardziej efektywnego wykorzystania nowych możliwości związanych z elektronicznym przetwarzaniem danych.

W związku z tym coraz częściej obserwujemy plany wdrożenia systemów informatycznych w różnych dziedzinach życia. Jednym z najistotniejszych projektów jest plan eEurope tworzący plany działania na rzecz wprowadzenia społeczeństwa informatycznego w krajach Unii Europejskiej. Plan ten był przyczynkiem do stworzenia przez kraje kandydujące programu eEurope+ w Goeteborgu 16 czerwca 2001 roku. Również konieczność propagowania idei społeczeństwa informacyjnego została zauważona w Polsce, czego przejawem było stworzenie bardzo obszernej strategii na rzecz wdrożenia zmian technologicznych - "ePolska". W związku z tym iż ramy tej pracy nie pozwalają na dokładne omówienie wszystkich proponowanych kierunków działań, istotnym wydaje się zwrócenie uwagi na Cel III programu, czyli "Stymulacje lepszego wykorzystania technologii informatycznych" a w szczególności punkt G - "Sądownictwo i prokuratura w sieci". Automatyzacja i komputeryzacja wymiaru sprawiedliwości zostały uznane za najtrudniejsze dziedziny. Są to bowiem organy o dojrzałych i kształtowanych przez lata procedurach funkcjonowania. Twórcy projektu zwrócili uwagę na trzy podstawowe kierunki działania: a mianowicie modernizację systemów rejestrów sądowych, wprowadzenia systemów informatycznych w merytorycznych komórkach sądów oraz umożliwienie dostępu do organów wymiaru sprawiedliwości drogą elektroniczną.

Zmiany idące w tym kierunku można już obserwować. Przykładem jest między innymi Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralny Rejestr Skazanych, czy plany elektronizacji ksiąg wieczystych. Również wprowadzenie systemów informatycznych do merytorycznych komórek sądów i tendencje zastąpienia maszyn do pisania przez komputery jest coraz silniej odczuwalna. Dotychczasowe zastosowanie systemów informacyjnych wydaje się jednak nie wykorzystywać całego potencjału elektronicznych narzędzi pracy. A bez realizacji tego, trudne będzie przełamanie bariery mentalnej i zaakceptowanie elektronicznych nośników informacji w przypadku składania oświadczeń woli, przesyłania pism procesowych i co za tym idzie propagowanie trzeciego z wyżej wymienionych kierunków działań a mianowicie umożliwienie dostępu do jednostek wymiaru sprawiedliwości drogą elektroniczną.

BIBLIOGRAFIA

I. Pozycje książkowe
1. Dokument w procesie cywilnym , Krzysztof Knoppek, Polski Dom Wydawniczy Ławica, Poznań 1993
2. Elektronischer Rechtsverkehr (Elektroniczny obrót prawny),Hrsg.: Sigrun Erber-Faller, Neuwied, Krieftel: Luterhand 2000
3. Internetrecht (prawo internetowe), Prof. dr. Thomas Hoeren, sierpień 2001 (skrypt internetowy) www.uni-muenster.de
4. Zivilprozessrecht (Prawo cywilne procesowe) begr. Von Peter Arens - 7., neubearb. Aufl. Von Wolfgang Lueke, Monachium, Beck 1999
5. Zivilprozeßrecht , Bauer Grunsky, wydanie 10 Luchterhand 2000
6. Internet a Prawo, Janusz Barta i Ryszard Markiewicz, wydanie I, Universitas, 1998 Kraków
7 Electronic Data Interchange, Baden Baden 1994

II. Komentarze
1. Palandt "Bürgerliches Gesetzbuch", C.H.Beck, 2002
2. Anwaltskommentar "Schuldrecht", Deutscher Anwaltverlag 2002
3. Putzo Zivilprozeßrecht Kommentar C.H.Beck 2002
4. Zöller Zivilprozeßrecht Kommentar C.H. Beck 2001
5. Münchener Kommentar ZPO 1992
6. Komentarz do KC, wydawnictwo C.H. Beck
7. Komentarz do KPC, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 2001
8. J.Jacyszyn, J.Przytocki A.Wittlin S. Zakrzewski "Komentarz do ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym, Lexis Nexis, Warszawa 2002
9. J.Rzymowski, M. Kamiński "Podpis Elektroniczny" Wydawnictwo Sesja 2002

III. Artykuły w języku niemieckim
1. Beweiswert elektronischer Dokumente, Thorsten Vehslange, K&R zeszyt10/2002
2. Elektronischer Rechtsverkehr - eine Herausforderung für Justiz und Anwaltschaft, Wolfram Viefhues/Uwe Scherf, MMR 9/2001
3. Elektronischer Rechtsverkehr - rechtliche Aspekte und organisatorische Auswirkungen, Wolfram Viefhues, CR 8/2001
4. Erkunden und EDI-Dokumente, Gregor Noecker, CR 3/2000
5. Neue Formvorschriften im Zivilprozeß Christian Döster, NJW 2001 zeszyt 97
6. Textform und Elektronische Form, Klaus M. Brisch, CR 8/1999
7. Zivilprozeß 2001/2002: Hunderte wichtiger Änderungen, Neue Juristische Wochenschrift nr. 36/2001
8. Automation des Handlesregister - ein Dauerthema? Hermann Lindhorst CR 10/1998

IV. Artykuły w języku polskim
1. Wydruk komputerowy jako dowód w procesie cywilnym, Krzysztof Knoppek
2. Podpis i jego znaczenie w prawie cywilnym, Filip Rosengarten, Palestra nr 1/1991
3. Pisemna forma oświadczeń woli a "automatyzacja" obrotu prawnego Anna Jędrzejewska
4. Elektroniczna forma oświadczeń woli Dr. Wojciech Kocot, PPH marzec 2001
5. Współczesne problemy formy czynności prawnych w świetle judykatury niemieckiej, Stanisław Rudnicki, Monitor Prawniczy 7/1997
6. Podpis elektroniczny - pojecie i funkcje w obrocie, Adam Ambroziewicz, Przegląd Sądowy 2001 nr 2
7. Wprowadzenie do Kodeksu Postępowania Cywilnego po nowelizacji z maja 2000 r., Tadeusz Ereciński, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000
8. Liberalny czy rygorystyczny model regulacji podpisu elektronicznego w Polsce, Studia Prawnicze PAN, 2001 r., zeszyt 3-4
9. Podpis elektroniczny jako element systemu zabezpieczenia danych w sieci. J. Jacyszyn, S. Zakrzewski, Rejent 2001 nr. 10
10. Doświadczenia Saksonii w zakresie tworzenia skomputeryzowanych Ksiąg Wieczystych, Bogusław Gruszyński, Rejent 6/98

IV Pozycje internetowe:
1. "Moderne Elektroniktechnologie und Informationsbeschaffung im Zivilprozeß" Helmut Rüssmann www.uni-sb.de)
2.Elektroniczna forma czynności prawnych, Piotr Szndzielorz, www.vagla.pl/skypts/podpis_elektroniczny
3. Analiza ustawy o podpisie elektronicznym, M.Łopuszański, www.vagla.pl/skypts/podpis_elektroniczny
4. Prawne i ekonomiczne aspekty podpisu elektronicznego, P.Stańczyk www.vagla.pl/skypts/podpis_elektroniczny
5. Podpis elektroniczny - aspekty teoretyczne i praktyczne www.wop.pl/epodpis/

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>