Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym

autor:

Kowalik-Bańczyk Krystyna

wydawca:

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE

ISBN:

83-7444-163-1

stron:

336

od wydawcy:

Opis: Przedmiotem opracowania jest regulacja handlu elektronicznego, rozumianego jako ogół transakcji dokonywanych za pomocą wymiany danych elektronicznych, w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Szczególny nacisk został położony na określenie istniejących sposobów regulacji tego handlu oraz ustalenie, jaka powinna być jej optymalna metoda. W pracy przeanalizowano zagadnienia związane zarówno z prawem prywatnym (podpis elektroniczny, umowy zawierane w formie elektronicznej, płatności dokonywane przez internet), jak i z prawem publicznym (prawo konkurencji, dostęp do rynku, ochrona konsumenta i danych osobowych). Równolegle przebadano rozwiązania przyjęte na forum międzynarodowym i wspólnotowym.

spis treści:

Spis treści:
Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Definicja i charakterystyka handlu elektronicznego
1. Rozwój internetu
1.1. Rys historyczny
1.2. Funkcjonowanie internetu - aspekty techniczne
2. Pojęcie handlu elektronicznego
3. Cechy handlu w internecie
4. Podmioty handlu elektronicznego
5. Charakter prawny przedmiotu handlu elektronicznego
6. Handel elektroniczny a rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej
Podsumowanie

Rozdział II. Techniki regulacji handlu elektronicznego
1. Miękkie prawo - soft law
2. Autoregulacja
3. Koregulacja
4. Zwyczaj
5. Standaryzacja techniczna
6. Lex informatica
7. Regulacja przez "zaniechanie regulacji"
8. Konwencje międzynarodowe
8.1. Problematyczne stosowanie już istniejących umów międzynarodowych
8.2. Postulaty de lege lata
9. Akty wydawane przez organizacje lub organy międzynarodowe
9.1. Akty wiążące prawnie
9.2. Akty niewiążące prawnie
Podsumowanie

Rozdział III. Podmioty zmierzające do regulacji handlu elektronicznego na forum międzynarodowym i wspólnotowym
1. Poziomy działania
2. Różnice w podejściu Wspólnoty Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do wybranych zagadnień związanych z handlem elektronicznym
2.1. Kontrowersje wobec problemu ochrony danych osobowych
2.2. Nazwy domen
3. Regulacje unijne a projekty międzynarodowe
4. Porozumienia regionalne
5. Wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe
5.1. Światowa Organizacja Handlu (WTO)
5.2. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD)
5.3. Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL)
5.4. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji - ISO
5.5. Międzynarodowa Unia Telekomunikacji - ITU
6. Podmioty nietypowe
Podsumowanie

Rozdział IV Przedmiot regulacji - prawo prywatne
1. Podpis elektroniczny
1.1. Techniki tworzenia podpisu elektronicznego
1.2. Rodzaje certyfikatów
1.3. Dyrektywa o podpisach elektronicznych
1.3.1. Uznanie prawne podpisu elektronicznego wprowadzone przez dyrektywę
1.3.2. Zakres zastosowania dyrektywy
1.3.3. Podstawowe definicje
1.3.4. System odpowiedzialności stosowany wobec podpisu elektronicznego
1.3.5. Ochrona danych osobowych
1.3.6. Sektor publiczny
1.3.7. Międzynarodowe aspekty dyrektywy
1.3.8. Ewentualne problemy dla rynku wewnętrznego
1.4. Prawo międzynarodowe
1.4.1. Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC)
1.4.2. OECD
1.4.3. UNCITRAL
1.4.4. Wzajemne uznawanie licencji na wydawanie certyfikatów
1.5. Podpis elektroniczny w Polsce
2. Umowy zawierane drogą elektroniczną
2.1. Prawo wspólnotowe
2.1.1. Dyrektywa o handlu elektronicznym
2.1.2. Zakres zastosowania dyrektywy
2.1.3. Harmonizacja definicji dotyczących usług elektronicznych
2.1.4. Prowadzenie działalności gospodarczej i obowiązek informacji
2.1.5. Umowy zawierane drogą elektroniczną
2.1.6. System odpowiedzialności wprowadzony przez dyrektywę o handlu elektronicznym
2.2. Egzekwowanie odpowiedzialności w praktyce
2.3. Regulacja w Polsce
2.4. Prawo międzynarodowe - analogie między dyrektywą a innymi regulacjami
3. Płatności w internecie
3.1. Pieniądz elektroniczny
3.1.1. Prawo wspólnotowe
3.1.2. Państwa trzecie (nieczłonkowskie)
3.2. Usługi finansowe
4. Prawo własności intelektualnej
4.1. Problematyka praw autorskich
4.1.1. Traktat WIPO o prawie autorskim - podstawowe założenia
4.1.2. Dyrektywa 2001/29/WE
4.2. Nazwy domen
4.3. Rozstrzyganie sporów w zakresie nazw domen
Podsumowanie

Rozdział V. Przedmiot regulacji - prawo publiczne
1. Regulacja problematyki podatków pośrednich za czynności wykonywane w interncie
1.1. OECD - warunki opodatkowania w handlu elektronicznym
1.2. Rozwiązania przyjęte w prawie wspólnotowym
2. Dostęp do rynku i problematyka prawa konkurenci
2.1. Wyznaczenie rynku właściwego w internecie
2.1.1. Rynek geograficzny
2.1.2. Rynek produktu
2.2. Ewentualne naruszenia prawa konkurencji
2.2.1. Zagrożenie dla konkurencji wynikające z łatwości porozumiewania się przedsiębiorstw - ryzyko zmowy kartelowej
2.2.1.1. Wspólne zakupy
2.2.1.2. Wspólna sprzedaż
2.2.1.3. Wymiana informacji
2.2.1.4. Kwestie związane z członkostwem bądź dostępem
2.2.2. Problemy związane z tendencją do koncentracji
2.3. Możliwości egzekwowania prawa konkurencji i ewentualne rozwiązania "ogólnoświatowe"
2.4. Ograniczenie dostępu do rynku przez ograniczanie możliwości świadczenia usług z perspektywy rynku wewnętrznego UE
3. Ochrona praw podstawowych
3.1. Prawo do prywatności
3.1.1. Ochrona danych osobowych w prawie międzynarodowym
3.1.2. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej
3.1.3. Ocena sposobów ochrony
3.2. Prawo do informacji
3.3. Ochrona konsumentów
3.3.1. Prawo wspólnotowe
3.3.2. Prawo międzynarodowe
Podsumowanie

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Akty wspólnotowe
Akty międzynarodowe
Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>