Kolejna akcja w sprawie telekomunikacyjnego

Znowu masowa akcja wysyłania listów do różnych podmiotów w sprawie przepisu prawa telekomunikacyjnego... Tym razem chodzi o art. 179. Przyjrzyjmy się w czym tkwi problem...

Treść listu:

Szanowni Państwo !

Piszemy z prośbą o interwencję w sprawie Artykułu 179 Prawa Telekomunikacyjnego. Po sławnym Artykule 55, który na szczęście został uchylony w odpowiednim stanowisku Ministerstwa Infrastruktury, jest to kolejny przepis, który bez Państwa interwencji doprowadzi do likwidacji kilku tysięcy małych dostawców Internetu.

Artykuł 179 Prawa Telekomunikacyjnego nakłada na każdego dostawcę usług telekomunikacyjnych obowiązek posiadania certyfikatu dostępu do informacji tajnych, wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

ABW ze swojej strony, po przeanalizowaniu stosownych przepisów dodało do tego konieczność posiadania przez firmę tzw. przemysłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Wiąże się to między innymi z odpowiednim przygotowaniem pomieszczeń do przechowywania dokumentów tajnych, odpowiednim przygotowaniem ochrony, powołaniem kancelarii tajnej itd.

Samo wydanie certyfikatu kosztuje w ABW około 9 tys. złotych. Cała zaś procedura związana z przemysłowym certyfikatem bezpieczeństwa to koszty liczone w dziesiątkach tysięcy. Wydany certyfikat jest ważny tylko przez określony czas, po którym cała procedura musi być powtórzona.

Zrozumiałe jest to w przypadku dużych przedsiębiorstw mających tysiące abonentów jak TPSA czy DIALOG, jednak dlaczego przepis ten dotyka małe firmy, często jednoosobowe, posiadające od kilkunastu do kilkudziesięciu abonentów.

W przypadku małych firm koszty związane ze spełnieniem wszystkich powyższych wymogów spowodują ich upadek lub przejście do szarej strefy.

Każdy mały dostawca Internetu korzysta z łączy operatorów nadrzędnych (np. TPSA, NETIA), przez co cały ruch może być kontrolowany przez operatora nadrzędnego, który posiada odpowiednie środki finansowe i techniczne.

Nowe Prawo Telekomunikacyjne stoi w sprzeczności do \"Narodowej Strategii Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006\". Co gorsza uderza w tych operatorów, którzy przez swoje działania wymusili redukcję cen i dzięki którym dziś cena stałego dostępu do Internetu oscyluje w granicach 50zł.

Małe przedsiębiorstwa telekomunikacyjne zazwyczaj są zakładane przez młodych ludzi, którzy zamiast poszerzać krąg bezrobotnych starają się przejawiać własną inicjatywę.

Nie dopuśćmy do zniweczenia kilku lat postępu poprzez kolejne ustawy zwiększające koszty małych przedsiębiorców, oraz ograniczające swobodę działalności gospodarczej.

Dziękujemy za wszelkie działania mogące nas wesprzeć !

Dla porządku podam jeszcze treść art. 179 Prawa telekomunikacyjnego, jednak trzeba szybko dodać, że w KOdeksie postępowania karnego znajdują się poza tym przepisy dotyczące kontroli i utrwalania rozmów, a na podstawie art. 241 KPK przepisy tego rozdziału stosuje się odpowiednio do kontroli oraz do utrwalania przy użyciu środków technicznych treści innych rozmów lub przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną. A teraz juz treść art. 179 Prawa telekomunikacyjnego:

1. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do wykonywania zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej ustawie i w przepisach odrębnych.

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wykonywania zadań i obowiązków w zakresie przygotowania i utrzymywania wskazanych elementów sieci telekomunikacyjnych dla zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, realizowanych na zasadach określonych w planach, decyzjach lub umowach zawartych między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmiotami.

3. Zadania i obowiązki, o których mowa w ust. 1, dotyczą zapewnienia na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego:

1) w szczególności technicznych i organizacyjnych warunków jednoczesnego i wzajemnie niezależnego:

a) dostępu do wskazywanych treści przekazów telekomunikacyjnych i posiadanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego danych, o których mowa w ust. 9, art. 159 ust. 1 i art. 161, danych związanych ze świadczoną usługą telekomunikacyjną,

b) utrwalania treści i danych, o których mowa w lit. a

- przez uprawnione jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, uprawnione organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefowi Agencji Wywiadu;

2) utrwalania treści i danych, o których mowa w pkt 1 lit. a, na rzecz sądu lub prokuratora.

