Współczesne podstawy prawne regulacji sfery usług społeczeństwa informacyjnego w UE

W imieniu własnym oraz autora zapraszam do lektury pracy magisterskiej Sebastiana Zalipskiego pt.:"Współczesne podstawy prawne regulacji sfery usług społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej".

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, Wyższe Uzupełniające Studia Prawa dla Absolwentów Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Współczesne podstawy prawne regulacji sfery usług społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej.

Sebastian Zalipski

Praca magisterska napisana pod kierownictwem prof. dra hab. Krzysztofa Wójtowicza; Wrocław 2001. Niniejszy dokument zawiera jedynie wybór z pracy. Cała praca znajduje się w pliku mgr_s_zalipski.pdf (ok. 300 Kb). Uwagi dotyczące cytowania:
Sebastian Zalipski, "Współczesne podstawy prawne regulacji sfery usług społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej." Wrocław 2001 http://www.vagla.pl

SPIS TREŚCI:

Rozdział I Wstęp.

Rozdział II. Cechy szczególne, podstawowe pojęcia i problemy prawnego uregulowania środowiska internetowego.
1. Dynamiczny rozwój środowiska internetowego jako przesłanka jego prawnej regulacji - uzasadnienie wyboru tematu niniejszej pracy.
2. Powstanie Internetu.
3. Podstawowe pojęcia.
4. Relacje pomiędzy różnymi gałęziami prawa a przepisami prawa dotyczącymi środowiska społeczeństwa informacyjnego.

Rozdział III. Inne dokumenty dotyczące handlu w sieci Internet istotne ze względu na ponadgraniczny i ponadnarodowy charakter takiego obrotu.
1. Regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych.
1.1. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska) z dnia 11 kwietnia 1980 roku.
1.2. Ustawa Modelowa UNCITRAL.
2. Wybrane Akty Prawne I Dokumenty Unii Europejskiej A Handel Elektroniczny.
2.1. Dyrektywa odnosząca się do sprzedaży na odległość.
2.2. Komunikat "Europejskiej Inicjatywy Handlu Elektronicznego".
2.3. Raport "Europejska Współpraca na rzecz Podpisów Elektronicznych i Dyrektywa o podpisie elektronicznym.
2.4. Konwencja Rzymska z 1990 roku (Europejska Konwencja o Prawie Właściwym dla Zobowiązań Umownych).
2.5. Inne próby uregulowania materii handlu internetowego.

Rozdział IV. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca handlu elektronicznego z dnia 8 czerwca 2000 r.
1. Postanowienia wstępne dyrektywy.
2. Przepisy ogólne. Cel dyrektywy i zakres jej stosowania.
3. Definicje przyjęte w dyrektywie o handlu elektronicznym.
4. Podstawowe zasady handlu elektronicznego.
4.1. Zasady obowiązujące przy prowadzeniu działalności profesjonalnej i w obrocie informacją handlową.
4.2. Zasady stosowane do umów zawieranych drogą elektroniczną.
4.3. Odpowiedzialność pośredników i dostawców usług internetowych.
5. Dobre obyczaje kupieckie i zasady rozwiązywania sporów.
5.1. Codes of conduct - dobre obyczaje kupieckie.
5.2. Pozasądowe i sądowe rozstrzyganie sporów. Współpraca w ramach Unii.
6. Przepisy wprowadzające dyrektywę w życie.

Rozdział V. podsumowanie i Wnioski końcowe

Wstęp

Pomysł napisania pracy magisterskiej poświęconej zagadnieniom kontraktów elektronicznych powstał w zamyśle autora niniejszej pracy na początku 2000 roku. W tym czasie coraz konkretniejsze formy przybierała przywoływana w rozmaitych publikacjach dyrektywa o e-commerce, nad którą prace toczyły się w instytucjach Unii Europejskiej. Rolę i szczególne postanowienia tego aktu prawnego dość mocno przeceniano, przypisując pojedynczej dyrektywie, będącej dopiero w fazie opracowania, moc zaburzenia dotychczasowego status quo w dziedzinie handlu elektronicznego. Zarazem pojawiały się głosy sugerujące, że dyrektywa może ostatecznie uporządkować najmłodszą gałąź gospodarki światowej, która dotąd wymykała się wszelkim regulacjom i czynnościom porządkowym. W opinii publicznej powszechne było wtedy przekonanie, że Internet jest zjawiskiem nie znającym pojęcia: "unormowanie prawne". Budzące zadziwienie giełdowe sukcesy firm z branży telekomunikacyjno-informatycznej często łączono z ogólnikowym przymiotnikiem: "internetowy". Trudno było ustalić czym tak naprawdę jest ów mitologiczny e-commerce, jakim prawem się rządzi (jeżeli poddaje się jakiemukolwiek prawu). Autor niniejszego opracowania spróbuje w niniejszej pracy przedstawić generalne zasady zapisane w dyrektywie o e-commerce, która zdążyła doczekać się swego uchwalenia i przekazania do wdrożenia w systemach krajowych. Pozwoli to uczulić czytelnika na zagadnienia społeczeństwa informacyjnego i uwiadomić mu tak szereg podobieństw jak i różnic widocznych w zestawieniu z klasycznymi systemami prawnymi. Zasadniczym celem niniejszej pracy jest ukazanie cech szczególnych środowiska internetowego, prowadzonej w nim działalności gospodarczej i zawieranych w nim kontraktów, poprzez przybliżenie kilku najistotniejszych trendów w prawnej regulacji tej sfery i analizę struktury najistotniejszego dla tego środowiska aktu prawnego w prawie europejskim - dyrektywy o e-commerce z 8 czerwca 2000r.

