Odpowiedź na interpelację - domeny przejmowane dla celów pornograficznych

Odpowiedź ministra nauki i informatyzacji na interpelację nr 7882 w sprawie przejmowania niektórych domen w celu rozpowszechniania treści pornograficznych za pośrednictwem Internetu (4 kadencja Sejmu)

Na stronie Sejmu dostępna jest odpowiedź Ministra Nauki i Informatyzacji na interpelację nr 7882 w sprawie przejmowania niektórych domen w celu rozpowszechniania treści pornograficznych za pośrednictwem Internetu, którą złożyła poseł Hanna Mierzejewska:

"Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pani posłanki Hanny Mierzejewskiej z dnia 27 lipca 2004 roku informuję, że Ministerstwo Nauki i Informatyzacji jest zaniepokojone problemem szerzenia treści pornograficznych w Internecie. Na dzień dzisiejszy na wskazanych w interpelacji stronach internetowych nie znaleźliśmy wspomnianych treści, co jednak nie świadczy o tym, że one w ogóle nie występują. Jednocześnie sugeruję, aby w sprawach ˝kroków, jakie podjęło Ministerstwo Infrastruktury w celu unormowania prawa dotyczącego Internetu˝ wypowiedziało się bezpośrednio przywołane Ministerstwo.

W odpowiedzi na drugie pytanie, informuję, że od 1994 roku krajowy rejestr domen internetowych jest prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), jest to organ odpowiedzialny za domeny w Polsce. NASK podpisał porozumienie dotyczące rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych z firmami odpowiedzialnymi za ich sprzedaż. Umożliwiono w ten sposób wszystkim abonentom możliwość wyboru podmiotu, za pośrednictwem którego zarejestrują swoją domenę. Pełna lista ww. firm znajduje się na stronie internetowej NASK. Operator jako instytucja rejestrująca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach internetowych sprzedawanych przez siebie domen. Jeżeli do operatora wpłynie wniosek o istnieniu na stronie nielegalnych treści, to operator kieruje taką sprawę do prokuratury.

Wobec dynamicznego rozwoju techniki komunikowania się, koniecznym staje się uregulowanie aktywności w Internecie. Aktualnie nie ma prawa, które całościowo regulowałoby problematykę Internetu, jednak są klauzule generalne, które mają zastosowanie również do Internetu. Kwestię odpowiedzialności za prezentowanie treści pornograficznych reguluje art. 202 Kodeksu karnego (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. z późn. zmianami):

Art. 202. § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.˝

oraz art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. ˝O świadczeniu usług drogą elektroniczną˝:

Art. 14. § 1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych˝.

Ubolewając nad zaistniałą sytuacją, o której Pani Poseł wspomniała, informujemy, że Ministerstwo Nauki i Informatyzacji uczestniczy w pracach grupy roboczej w ramach europejskiego programu Safer Internet Plus. Według założeń Program ma na celu promocję bezpieczniejszego wykorzystywania Internetu i nowych technologii online, walkę z nielegalną zawartością, blokowanie szkodliwych treści oraz zwiększanie świadomości o bezpiecznym użytkowaniu Internetu. W bieżącym roku NASK wystąpił do Komisji Europejskiej o dofinansowanie z programu Safer Internet Plus projektu utworzenia sieci tzw. gorących linii (z ang. hotline) w Polsce jako mechanizmu monitorującego, umożliwiającego informowanie stosownych służb o nielegalnej zawartości na stronach internetowych.

Z wyrazami szacunku
Minister
Michał Kleiber
Warszawa, dnia 18 sierpnia 2004 r"

Treść interpelacji:

"Wolność słowa, łatwość publikacji i wielka ich dostępność to niewątpliwie zalety Internetu. Każdy kto chce, może wygłosić swoje poglądy, zamieścić efekty swojej pracy, skontaktować się z osobami odległymi o tysiące kilometrów. Internet daje ogromną ilość możliwości kontaktu, wymiany danych i innych usług, a wciąż przybywa nowych zastosowań tego potężnego medium.

Konstytucja, jak i prawo karne zapewniają ochronę obywatela przed treściami, z którymi nie chce mieć on do czynienia. Jednak w Internecie to prawo jest rzadko przestrzegane. Istnieje ogromna ilość polskich serwisów udostępniających materiały pornograficzne. Ich istnienie nie byłoby tak uciążliwe dla zwykłego użytkownika, gdyby nie praktyki reklamowe, jakie te serwisy stosują. Osoba zainteresowana zawsze dotrze do treści, których szuka, ale oburzające jest, że wyszukując zupełnie niepowiązanych z pornografią treści, przeciętny użytkownik często na nie natrafia. Jednym ze sposobów jest przejmowanie używanych wcześniej domen internetowych. Ich adresy razem z opisem widnieją w różnych katalogach stron - niczego nie spodziewający się użytkownik, wchodząc na taką domenę, zostaje nagle skierowany na stronę o treściach czysto pornograficznych.

Pornografia w Internecie, mimo że jest tak powszechna, nie jest przez usługodawców udostępniających rejestrację domen i/lub tzw. hosting (miejsce na serwerze) tolerowana, wielu z nich zastrzega sobie prawo do usunięcia domeny, jeśli będzie na takie treści zawierać.

W Polsce głównym rejestratorem domen jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, jednostka badawczo-rozwojowa (NASK). NASK rozdziela swoje kompetencje pomniejszym firmom, które dostają uprawnienia do rejestrowania domen z końcówką .pl (www.nazwadomeny.pl).

2 lipca br. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll podczas obrad Sejmu zwrócił uwagę na problem rozpowszechniania pornografii i ochrony dzieci przed zalewem treści, które promują przemoc, pornografię czy sceny obsceniczne. Zwrócił uwagę na zaniedbanie prac nad obywatelskim projektem ustawy o zapobieganiu tego typu zjawiskom. Pomimo licznych wystąpień prof. Zolla w tej sprawie prace nie postępują. Obywatelski projekt ustawy od dwóch lat leży u Marszałka Sejmu.

Udane akcje policji - nie tylko za granicą, ale także i w kraju - udowodniły, że w Internecie mimo wszystko nie jest się anonimowym. Likwidacja stron siatek pedofilskich i sukcesy w ich rozbijaniu pokazują, że nawet w Internecie należy przestrzegać prawa.

W świetle opisanych faktów zwracam się do Pana Ministra z następującą interpelacją:

1. Wobec tak wielkiego dynamizmu i zmienności globalnej sieci komputerowej, choć trudno jest tworzyć prawo, jednak, jak się okazuje, jest ono niezbędne. Jakie kroki podjęło Ministerstwo Infrastruktury w celu unormowania prawa dotyczącego Internetu?

2. Jaki system kontroli przydzielania domen (bądź ich usuwania) wprowadziło (czy wprowadzi) Ministerstwo Nauki i Informatyzacji?

3. Jaką odpowiedzialność ponoszą polskie firmy świadczące usługi internetowe w razie naruszenia prawa, gdy prezentowane są za pomocą oferowanych przez nie usług pornograficzne lub inne obsceniczne treści?

W załączniku znajduje się wykaz domen, które zostały przejęte w celu propagowania treści pornograficznych. Opisane domeny stanowią zapewne niewielką próbkę faktycznego stanu rzeczy.*)

Z poważaniem
Poseł Hanna Mierzejewska
Warszawa, dnia 21 lipca 2004 r.
"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>