4. Dostęp, o którym mowa w ust. 3, może być realizowany także za pomocą interfejsów, na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez uprawnione podmioty z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi za zgodą: Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, zgodnie z ich właściwością. Porozumienie może określać także współudział stron w kosztach zastosowania interfejsów.

5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia wykonanie zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 3, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej.

6. Prezes URTiP w szczególnie uzasadnionych przypadkach może, na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, odroczyć termin wykonywania zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 3.

7. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który wykonuje działalność telekomunikacyjną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, może zlecić temu przedsiębiorcy wykonywanie zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 3. Zlecenie wykonywania zadań i obowiązków nie zwalnia zlecającego z odpowiedzialności za ich właściwą realizację.

8. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wskazania Prezesowi URTiP w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy lub z dniem rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych:

1) jednostki organizacyjnej lub osoby mającej siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającej wymagania określone odrębnymi przepisami, uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 3;

2) przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który będzie w jego imieniu realizował zadania i obowiązki, o których mowa w ust. 3.

9. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne jest obowiązany prowadzić elektroniczny wykaz abonentów, użytkowników lub zakończeń sieci, uwzględniając w nim dane uzyskiwane przy zawarciu umowy.

10. Prezes URTiP przekazuje niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 8, Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefowi Agencji Wywiadu.

11. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do zapewnienia wykonywania zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 3, z chwilą rozpoczęcia świadczenia nowej usługi telekomunikacyjnej.

Jak do tego doszło?
W opinii prawnej Biura Studiów i Ekspertyz z dnia 2004.03.29, dotyczącej rządowego projektu ustawy - Prawo telekomunikacyjne druk nr 2637, czytamy, że ustawa nie jest wyłącznie transpozycją dyrektyw nowego pakietu regulacyjnego, ale zawiera również inne przepisy, np. dotyczące wykonywania obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, działania operatorów w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach szczególnych zagrożeń, struktury i zadań administracji łączności, sposobu prowadzenia postępowania kontrolnego. Ustawa ma również ważne powiązanie z ustawą o systemie oceny zgodności, zawierając specjalistyczne przepisy dotyczące kontroli rynku aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych oraz spełniania wymagań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Dyrektywy nowego pakietu pozostawiają w tym względzie Państwom członkowskim wolną ręke:

Dyrektywa 2002/20/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usługi łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002);

"(3) Celem niniejszej dyrektywy jest stworzenie ram prawnych dla zapewnienia swobody w zakresie udostępniania sieci i usług łączności elektronicznej, podlegających wyłącznie warunkom określonym w niniejszej dyrektywie oraz ograniczeniom zgodnie z art. 46 ust. 1 Traktatu, a w szczególności środkami podejmowanymi w związku z polityką państwową, bezpieczeństwem publicznym oraz zdrowiem publicznym".

Dyrektywa 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej - dyrektywa ramowa (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002);

"(7) Postanowienia niniejszej dyrektywy oraz szczegółowych dyrektyw w niczym nie uchybiają uprawnieniom każdego z Państw Członkowskich do podejmowania środków mających na celu zapewnienie ochrony jego podstawowych interesów w zakresie bezpieczeństwa, zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz umożliwienie prowadzenia dochodzeń, wykrywania czy ścigania przestępstw, w tym ustanowienie przez krajowe organy regulacyjne szczegółowych i proporcjonalnych obowiązków dla podmiotów świadczących usługi w dziedzinie łączności elektronicznej".

Dyrektywa 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002);

"(50) Przepisy niniejszej dyrektywy nie powstrzymują Państw Członkowskich przed podejmowaniem środków uzasadnionych względami określonymi w art. 30 i 46 Traktatu, w szczególności względami bezpieczeństwa publicznego, polityki publicznej i moralności publicznej".