Jako drugoplanowe uznał autor tej pracy rozmaite próby ujednolicenia sfery usług społeczeństwa informacyjnego dokonywane przez różne instytucje, które liczyły, że bez zastosowania sformalizowanych struktur, bez sankcji i obostrzeń, bez kontroli i instytucji tę kontrolę sprawujących udać się może wprowadzenie w życie wiążącej regulacji tego środowiska. Ponieważ, praktycznie w każdym momencie, można spodziewać się publikacji świeżych informacji na temat kolejnych inicjatyw prawnych w sferze Internetu, autor zdecydował się na zobrazowanie swej tezy bez przedstawiania kompletnego obrazu tła prawnego dla aktu wiodącego dla tej pracy - dyrektywy o handlu elektronicznym. Dla czytelniejszego przedstawienia zasad i głównych postanowień tej dyrektywy wybrano niektóre dokumenty i akty prawne, które ze względu na swą treść i towarzyszące im opracowania (oraz praktykę stosowania) zostały uznane za przydatne w tym opracowaniu. W szczególności niewiele znajduje się poniżej odniesień do pomysłów prawników amerykańskich, których idee dotyczące Internetu są tyle niejednomyślne co nieprzydatne dla prezentacji głównych trendów w prawie stosowanym na kontynencie europejskim.

Wobec trwających obecnie prac polskiego ustawodawcy nad regulacjami obrotu internetowego trudno też zamieścić w tej pracy jakiekolwiek wnioski dotyczące sposobu unormowania tego obrotu na polskim gruncie, ale autor zakłada, że wynik tych prac może mieć większy wpływ raczej na zgodność prawa polskiego z prawem europejskim (istotną może w dziele integracji europejskiej) niż na kształt zasad i wiodących trendów w tej regulacji przyjmowanych w krajach Unii Europejskiej (których prezentację znajdzie czytelnik w tym opracowaniu). Biorąc pod uwagę, że wynik prac legislacyjnych w Sejmie nie jest w jakiś konkretny sposób przewidywalny, tylko dla informacji Czytelnika znajdzie się poniżej kilka wzmianek o związanych z Internetem pracach w tej dziedzinie trwających obecnie w różnych instytucjach.

Bibliografia

Ahlt M., Prawo europejskie, red. naukowa wydania polskiego dr J.A. Wojciechowski, Warszawa 1998.
Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998.
Borchardt K. D., The ABC of Community law, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg 2000.
Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Warszawa 2000.
Fisher B., Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji - Aspekty prawno kryminalistyczne, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000.
Fisher B., Skruch M., Szewczyk P., Wzory umów w prawie komputerowym cz. I, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000.
Heyduk A., Leksykon angielskiej terminologii komputerowej, Chicago 1995.
Kocot W., Zawieranie umów sprzedaży według Konwencji Wiedeńskiej, Warszawa 1998.
Ruszczyk Z. , Internet w biznesie, Gdańsk 1997.

WYKAZ CZASOPISM
Europe on the move, European Union and the world, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg 2001.
Europe on the move, European employment and social policy: a policy for people, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg 2000.
Europe on the move, Tax policy in European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg 2000.
Europe on the move, Europe - an area for research, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg 2000.
Europe on the move, A community of Fifteen: key figures, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg 2000.
Rzeczpospolita, wydanie internetowe, dostępne pod adresem: www.rzeczpospolita.pl
Vertragsabschluss im Internet. Eine neue Herausforderung fur das alte BGB, MMR 1998/1.

Wykaz źródeł prawa
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., Dz. U. z 1997 roku, nr 45 poz. 286.
Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r., Dz. U. z 1997 roku, nr 45 poz. 282.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z Dz. U. WE, L 281, z 28 listopada 1995.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/66/WE z Dz. U. WE, L24, z 30 stycznia 1998.
Council Resolution of 19 January 1999 on the Consumer Dimension of the Information Society Official Journal C 023 , 28/01/1999 p. 0001 - 0003
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data Official Journal L 281 , 23/11/1995 P. 0031 - 0050
Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector Official Journal L 024 , 30/01/1998 P. 0001 - 0008
Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations Official Journal L 204 , 21/07/1998 P. 0037 - 0048 CONSLEG - 98L0034 - 05/08/1998 - 33 P.
Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees Official Journal L 171 , 07/07/1999 P. 0012 - 0016
Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures Official Journal L 013 , 19/01/2000 P. 0012 - 0020
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce')
Directive 97/13/EC of the European Parliament and of the Council of 10 April 1997 on a common framework for general authorizations and individual licences in the field of telecommunications services Official Journal L 117 , 07/05/1997 P. 0015 - 0027
Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment
USTAWA O PODPISIE ELEKTRONICZNYM: http://ks.sejm.gov.pl:8009/proc3/wykazy/ust06201.htm

Wykaz innych dokumentów
Dokument z 1 czerwca 1997, dostępny w Internecie: http://www.whitehouse.gov/WH/NewCommerce/readplain.html
Dokument z 16 kwietnia 1997 ze zbioru Communication of the Commission "European Initiative in Electronic Commerce", COM(97)157 final, 16.4.97, dostepny w Internecie pod adresem http://www.ispo.cec.be/commisson/policy/com97157html.
Dokument OECD przyjęty 27 marca 1997 r., dostępny w Internecie: http://www.ispo.cec.be/Ecommerce.digisign.htm.
Dokument z 8 października 1997 r., dostępny w Internecie: http://www.ispo.cec.be/eif/policy/97503html.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>