Polskie orzecznictwo domenowe

Na stronach Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, działającego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, dostępne są niektóre wyroki tego sądu. Wyroki wraz z uzasadnieniami udostępniono w formacie PDF.

Orzecznictwo na stronach Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych:

Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok. 103 z dnia 29 marca 2004 r. (Sygn. akt.14/03/PA)

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych w składzie: Robert Kroplewski - arbiter Sądu Polubownego po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2004 r. w sprawie: 14/03/PA z powództwa: LENNOX Polska Sp. z o.o. ul. Pęcicka 9, 01-688 Warszawa przeciwko: X o ustalenie naruszenia praw w wyniku rejestracji domen: lennox.pl oraz lennox.com.pl na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 14 listopada 2003 r. - przez powoda oraz z dnia 17 listopada 2003 r. - przez pozwanego orzeka:

1. Pozwany X w wyniku rejestracji domen lennox.pl oraz lennox.com.pl bezprawnie naruszył prawa powoda LENNOX Polska Sp. z o.o. z Warszawy.

2. zasądza od pozwanego X na rzecz LENNOX Polska Sp. z o.o. kwotę 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę 1.045,00 zł. (jeden tysiąc czterdzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok Sygn.akt.14/03/PA,

Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok. 103 z dnia 20 grudnia 2004 r. (Sygn. akt.17/03/PA)

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych w składzie: Paweł Podrecki- arbiter Sądu Polubownego, po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2004 r. sprawy z powództwa: INOX-PLUS Sasadeusz i Borys - Sp. J. z siedzibą w Sosnowcu ul. Modrzewiowa 3 42-219 Sosnowiec przeciwko pozwanemu: Marsel Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 606/610 o naruszenie praw: działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 04.07.2004 r. - przez Powoda i z dnia 07.07.2004 r. - przez Pozwanego orzeka:

1. Marsel Sp. z o.o. z siedziba w Sopocie w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej "inoxplus.pl" naruszył prawa do firmy INOX-PLUS Sasadeusz i Borys - Sp.J. z siedzibą w Sosnowcu i prawa ochronne do znaku towarowego "inox-plus" Z-224070

2. W pozostałym zakresie powództwo oddala.

3. Zasądza od pozwanego Marsel Sp. z o.o. z siedziba w Sopocie na rzecz powoda INOX-PLUS Sasadeusz i Borys - Sp.J. z siedzibą w Sosnowcu kwotę tytułem kosztów postępowania w wysokości 2500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych).

Wyrok Sygn.akt.17/03/PA

Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok. 103 z dnia 27 września 2004 r. (Sygn. akt.05/04/PA)

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych w składzie: Paweł Podrecki- arbiter Sądu Polubownego, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2004 r. sprawy z powództwa: Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dubois 9 00-182 Warszawa przeciwko pozwanemu: Rafał Podkański - prowadzący działalność pod nazwą Marketing Services z siedzibą w Warszawie przy ul. Pasaż Ursynowski 3 03-784 Warszawa o naruszenie praw: działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 05.04.2004 r. - przez Powoda i z dnia 15.04.2004 r. - przez Pozwanego orzeka:

1. Marketing Services z siedzibą w Warszawie w wyniku rejestracji nazwy domen: www.nekkermann.pl; www.neckerman.pl oraz www.nekerman.pl naruszył prawa Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Zasądza od Pozwanego Rafała Podkańskiego - Marketing Services z siedzibą w Warszawie kwotę tytułem kosztów postępowania w wysokości 2500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych).

Wyrok Sygn.akt. 05/04/PA

Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok. 103 z dnia 22 października 2003 r. (Sygn. akt.07/03/PA)

Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych w składzie: Piotr Nowaczyk - arbiter Sądu Polubownego po rozpoznaniu w dniu 22 października 2003 r. sprawy z powództwa: Fabryka Mebli MIKOMAX, Anna i Janusz Mikołajczyk, z siedzibą w Łodzi, ul. Dostawcza 4, reprezentowanej przez pełnomocnika, Andrzeja Potempa z Kancelarii Patentowej S.C., ul. Kadłubka 11/19 m.38, 93-263 Łódź przeciwko pozwanemu X: o ustalenie; działając na podstawie zapisu na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 10.06.2003 r. - przez Powoda i z dnia 24.06.2003 r. - przez Pozwanego orzeka:

1. pozwany X w wyniku rejestracji i używania nazwy domeny internetowej mikomax.pl naruszył prawa Powoda, Fabryki Mebli MIKOMAX, Anna i Janusz Mikołajczyk,

2. zasądzić od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 3.354,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok Sygn.akt.07/03/PA

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>