Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury

autor:

Janusz Kaczmarek (red.)

wydawca:

Zakamycze

ISBN:

83-7444-174-7

stron:

254

od wydawcy:

Pośród najważniejszych tematów podjętych w niniejszej książce należy wskazać problem pozakodeksowego umiejscowienia przestępstw przeciwko zabytkom. To właśnie jedna z głównych myśli pojawiających się w kolejnych rozprawach. Jednakże nie wszyscy autorzy przesądzają sprawę jednoznacznie. Niektórzy nawet nie starają się dać odpowiedzi. Niemniej panuje zgoda co do tego, że umieszczenie tych przestępstw w kodeksie karnym wpłynęłoby na poprawę społecznej świadomości, w tym i świadomości organów stojących na straży przestrzegania prawa.
To, co szczególnie ważne w wypadku tej publikacji, to różnorodność dziedzin wiedzy i zawodów prezentowanych przez autorów poszczególnych rozdziałów (...). W przedmiotowej dyskusji uczestniczą przedstawiciele państwowych i kościelnych służb ochrony zabytków. Autorami opracowań są prawnicy, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i innych służb stojących na straży praworządności. Wypowiadają się również konserwatorzy zabytków i muzealnicy.

Janusz Kaczmarek (ze wstępu)

spis treści:

Spis treści:
Wprowadzenie

Marek Bojarski, Wojciech Radecki
Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny i propozycje de lege ferenda

Juliusz A. Chrościcki
Światowy rynek sztuki

Wojciech Kowalski
Cywilnoprawne aspekty obrotu skradzionymi dobrami kultury

Wojciech Kowalski, Iwona Pomian
Ochrona podwodnych obiektów archeologicznych

Rafał Maciszewski
Ochrona dziedzictwa archeologicznego

Piotr Ogrodzki
Przestępczość przeciwko zabytkom (współpraca organów ścigania z instytucjami kultury i służbą ochrony zabytków w jej zwalczaniu)

Wojciech Paczuski
Czy obowiązujące przepisy są sprawnym narzędziem ścigania przestępstw nielegalnego wywozu i przywozu zabytków?

Henryk Paner, Danuta Król
Ochrona stanowisk archeologicznych województwa pomorskiego

Paweł Rybicki
Techniczno-kryminalistyczne badania dziel sztuki

Maciej Trzciński
Prawnokarne i kryminalistyczne aspekty przestępstw popełnianych na stanowiskach archeologicznych

Marek Unicki, Anna Kiersnowska, Izabela Związek
Rola Straży Granicznej RP w przeciwdziałaniu przemytowi zabytków w kontekście swobody przepływu towarów

Kamil Zeidler
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury z perspektywy europejskiej

Źródła prawa

Podstawowa literatura

kilka słów od siebie:

Książka jest wynikiem Konferencji naukowej, która odbyła się na przełomie maja i czerwca 2005 r. w Gdańsku. Chociaż nie jest związana ściśle z internetem, to w dobie stopniowego "grodzenia kultury" w społeczeństwie informacyjnym warto zasygnalizować taką pozycję czytelnikom niniejszego serwisu

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>