W szczegółowych uwagach znajdujących się w opinii Biura Studiów i Ekspertyz z 30 marca 2004 roku (Uwagi do projektu Prawa telekomunikacyjnego – druk sejmowy nr 2637; tam przepisy dotyczące tego tematu miały nieco inna numerację niż w uchwalonej usatwie) czytamy:

DZIAŁ VIII Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

Art. 172 ust. 2 – zakres obowiązku przygotowania i utrzymywania wskazanych (gdzie?) elementów sieci jest niedoprecyzowany. Ponadto, powinien dotyczyć operatorów sieciowych, a nie wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

Art. 172 ust. 3 – obowiązek zapewnienia na koszt przedsiębiorcy technicznych i organizacyjnych warunków (...) jest niedoprecyzowany.

Art. 172 ust. 4 – zasady ustalania współudziału stron w kosztach interfejsów są niedookreślone (kto rozstrzyga o ich kształcie w razie sporu?)

Art. 172 ust. 5 – obowiązek nałożony w tym przepisie jest nadmierny – operator może jeszcze nie mieć sieci.

Art. 172 ust. 6 – prawo do zwrotu kosztów nośników informacji brzmi kuriozalnie w kontekście ust. 3

Art. 172 ust. 7 – które przypadki są szczególnie uzasadnione (powinna być jakaś wytyczna, żeby nie było pełnej dowolności).

Art. 172 ust. 9 jest niespójny z ust. 5 (ust. 5 – realizacja zadań od momentu rozpoczęcia działalności, ust. 9 – wskazanie przedsiębiorcy realizującego zastępczo z dniem rozpoczęcia świadczenia usług)

Art. 172 ust. 12 – przepis w tej formie niezrozumiały, obowiązki powinny chyba być rozszerzone na nowe usługi.

Art. 173 ust. 3 – uzależnianie czynności blokady karty SIM od przedstawienia poświadczenia zgłoszenia kradzieży, oraz numeru identyfikacyjnego tej karty oraz dowodu jej nabycia, jest szkodliwe dla abonenta, który do czasu zrealizowania tych wymogów może ponieść ogromne straty z tytułu realizowanych na kradzionym urządzeniu połączeń.

Traktat Rzymski
Article 46
1. The provisions of this chapter and measures taken in pursuance thereof shall not prejudice the applicability of provisions laid down by law, regulation or administrative action providing for special treatment for foreign nationals on grounds of public policy, public security or public health.

2. The Council shall, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251, issue directives for the coordination of the abovementioned provisions

Przedsiębiorcy otrzymują listy

Ustawa weszła w życie, wobec tego przedsiebiorcy telekomunikacyjni zaczęli otrzymywać listy z URTiPu

Uprzejmie przypominam, że na mocy art. 179 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800), zwanej dalej "ustawą", przedsiębiorcy telekomunikacyjni obowiązani są do wskazania Prezesowi URTiP w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy lub z dniem rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych:
1) jednostki organizacyjnej lub osoby mającej siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i obowiązków, o których mowa w art. 179 ust. 3 ustawy,
2) przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który będzie w jego imieniu realizował zadania i obowiązki, o których mowa w art. 179 ust. 3 ustawy.

Wskazana jednostka organizacyjna lub osoba, o których mowa w art. 179 ust. 8 pkt 1 ustawy powinny spełniać wymagania określone w ustawie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.), tzn. posiadać poświadczenie bezpieczeństwa (wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego) upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli "tajne".

Mając na uwadze to, iż ustawa weszła w życie 3 września 2004 r., przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy świadczyli usługi telekomunikacyjne w tym czasie, powinni przekazać Prezesowi URTiP powyższe informacje do 2 listopada 2004 r. Dotychczas jednak Prezes URTiP nie otrzymał przedmiotowych informacji.

W tej sytuacji wzywam do niezwłocznego wywiązania się z ustawowo nałożonego obowiązku. W przypadku wskazania osoby, która aktualnie nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiącej tajemnicę państwową, proszę o podjęcie wszelkich działań w celu uzyskania wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa i niezwłoczne poinformowanie o fakcie jego uzyskania przez wskazaną osobę.

Jednocześnie informuje, ze zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 10 ustawy przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na warunkach określonych w tej ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie, podlega karze pieniężnej w wysokości określonej w art. 210 ustawy.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>