Local Loop Unbundling w Polsce - decyzja UKE

W dniu 5 października 2006 r., po rozpoznaniu wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 24 lipca 2006 r. o zatwierdzenie oferty określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję zmieniającą przedłożony projekt oferty ramowej. Tym samym do obrotu prawnego wprowadzona została nowa Oferta określająca ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego.

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej znaleźć można więcej informacji na ten temat. Sama decyzja dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UKE. Decyzją tą (znak: DRTH-WOR-6062-2/06(41)) zmienił projekt „Oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień, w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego” i zatwierdził projekt w brzmieniu zawartym w Załączniku Nr 1 do Decyzji.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Tym samym do obrotu prawnego wprowadzona została nowa Oferta określająca ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego.

W komunikacie czytamy na temat ocen dokonywanych przed wydaniem Decyzji:

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego Prezes UKE dokonał oceny projektu oferty ramowej opracowanego przez TP i stwierdził konieczność wprowadzenia szeregu zmian merytorycznych w jego treści. Do zagadnień rozpatrywanych w ramach przedmiotowego postępowania należały m.in.:

1. Kwestia tzw. łączy nieaktywnych.

Prezes UKE wprowadził zmiany do projektu oferty ramowej w celu zagwarantowania, że uwolnieniu podlegają również tzw. Łącza Abonenckie Nieaktywne, tj. łącza złożone z niewykorzystywanych odcinków sieci magistralnej i rozdzielczej. Prezes UKE uznał, że rozwiązanie proponowane przez TP polegające na wykluczeniu tego rodzaju łączy z oferty ramowej jest nieuzasadnione, gdyż uniemożliwia pełne wykorzystanie zasobów infrastrukturalnych TP. Rozwiązanie wprowadzone do oferty przez Prezesa UKE przewiduje dostęp do niewykorzystywanych odcinków sieci magistralnej i rozdzielczej TP, jednak w takim przypadku Przyłącze Abonenckie zapewnia Operator Korzystający.

2. Kwestia łącza zrealizowanego przy pomocy abonenckich multipleksowych systemów dostępowych typu FITL oraz łącza, na którym świadczone są usługi ADSL lub SDSL.

Prezes UKE rozstrzygnął, iż uwolnieniu podlegać będą wszystkie rodzaje łączy abonenckich, które mogą być wykorzystane do świadczenia usług przez Operatora Korzystającego, w tym łącza zrealizowane przy pomocy abonenckich multipleksowych systemów dostępowych typu FITL, a także łącza, na których TP świadczy usługi SDSL i ADSL. Należy bowiem mieć na uwadze, iż współczesna sieć dostępowa powinna umożliwiać świadczenie usług szerokopasmowych i szybką adaptację do nowych usług, a takie możliwości zapewnienia architektury Fiber in The Loop – FITL oraz łącza wykorzystywanego przez TP do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych przy wykorzystaniu technologii xDSL.

3. Zasady rozliczania kosztów związanych z przygotowaniem powierzchni do celów kolokacji (PDK).

Prezes UKE uregulował w Ofercie zasady ponoszenia kosztów budowy i rozbudowy Sal kolokacyjnych. Nastąpiła zmiana dotychczas funkcjonującej zasady pokrywania kosztów TP z opłat jednorazowych dla kolokacji, czyli ponoszenia kosztów kolokacji przez pierwszego Operatora, na zasadę ponoszenia opłat przez Operatora proporcjonalnie do jego potrzeb oraz obciążenie dokładnie takim samym kosztem jednostkowym wszystkich kolejnych Operatorów pojawiających się w danej lokalizacji.

4. Kwestie proceduralne.

Prezes UKE wprowadził do projektu oferty szereg zmian o charakterze proceduralnym, które pozwolą usprawnić i uczynią bardziej przejrzystą procedurę współpracę pomiędzy TP oraz Operatorem w trakcie zapewniania dostępu do lokalnej pętli abonenckiej.

5. Opłaty za dostęp do lokalnej pętli abonenckiej.

Nowa oferta ramowa wprowadza niższe opłaty za dostęp do lokalnej pętli abonenckiej, co uczyni tę usługę bardziej atrakcyjną dla operatorów alternatywnych. W tym zakresie projekt oferty przedstawiony przez TP wypełniał w minimalnym zakresie obowiązki nałożone w drodze decyzji Prezesa UKE, zobowiązującej do zmiany oferty RUO.

Prezes UKE przeprowadził analizę porównawczą wysokości opłat ustalonych w ofercie wprowadzonej decyzją Prezesa URTiP z 2005 r. w stosunku do opłat obowiązujących na rynkach europejskich (w oparciu o dane zawarte w X i XI Raporcie Komisji Europejskiej na temat rynku telekomunikacyjnego) i ustalił, iż w 2005 r. nastąpił znaczny spadek opłat abonamentowych pobieranych z tytułu dostępu pełnego, jak i współdzielonego w państwach obecnych w Unii Europejskiej przed dniem 1 maja 2004 r.

Na tej podstawie opłaty abonamentowe w nowo zatwierdzonej ofercie ramowej obniżone zostały o 38 % w przypadku opłaty abonamentowej dla dostępu pełnego i o 55% dla dostępu współdzielonego oraz o 33% opłaty jednorazowej dla dostępu współdzielonego w stosunku do oferty z 2005 r. Nastąpiła natomiast nieznaczna podwyżka (o 13%) opłaty jednorazowej dla dostępu pełnego.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>